Hoe­veel stijgt de au­to­be­las­ting voor een nieu­we wagen?

Hoe­veel stijgt de au­to­be­las­ting voor een nieu­we wagen?

De Vlaam­se re­ge­ring her­vormt de ver­keers­be­las­tin­gen vanaf 1 ja­nu­a­ri. De be­doe­ling is de meest ver­vui­len­de wa­gens fors zwaar­der te be­las­ten dan hun ‘groe­ne­re’ va­ri­an­ten. De be­re­ke­nings­for­mu­les blij­ven erg com­plex, maar de uit­komst is zon­ne­klaar: voor­al die­sel­wa­gens kij­ken aan tegen fors ho­ge­re be­las­tin­gen.

Een ver­groe­ning van de ver­keers­fis­ca­li­teit, zo noemt de Vlaam­se re­ge­ring het bij monde van de mi­nis­ters An­ne­mie Tur­tel­boom (Be­gro­ting) en Joke Schau­vlie­ge (Leef­mi­li­eu). Zij kon­dig­den en­ke­le dagen ge­le­den aan hoe die ver­groe­ning vorm krijgt voor nieu­we of twee­de­hands­wa­gens die vanaf vol­gend jaar wor­den in­ge­schre­ven. Dat geldt niet voor lea­se­wa­gens: op de fis­ca­li­teit daar­van heeft de Vlaam­se re­ge­ring geen vat, dat is tot nader order fe­de­ra­le ma­te­rie.

De uit­stoot van kool­stof­di­oxi­de (CO2), stik­stof­oxi­de (NOx) en fijn­stof is de voor­bije jaren niet in vol­doen­de mate af­ge­no­men. Het ver­keer blijft een be­lang­rij­ke bron van lucht­ver­vui­ling, blijkt uit cij­fers van de Vlaam­se Mi­li­eu­maat­schap­pij. Lucht­ver­vui­ling die dan weer (mede) de oor­zaak is van ge­zond­heids­scha­de zoals een ver­min­der­de long­func­tie, hart- en vaat­ziek­ten en een ver­hoog­de kans op som­mi­ge kan­kers. Met name fijn­stof leidt tot ge­zond­heids­pro­ble­men.

Ver­die­se­ling

Daar speelt de zo­ge­he­ten ver­die­se­ling van ons wa­gen­park ons danig par­ten. Die­sel­wa­gens te­ke­nen voor 62 pro­cent van ons wa­gen­park. De rest zijn gro­ten­deels ben­zi­ne­wa­gens plus en­ke­le klei­ne ni­ches (min­der dan 1 pro­cent) van elek­tri­sche, hy­bri­des en wa­gens op aard­gas.

Zie link praktijk auto’s ( druk op de link)

Het enige voor­deel van een die­sel­mo­tor is dat de uit­stoot van het broei­kas­gas CO2 10 tot 20 pro­cent lager ligt dan die van een ben­zi­ne­mo­tor. Maar die­sels sto­ten veel meer stik­stof­oxi­de en fijn­stof (roet­deel­tjes) uit. Een roet­fil­ter die met­een is geïnstal­leerd op een nieu­we die­sel­wa­gen kan wel een groot deel van die stof­deel­tjes te­gen­hou­den. Een roet­fil­ter die ach­ter­af op een die­sel­wa­gen moet wor­den ge­plaatst, houdt maar 30 tot 50 pro­cent van de roetuit­stoot tegen. Een ben­zi­ne­wa­gen stoot geen fijn­stof uit en veel min­der NOx. De ka­ta­ly­sa­to­ren die al ruim 20 jaar wor­den in­ge­bouwd in ben­zi­ne­wa­gens heb­ben tot ge­volg dat die auto’s voor de rest nog wei­nig scha­de­lij­ke stof­fen uit­sto­ten. Ka­ta­ly­sa­to­ren voor die­sel­wa­gens zijn in ont­wik­ke­ling, maar ze wor­den nog niet op grote schaal in­ge­bouwd. Van­daar de be­slis­sing om de die­sel­wa­gens voort­aan zwaar­der te be­las­ten en dus min­der aan­trek­ke­lijk te maken.

