Hoe ziet het op fiscaal vlak en de fiets?

Met de fiets naar het werk is niet alleen gezond, het is vanaf 2009 ook fiscaal interessanter. De economische herstelwet voert namelijk op diverse vlakken gunstige maatregelen in ten voordele van de “professionele” fiets. Nieuwe voordelen zijn er zowel voor werknemer als voor werkgever. Meteen betekent dit een zoveelste stap in de richting van een groenere fiscaliteit…

  • . Verhoging van de vrijgestelde kilometervergoeding

De vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets was tot nu toe vrijgesteld van personenbelasting tot een maximum bedrag van €0,15 per kilometer. Officieel werd dit bedrag elk jaar geïndexeerd, maar door de wettelijke afrondingsregels was het geïndexeerde bedrag telkens €0,00. Evenwel heeft de fiscus het basisbedrag van €0,15 steeds aanvaard. Vanaf AJ 2010 wordt het bedrag na indexatie afgerond op de eurocent. De vrijgestelde kilometervergoeding bedraagt voor AJ 2010 met die berekeningswijze €0,20 per kilometer.

 

2. Geen voordeel alle aard voor de fiets

De terbeschikkingstelling van een fiets die effectief wordt gebruikt voor woon-werkverplaatsingen, geeft niet langer aanleiding tot een belastbaar voordeel van alle aard. Vanaf AJ 2010 wordt dit als een sociaal voordeel aanzien, waardoor het is vrijgesteld van personenbelasting. Dit geldt eveneens voor de toebehoren aan de fiets, de onderhouds- en de stallingskosten.

 

3. Kosten voor fietsen 120% aftrekbaar

De kosten om bij het personeel specifiek het gebruik van de fiets aan te moedigen voor woon-werkverplaatsingen mogen door de werkgever fiscaal voor 120% in mindering worden gebracht, in de mate dat die kosten zijn gedaan of gedragen vanaf 1.1.2009 en werden gemaakt voor :

§          het verwerven, bouwen of verbouwen van een onroerend goed dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van het personeel, of voor het ter beschikking stellen van het personeel van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches

§          het verwerven, onderhouden en herstellen van fietsen en hun toebehoren, die ter beschikking worden gesteld van het personeel

Indien het afschrijvingen betreft, dan bekomt men het aftrekbare bedrag door de normale afschrijvingen met 20% te verhogen. Investeringen in fietsen moeten lineair worden afgeschreven, over een termijn van minimum 3 jaar.

Tenslotte komen de 20% afschrijvingen die fiscaal extra in mindering werden gebracht, niet in aanmerking bij het bepalen van de latere meer- of minderwaarden.

 

4. Verhoging van het kostenforfait

Voor de berekening van de werkelijke beroepskosten van woon-werkverplaatsingen met de fiets wordt – naar analogie met de vrijgestelde kilometervergoeding – het kostenforfait van €0,15 vanaf AJ 2010 na indexatie afgerond op de eurocent, zodat voor AJ 2010 het forfait €0,20 per kilometer bedraagt. In tegenstelling tot woon-werkverplaatsingen met de auto geldt hier geen maximum woon-werkafstand van 100 kilometer…