Hoe wordt uw belegging belast?

Spaar­ders, be­leg­gers en on­der­ne­mers heb­ben de roe­ren­de voor­hef­fing op in­tres­ten en di­vi­den­den de jong­ste jaren ste­vig zien stij­gen. In 2011, amper vijf jaar ge­le­den, be­taal­de de klei­ne be­leg­ger 15 pro­cent be­las­tin­gen op zijn in­kom­sten uit de cou­rant­ste spaar- en be­leg­gings­pro­duc­ten. Deze week bleek dat er voor­stel­len cir­cu­le­ren om het ta­rief voor di­vi­den­den op te trek­ken van de hui­di­ge 27 naar 30 pro­cent.

Lees meer