Hoe roerende voorheffing terugvorderen via je personenbelasting?

Tot 800 euro aan dividenden zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. Die vrijstelling moet u uitdrukkelijk vragen in uw belastingaangifte. Doet u dat niet, dan loopt u het belastingvoordeel mis.

De (gedeeltelijke) vrijstelling van dividenden werd begin 2018 ingevoerd om spaargeld te activeren en te kanaliseren naar de aandelenmarkten. Bij de uitbetaling van dividenden wordt nog altijd roerende voorheffing ingehouden, maar die kunt u (deels) terugvorderen via uw belastingaangifte. Het brutobedrag van vrijgestelde dividenden bedraagt voor deze belastingaangifte 800 euro. Dat plafond blijft gelden tot en met het inkomstenjaar 2023.

De essentie

Voor u? Als u dividenden hebt geïnd op Belgische of buitenlandse aandelen, uit coöperatieve aandelen of van ondernemingen met een sociaal oogmerk.
Wat onthouden? Een bedrag tot 800 euro aan dividenden is vrijgesteld van belastingen. U moet de vrijstelling expliciet in uw belastingaangifte vragen.
Hoe belastingen besparen? Vraag eerst een vrijstelling voor dividenden belast tegen het tarief van 30 procent. Vorder ook de te veel betaalde heffing op Franse dividenden terug.
Hoe groot het belastingvoordeel is, hangt af van het tarief van de roerende voorheffing. Bij de uitbetaling van dividenden is dat doorgaans 30 procent. Dat brengt het belastingvoordeel op 30 procent van 800 euro of 240 euro netto. Betaalde u een lager tarief, dan valt het voordeel lager uit.
TIP!
Als u dividenden hebt ontvangen waarop verschillende tarieven van toepassing zijn, vraag dan eerst vrijstelling voor dividenden belast tegen het tarief van 30 procent. Pas daarna kijkt u naar de dividenden die tegen een lager tarief werden belast.

Voor welke dividenden is er een vrijstelling?

Omdat de regering alleen rechtstreekse investeringen in ondernemingen aanmoedigt, is er voor sommige types van dividenden wel een vrijstelling, maar voor andere niet.
De vrijstelling is er wél voor:
  • alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden. Ook een dividendbetaling in de vorm van aandelen of door een managementvennootschap komt in aanmerking;
  • dividenden uit coöperatieve aandelen zoals Cera, Argen-Co, CrelanCo, Fidelio of Ecopower;
  • dividenden van ondernemingen met een sociaal oogmerk.
Maar niet voor:
  • dividenden van juridische constructies (zoals stichtingen en trusts) of verkregen door tussenkomst van juridische constructies;
  • dividenden uitgekeerd door beleggingsfondsen;
  • dividenden uitgekeerd door trackers;
  • obligatiecoupons en andere rentevergoedingen.

Hoeveel dividenden hebt u ontvangen?

Sommige financiële instellingen bezorgen cliënten spontaan een overzicht van de uitbetaalde dividenden, maar dat doen ze zeker niet allemaal.
U moet dan zelf het bedrag van de roerende voorheffing die u kunt recupereren berekenen op basis van de inningsborderellen, bankuittreksels of attesten.
U doet er goed aan de bewijsstukken van de verkregen dividenden bij te houden.

Wat met dividenden van koppels?

Elke partner maakt aanspraak op de vrijstelling van 800 euro.
Bij gehuwden bepaalt het huwelijksvermogensstelsel of een dividend een eigen inkomen is van een partner of een gemeenschappelijk inkomen.
Bij een huwelijk met scheiding van goederen of een wettelijke samenwoning is een dividend in principe eigen.
Elke partner vraagt een vrijstelling van de dividenden die hij of zij heeft ontvangen.
Bij koppels die geen huwelijkscontract opstelden, zijn ontvangen dividenden in principe gemeenschappelijk.
Elke partner kan tot 800 euro aan dividenden vrijstellen, zelfs al gaat het om een effectenrekening op naam van één partner.

