Hoe kan een onderneming in moeilijkheden een faillissement voorkomen?

Vroeger had een onderneming in moeilijkheden twee keuzes: het gerechtelijk akkoord of het faillissement. Een gerechtelijk akkoord bood een tijdelijke schorsing van betaling en de tijd om met schuldeisers over een herstelplan te onderhandelen. Vanaf 1 april 2009 hebben ondernemingen in moeilijkheden een waaier aan mogelijkheden om hun problemen te overwinnen.

Het gerechtelijk akkoord verdwijnt. Het buitengerechtelijk minnelijk akkoord (zonder toezicht van een rechter) wordt aangemoedigd. Uiteraard blijft een gerechtelijke procedure (met toezicht van een rechter) mogelijk. Men spreekt voortaan wel van gerechtelijke reorganisaties. Zij gaan gepaard met een opschortingstermijn (van betaling) van in principe zes maanden.

De rechtbank van koophandel kan de gerechtelijke reorganisaties om drie redenen toestaan: om een minnelijk akkoord met de schuldeisers te bereiken, om een reorganisatieplan op te stellen of om een gerechtelijke overdracht door te voeren.

De bescherming is van toepassing op kooplieden, handelsvennootschappen