De ver­keers­fis­ca­li­teit omvat twee be­las­tin­gen: de een­ma­li­ge, bij de in­schrij­ving te be­ta­len be­las­ting op de in­ver­keers­tel­ling (BIV) en de jaar­lijk­se ver­keers­be­las­ting (VKB). Beide ver­an­de­ren vanaf 1 ja­nu­a­ri. Let wel: de jaar­lijk­se ver­keers­be­las­ting ver­an­dert niet voor wa­gens die nu al in­ge­schre­ven zijn. Voor lea­se­wa­gens geldt de nieu­we ver­keers­fis­ca­li­teit niet, ten­zij ze op de naam van een firma (rechts­per­soon) wor­den in­ge­schre­ven. De be­re­ke­nings­wij­ze voor de beide be­las­tin­gen is de­zelf­de, los van de vraag of de wagen wordt in­ge­schre­ven op naam van een na­tuur­lij­ke per­soon (par­ti­cu­lier) dan wel een rechts­per­soon.

BIV

We ver­mij­den al te tech­nisch te wor­den en u de com­plexe for­mu­le voor te scho­te­len voor de be­re­ke­ning van de BIV. Op­val­lend is dat de zo­ge­he­ten ‘lucht­fac­tor’ in die for­mu­le, die aan wa­gens wordt toe­ge­kend in func­tie van het brand­stof­ty­pe en de Eu­ro­norm, fors toe­neemt voor wa­gens met ver­ou­der­de tech­no­lo­gie (lage Eu­ro­nor­men) en ook voor die­sel­wa­gens met de re­cent­ste tech­no­lo­gie (Eu­ro­nor­m6), die tot nu wel heel sterk ‘be­loond’ wer­den.

BIV VOORBEELD VOOR VERSCHILLENDE WAGENS (druk de link)

In de ta­bel­len nemen we en­ke­le van de meest ver­koch­te au­to­mo­del­len in ons land op. Met de BMW 7-reeks geven we ook een voor­beeld uit het top­seg­ment. Aan de hand van de ge­ge­vens over ver­mo­gen en CO2-uit­stoot kunt u een in­schat­ting maken van an­de­re wa­gens. Een Audi A4 in die­sel­ver­sie, bij­voor­beeld, wordt vaak ver­kocht met een ge­lijk­aar­di­ge mo­to­ri­sa­tie als de Mer­ce­des die bij de voor­beel­den staat, en krijgt dan ook on­ge­veer de­zelf­de BIV aan­ge­re­kend (fis­ca­le PK is daar­bij niet van tel). De Peu­ge­ot 308 is een van de au­to­mo­del­len waar­voor tot nu de laag­ste BIV geldt, een be­voor­de­ling van de Eu­ro6-die­sels die wel­dra weg­valt. U kunt uit de tabel af­le­zen dat de BIV meer dan ver­elf­vou­digt.

Het mi­ni­mum­be­drag voor de BIV stijgt nau­we­lijks, van 41,61 naar 41,99 euro, maar dat is een be­drag dat enkel nog te vin­den zal zijn voor zui­ni­ge ben­zi­ne­wa­gens. Het voor­beeld van de BMW 7-reeks toont aan dat de be­las­ting ook voor een ‘zwaar­de­re’ ben­zi­ne­wa­gen ste­vig aan­tikt – het type in het voor­beeld is vol­gens BMW Belux het po­pu­lairst bij ons. Kiest u voor een model uit de­zelf­de reeks maar met een zwaar­de­re motor en ho­ge­re CO2-uit­stoot, dan loopt de be­las­ting nog ver­der op. Voor de ben­zi­ne­ver­sie (15 fis­ca­le PK, 235 kW, 184 g/km) wordt dat 1.400 euro aan BIV, voor de ge­lijk­aar­di­ge die­sel (15 fis­ca­le PK, 230 kW, 149 g/km) be­loopt de BIV vanaf 1 ja­nu­a­ri 895 euro – merk op dat bij zo’n hoge CO2-uit­stoot de ben­zi­ne­ver­sie toch nog met een ho­ge­re BIV wordt ge­con­fron­teerd dan de die­sel­ver­sie.

Een die­sel­wa­gen komt na ja­nu­a­ri de weg niet meer op zon­der en­ke­le hon­der­den euro’s aan BIV neer te tel­len. Ove­ri­gens moet een nieu­we die­sel­wa­gen nu zeker de Eu­ro­nor­m6 halen, an­de­re mogen niet meer wor­den ver­kocht en in­ge­schre­ven. Twee­de­hands-wa­gens met een la­ge­re Eu­ro­norm kun­nen ech­ter wel nog wor­den in­ge­schre­ven. Daar­om geven we ook een voor­beeld van een wagen met Eu­ro­nor­m5, de Renault Me­ga­ne.