TIP! Vraag de vrijstelling als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen

De roerende voorheffing op dividenden zal niet vooraf zijn ingevuld in een voorstel van vereenvoudigde aangifte.
Om de ingehouden roerende voorheffing op de vrijgestelde dividenden te recupereren, zult u het voorstel van vereenvoudigde aangifte moeten verbeteren.
Dat doet u op het antwoordformulier of via MyMinfin.

Wat met Franse dividenden?

Int u een dividend op een Frans aandeel zoals Engie of Total? Jarenlang werd bij de uitbetaling een Franse bronheffing van 15 procent ingehouden. Als u een Frans brutodividend van 100 euro ontving, betaalde u in Frankrijk 15 euro voorheffing. Op het saldo van 85 euro moest vervolgens 30 procent Belgische belasting of 25,5 euro worden afgedragen. Netto kreeg u dus slechts 59,5 euro in handen, goed voor een totale belastingdruk van 40,5 procent.
Die werkwijze werd meermaals aangevochten voor de rechtbank, op basis van het dubbelbelastingverdrag dat België met Frankrijk heeft gesloten. Dat bepaalt dat België die dubbele belasting ongedaan moet maken via de verrekening van de zogenaamde forfaitaire buitenlandse belasting (FBB) en dat voor ten minste 15 procent van het nettodividend. Dat zou de belasting in België op 15 procent brengen (30 procent Belgische roerende voorheffing – 15 procent FBB). Maar die verrekening is al enkele decennia afgeschaft voor particulieren.
Na een lange juridische strijd heeft de Federale Overheidsdienst Financiën zich neergelegd bij een arrest van het Hof van Cassatie van 15 oktober 2020 en zal de verrekening gebeuren. Hierdoor zal de Belgische bronbelasting op Franse dividenden aanzienlijk dalen. U moet in België niet langer 30, maar slechts 15 procent roerende voorheffing betalen op de ontvangen 85 euro, of 12,75 euro. U houdt dan een nettodividend over van 72,25 euro, wat de totale heffing op 27,75 procent brengt. U kunt een teruggave vragen voor de betaalde voorheffing.
Franse dividenden uit 2020
Voor de Franse dividenden geïnd in 2020 moet u de teruggave vragen in uw belastingaangifte. U geeft de Franse dividenden (met inbegrip van de Belgische roerende voorheffing van 30 procent) aan bij de codes 1160/2160. Tegelijk vermeldt u in vak VII, rubriek F (‘Inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is’) het land (Frankrijk), de code (1160/2160), het bedrag van de dividenden (inclusief de Belgische roerende voorheffing) en de aard van de inkomsten (dividenden).
Eerder geïnde Franse dividenden
Ook de in het verleden te veel betaalde belasting kunt u terugvorderen. Als de bezwaartermijn (6 maanden na de datum van uw aanslagbiljet) nog niet is verlopen, dan kan dat met een bezwaarschrift. Een bezwaar kunt u ofwel online indienen via uw persoonlijk fiscaal dossier MyMinfin of schriftelijk bij het bevoegde centrum (vermeld op uw aanslagbiljet).
Is de bezwaartermijn verstreken, dan moet u een verzoekschrift tot ontheffing van ambtswege indienen. Daarmee kunt u tot vijf jaar teruggaan in de tijd: door het verzoekschrift in 2021 in te dienen, kunt u de verrekening vragen voor belastingen die ingevorderd – officieel ingekohierd – zijn vanaf het inkomstenjaar 2017.

De juiste codes

De vrijstelling voor dividenden vraagt u in vak VII ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’ onder de titel ‘A. Inkomsten van kapitalen vóór aftrek van de innings- en bewaringskosten’. Bij de code 1437/2437 vult u het totale bedrag in van de onterecht ingehouden roerende voorheffing, met een maximum van 240 euro per persoon.
Voor buitenlandse dividenden kunt u de vrijstelling op twee manieren vragen. Een eerste optie is de aan te geven roerende inkomsten te verminderen met 800 euro. Als u minder dan 800 euro buitenlandse dividenden hebt ontvangen, hoeft u die dividenden dus niet aan te geven in uw belastingaangifte. Hebt u meer ontvangen, dan moet u dat surplus meedelen. Een tweede optie is dat u het volledige bedrag aan ontvangen dividenden meldt en vervolgens de vrijstelling uitdrukkelijk vraagt bij de code 1437/2437.