Hoe kan ik weten hoeveel pensioen ik ga krijgen?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten nu voor informatie over hun aanvullend pensioen door naar ‘mypension.be’. Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u de informatie correct?

Op ‘mypension.be’ vindt u enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u dan op de uitkering? Wie kan nog vóór zijn 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant?

Nettokapitaal bij vervroegde opname van uw groepsverzekering

Welke informatie?

Doel

In het verleden had de overheid geen zicht op de aanvullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen. Daardoor kon ze een aantal controles niet efficiënt uitvoeren, bv. op de 80%-regel of op de correcte betaling van de RIZIV-bijdrage op groepsverzekeringspremies. Daarnaast is het ook voor u belangrijk om over een totaalplaatje te beschikken. U vindt op ‘mypension.be’ daarom ook informatie over slapende contracten waarin geen premies meer gestort worden. In het verleden gebeurde het dat de begunstigde bij het bereiken van de pensioenleeftijd vergeten was dat hij in de eerste jaren van zijn loopbaan als werknemer bij een groepsverzekering aangesloten was. Als hij bv. verhuisd was, dan was het voor de verzekeraar vaak niet evident om de begunstigde op te sporen.

Sigedis

Daarom besliste de overheid om Sigedis op te richten, een vzw die afhangt van de FOD Sociale Zekerheid. Sigedis beheert o.a. een databank: DB2P of de Databank 2de Pijler. Die databank verzamelt informatie over alle aanvullende pensioenen die via een beroepsactiviteit opgebouwd worden (groepsverzekeringen, IPT’s, VAPZ- en RIZIV-contracten). Informatie over uw privépensioensparen vindt u er niet in terug.

Hoe inloggen?

U kunt op ‘mypension.be’ inloggen met uw elektronische identiteitskaart of met een ‘token’. Dat token is het kaartje met codes dat destijds toegestuurd werd aan gebruikers die vanaf de eerste jaren overschakelden op een belastingaangifte via Tax-on-Web.

Wettelijk pensioen

Naast de datum waarop u ten vroegste uw wettelijk pensioen kunt opnemen, vindt u er ook een overzicht van uw loopbaan, het aantal gewerkte dagen per kwartaal die in aanmerking komen voor de berekening van uw wettelijk pensioen en het loon dat als basis dient voor de berekening van dat pensioen. Wie pensioenrechten opgebouwd heeft in verschillende stelsels (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) vindt er ook een overzicht voor elk van die stelsels apart.

Pensioenreserves

Naast het totaalbedrag van de opgebouwde reserves (de som van de nettostortingen min de kosten plus de interest en de winstdeelname) en het bedrag van de uitkering bij overlijden, vindt u er ook details per contract, wat handig is voor wie via meerdere contracten pensioenrechten opgebouwd heeft. Daarnaast krijgt u ook een schatting van het maandelijkse pensioen dat met die reserves overeenstemt. Momenteel vindt u wel enkel informatie over de situatie op 1 januari 2016. De verzekeraars hebben tot eind september de tijd om de situatie op 1 januari 2017 door te geven.

Verworven prestaties

In de meeste gevallen krijgt u ook informatie over de verworven prestaties, de uitkering waarop u recht zal hebben als u de huidige reserve tot de einddatum van het contract ongewijzigd behoudt. Voor lopende contracten vindt u dikwijls ook de verwachte prestatie terug, de uitkering waarop u recht heeft als u niet alleen de huidige reserve laat staan, maar als de toekomstige bijdragen daarnaast ook op het huidige niveau behouden blijven.

Andere informatie?

Tenzij u het pensioenreglement naleest, vindt u geen informatie over de begunstigde bij overlijden, wat nochtans belangrijk kan zijn als uw gezinssituatie gewijzigd is. Voor slapende contracten kunt u het reglement zelfs niet terugvinden omdat Sigedis dat niet wil of kan publiceren, o.m. omdat er voor oudere contracten geen reglement meer te vinden is. Over de rendementsgarantie vindt u evenmin informatie.

Wettelijke verplichtingen

Als burger hoeft u geen informatie te bezorgen aan Sigedis. Als bedrijf is dat enkel verplicht als u nog een boekhoudkundige reserve voor een interne individuele pensioentoezegging heeft. Uw verzekeraar kan perfect zijn informatieplicht (de jaarlijkse ‘pensioenfiche’) geheel of gedeeltelijk overdragen aan Sigedis, op grond van een overeenkomst tussen hen beiden (art. 26, §6 WAP) . U ontvangt dan geen fiche meer, maar moet de informatie zelf consulteren op mypension.be.