Elek­tri­sche wa­gens, hy­bri­de voer­tui­gen en wa­gens die op aard­gas (CNG – com­pres­sed na­tu­ral gas) rij­den, wor­den vrij­ge­steld van BIV. Voor hy­bri­des en wa­gens op gas (waar­van de motor, al is het maar ge­deel­te­lijk of tij­de­lijk, aan­ge­dre­ven wordt met aard­gas) geldt die vrij­stel­ling tot 31 de­cem­ber 2020.

Jaar­lijk­se ver­keers­be­las­ting

Met de be­las­ting die u be­taalt bij de in­schrij­ving van een wagen bent u er nog niet vanaf. Daar­naast moet u jaar­lijks de ver­keers­be­las­ting be­ta­len. Hier valt nog meer op dat de Vlaam­se re­ge­ring die­sel­au­to’s min­der aan­trek­ke­lijk wil maken. De ver­keers­be­las­ting voor die­sel­wa­gens stijgt nog wat, wel­is­waar in veel min­de­re mate dan de BIV, maar die voor ben­zi­ne­wa­gens daalt.

De ver­keers­be­las­ting houdt re­ke­ning met ci­lin­der­in­houd (via fis­ca­le PK), CO2-uit­stoot, brand­stof­ty­pe en Eu­ro­norm. Er wordt ver­trok­ken van een re­fe­ren­tie van 122 g/km CO2-uit­stoot. Wa­gens die daar­on­der blij­ven, ge­nie­ten een kor­ting. Auto’s die er­bo­ven gaan, krij­gen er ook een ver­ho­ging bij. Daar­en­bo­ven ver­laagt of ver­hoogt het ta­rief naar­ge­lang de Eu­ro­norm.

Ook hier wor­den de al­ter­na­tie­ve aan­drij­vin­gen be­voor­deeld. Voor elek­tri­sche wa­gens hoeft geen ver­keers­be­las­ting te wor­den be­taald. Voor hy­bri­des en wa­gens op gas geldt de vrij­stel­ling op­nieuw tot 31 de­cem­ber 2020. Hy­bri­de voer­tui­gen moe­ten daar­voor wel onder de drem­pel van 50 g/km CO2-uit­stoot blij­ven.

Ac­cijn­zen

Mi­nis­ter Tur­tel­boom kreeg eer­der deze week de wind van voren van de In­spec­tie van Fi­nan­ciën, die haar haast­werk ver­wijt met deze her­vor­ming van de ver­keers­fis­ca­li­teit. Ze stelt dat de her­vor­ming van beide ver­keers­be­las­tin­gen sa­men­han­gend wordt door­ge­voerd, maar de In­spec­tie volgt haar niet. Vol­gens de In­spec­tie zijn de beide re­ge­lin­gen ‘subop­ti­maal op el­kaar af­ge­stemd’. Tur­tel­boom re­kent voor vol­gend jaar op 45 mil­joen euro extra in­kom­sten uit de ver­keers­be­las­tin­gen, maar vol­gens de In­spec­tie is dat on­ze­ker, met name als veel Vla­min­gen hun aan­koop­ge­drag snel op de nieu­we be­las­tin­gen af­stem­men en dus over­stap­pen van die­sel naar ben­zi­ne. Na­vraag op het ka­bi­net leert dat er geen plan­nen zijn om de re­ge­ling nog bij te stu­ren. Er is enkel nog een be­slis­sing nodig over even­tu­e­le over­gangs­maat­re­ge­len voor wa­gens die nu al be­steld zijn.

Tot slot nog even in her­in­ne­ring bren­gen dat ook in het kader van de taxshift een maat­regel werd ge­no­men om de ver­die­se­ling tegen te gaan: de ver­ho­ging van de ac­cijn­zen. Vol­gend jaar ver­ho­gen de ac­cijn­zen voor een volle tank (50 liter) die­sel met 2 euro, in 2017 nog eens met 2 euro en in 2018 komt er nog 3 euro bij. Voor een volle tank ben­zi­ne gaat er tel­kens 1,30 euro af. Mo­men­teel zit in de prijs van een liter die­sel (maxi­mum­prijs 1,15 euro/liter) voor 0,4288 euro aan ac­cijn­zen. Tegen 2018 komt daar dus 0,14 euro per liter bij.

Voor een gezin dat jaar­lijks 60.000 km rijdt met die­sel­wa­gens be­te­kent dat vol­gend jaar 120 euro extra aan ac­cijn­zen en in 2018 tikt het aan tot 420 euro meer dan dit jaar.