Hoe­veel moet u spa­ren om ge­rust met pen­si­oen te gaan?

Veel 65-plus­sers moe­ten hun spaar­geld aan­spre­ken omdat ze met hun pen­si­oen en hun in­tres­ten hun kos­ten niet kun­nen be­ta­len. Hoe­veel moet u spa­ren om voor­be­reid te zijn?

De vraag mag dan een­vou­dig klin­ken, ze is moei­lijk te be­ant­woor­den. Er be­staat niet zo­iets als een ul­tiem spaar­doel. We kun­nen wel op een rij­tje zet­ten wat u in over­we­ging moet nemen om uw si­tu­a­tie te be­cij­fe­ren.

Om te be­gin­nen moet u naar uw in­kom­sten kij­ken. Hoe­veel u extra nodig hebt, hangt af van welk wet­te­lijk pen­si­oen u krijgt. Op mypension.be kunt u dat al­vast be­re­ke­nen. Bij dat be­drag mag u een even­tu­e­le uit­ke­ring van een groeps­ver­ze­ke­ring tel­len. Voorts spe­len huur­in­kom­sten, de ver­koop van een twee­de ver­blijf of het uit­zicht op een er­fe­nis een rol.

Ver­vol­gens brengt u uw uit­ga­ven in kaart. De grote vraag is welke le­vens­stan­daard u wilt. ‘U moet zich af­vra­gen of u straks echt 1.000 euro boven op uw pen­si­oen nodig hebt. Ver­geet niet dat uw huis tegen die tijd (zo goed als) af­be­taald is, wat uw las­ten fors ver­laagt’.

Hebt u een ouder huis, dan moet u zeker ook her­stel­lin­gen, ver­nieu­win­gen of aan­pas­sin­gen in­cal­cu­le­ren. ‘Als de kans groot is dat u niet in dat huis kunt blij­ven wonen, be­kijk dan of de ver­koop­waar­de vol­staat om een aan­ge­pas­te wo­ning, pak­weg een ap­par­te­ment, te kopen’.

Ook op an­de­re vlak­ken moet u zich vra­gen stel­len. Zul­len uw kin­de­ren nog stu­de­ren of heb­ben ze tegen dan een eigen in­ko­men? Wilt u een auto kopen nadat u uw be­drijfs­wa­gen hebt in­ge­le­verd? Wilt u uw (klein)kin­de­ren nog een duw­tje in de rug geven?

Ver­geet de in­fla­tie niet

Als u gaat cij­fe­ren, moet u re­ke­ning hou­den met de in­fla­tie. Als u met de hui­di­ge prij­zen aan de slag gaat, is dat beeld scheef­ge­trok­ken tegen de tijd dat u met pen­si­oen gaat. Bij 2 pro­cent in­fla­tie is 100.000 euro vijf jaar later nog 90.000 euro in reële waar­de.

Be­denk ook dat de ant­woor­den op die vele vra­gen mee­st­al nog een flin­ke por­tie on­ze­ker­heid in­hou­den. De bood­schap luidt dan ook: begin zo vroeg mo­ge­lijk voor je pen­si­oens­paar­pot te spa­ren. Laat het fis­caal voor­de­li­ge pen­si­oen­spa­ren of lan­ge­ter­mijnspa­ren – voor wie geen woon­kre­diet heeft – niet lig­gen.

BNP Pa­ri­bas For­tis re­kent voor: wie vanaf zijn 22ste 940 euro per jaar be­legt in pen­si­oen­spa­ren, ein­digt met een net­to­ka­pi­taal van bijna 95.000 euro (bij 3% in­stap­kos­ten, 8% taks op 60 jaar en 4% ren­de­ment). Wie pas op zijn 40ste start, landt op goed 36.500 euro.

Dat is mooi, maar vol­staat het?

188.000

Wie twin­tig jaar maan­de­lijks 1.000 euro extra wil kun­nen spen­de­ren uit een ver­mo­gen, moet be­gin­nen met 188.000 euro.

Ook BA ADVIES be­re­ken­de een voor­beeld:
wil je twin­tig jaar lang elke maand 1.000 euro extra uit een ver­mo­gen halen om te be­ste­den, moet je bij de start over bijna 188.000 euro (bij 2% in­fla­tie en 5% ge­mid­deld ren­de­ment) be­schik­ken.

Wij mer­ken op dat ou­de­re klan­ten twee ‘fou­ten’ maken:
ze stap­pen op hun 65ste he­le­maal over naar vast­ren­ten­de pro­duc­ten met een laag ren­de­ment, of ze hou­den te lang al te dy­na­mi­sche pro­duc­ten aan.

De gul­den mid­den­weg: tij­dig be­leg­gin­gen met hoog ri­si­co om­zet­ten, maar toch nog een stuk be­leg­gen met een ho­ri­zon van 10 of 15 jaar, dus iets dy­na­mi­scher. Op uw 65ste is uw le­vens­ver­wach­ting daar­voor nog lang ge­noeg.