Brutobedragen

Belastingen

De bedragen die u voor uw aanvullend pensioen op ‘mypension.be’ terugvindt, zijn brutobedragen. Vanaf 65 bedraagt het belastingtarief 10%, tenminste als u tot dan beroepsmatig actief blijft. Bij een uitkering op 60 jaar betaalt u 20% belasting, op 61 jaar 18% en tussen 62 en 64 jaar 16,5%. Daarnaast moet u ook nog een sociale bijdrage van 3,55% betalen en een solidariteitsbijdrage van 2%. Bovendien betaalt u op de belasting ook nog gemeentetaksen. Uw winstdeelname is wel vrijgesteld van belastingen.

Wie kan nog vervroegd opvragen?

Sinds 1 januari 2016 mag uw aanvullend pensioen ten vroegste uitbetaald worden wanneer u uw wettelijk pensioen opneemt. Oudere contracten voorzien vaak nog in een opname op uw 60ste. Een opname vóór uw 65 is nu echter enkel nog mogelijk als u geboren bent vóór 1962. Als u in 2017 56 wordt, kunt u uw aanvullend pensioen opnemen vanaf 63 jaar. Voor elk jaar dat u ouder wordt dan 56, gaat daar een jaartje af. Wie in 2017 59 jaar of ouder wordt, kan zijn aanvullend pensioen nog altijd vanaf 60 jaar opnemen.

Hogere belastingen

Omwille van de hogere belastingen is zo’n vervroegde opname meestal financieel niet interessant. Als u op uw 60ste een brutopensioenreserve van € 100.000 laat uitkeren, dan houdt u daar netto (rekening houdend met 7% gemeentebelasting) € 74.238 van over. Als u dat bedrag kunt beleggen tegen een nettorendement van 1,5%, wat vandaag voor een veilige belegging absoluut niet slecht is, dan beschikt u op uw 65ste over een kapitaal van € 79.975. Als we ervan uitgaan dat het gemiddelde rendement op de reserve in uw groepsverzekering 2,5% bedraagt, dan is uw brutoreserve tegen uw 65 gestegen naar € 113.141, wat u een netto-uitkering van € 95.427 oplevert. Om zelf uw netto-uitkering van € 74.238 op 60 te laten aangroeien tot een kapitaal van € 95.427 op 65, moet u al een nettorendement realiseren van 5,15%.

Andere voor- en nadelen

Als uw contract niet tot 60 maar tot 65 loopt, is een opname op 60 nog minder interessant. De verzekeraar kan dan uitstapkosten aanrekenen en die kunnen oplopen tot 5%. Weet wel dat die uitstapkosten onderhandelbaar zijn, zeker als u bij uw verzekeraar nog andere contracten heeft lopen. Tenzij u het geld echt nodig heeft, is een afkoop dus niet echt een goed idee. Als u het geld nodig heeft om een onroerend goed te kopen, kunt u beter een voorschot op uw pensioenkapitaal opnemen. Als u overtuigd bent dat de overheid hoe dan ook op termijn de fiscale spelregels voor bedrijfspensioenen zal wijzigen, kan een vervroegde opname u wel gemoedsrust bieden.

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten nu voor informatie over hun aanvullend pensioen door naar ‘mypension.be’. Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u de informatie correct?

Op ‘mypension.be’ vindt u enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u dan op de uitkering? Wie kan nog vóór zijn 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant?

conclusie

 

  • Sinds december 2016 vindt u op mypension.be informatie over de totale reserves die u via aanvullende pensioencontracten opgebouwd heeft. U krijgt daarnaast ook een inschatting van het maandelijkse pensioen dat u op basis van die reserve kunt verwachten. Op die website vindt u enkel brutobedragen. Met onze rekentool kunt u zelf nagaan hoeveel u netto mag verwachten.
  • Wie in 2017 56 jaar wordt, kan zijn pensioenkapitaal nog steeds vanaf 63 opnemen. Een opname vanaf 60 jaar blijft mogelijk voor wie in 2017 59 jaar wordt.
  • Omwille van de hogere belastingen en omdat u het rendement van uw pensioenverzekering verliest, is zo’n vervroegde opname financieel niet interessant. Als u het geld nodig heeft om een onroerend goed te kopen, dan kunt u beter een voorschot op uw pensioenkapitaal opnemen.
  • Wie overtuigd is dat de overheid op termijn de belasting op de uitkering van zijn bedrijfspensioenplan onvermijdelijk zal verhogen, verwerft op die manier natuurlijk wel een stuk gemoedsrust.