Hoeveel bedragen de notariskosten bij de aankoop van een woning?

 

Er wordt veel  gevraagd naar het idee ofdat no­ta­ris­sen ‘flink ver­die­nen aan het op­stel­len van een aan­koop- en kre­die­tak­te, waar­bij hier en daar wat op­zoe­kin­ge­tjes ge­daan moe­ten wor­den’. Die mythe blijft over­eind omdat de no­ta­ris de per­soon is die alle kos­ten die ver­bon­den zijn aan een aan­koop- of kre­die­tak­te in­houdt. Maar van al die kos­ten­pos­ten is zijn ere­loon het enige dat hij voor zich­zelf int. En dat ere­loon be­draagt slechts een frac­tie van alle kos­ten die een koper en/of kre­diet­ne­mer moet op­hoes­ten.

Re­gi­stra­tie­rech­ten

VLAAN­DE­REN

Koopt u een wo­ning in Vlaan­de­ren, dan komen de re­gi­stra­tie­rech­ten (of­fi­ci­eel: het ver­koop­recht) bij de Vlaam­se over­heid te­recht. Ze be­dra­gen 10 pro­cent, ten­zij u een be­schei­den wo­ning koopt. Dan hebt u in be­paal­de ge­val­len recht op het ‘klein be­schrijf’ van 5 pro­cent.

In het Vlaams Ge­west be­taalt u 10 pro­cent re­gi­stra­tie­rech­ten op een koop­wo­ning. Dat be­drag gaat naar de Vlaam­se over­heid. Al­leen voor be­schei­den wo­nin­gen geldt in be­paal­de ge­val­len een ‘klein be­schrijf’ van 5 pro­cent.

Op die re­gi­stra­tie­rech­ten wor­den onder be­paal­de voor­waar­den vrij­stel­lin­gen toe­ge­staan. Dank­zij het abat­te­ment hoeft u op de eer­ste aan­koop­schrijf van 15.000 euro geen re­gi­stra­tie­rech­ten te be­ta­len. Dat le­vert een be­spa­ring op van 1.500 euro of 750 euro (klein be­schrijf). Re­no­veert u een leeg­staand, ver­waar­loosd of on­be­woon­baar ver­klaard pand tot uw ge­zins­wo­ning, dan kunt u in aan­mer­king komen voor het re­no­va­tie­a­bat­te­ment van 30.000 euro. Wie een hy­po­the­cair kre­diet af­sluit, heeft in be­paal­de ge­val­len recht op een bij­ko­mend abat­te­ment van 10.000 euro als u de wo­ning koopt onder groot be­schrijf en van 20.000 euro bij klein be­schrijf.

Ruilt u uw hui­di­ge ge­zins­wo­ning voor een an­de­re, dan kan het in­te­res­san­ter zijn om te kie­zen voor de mee­neem­baar­heid van de re­gi­stra­tie­rech­ten. Dan kunt u de te be­ta­len re­gi­stra­tie­rech­ten met maxi­maal 12.500 euro druk­ken.

BRUS­SEL

In het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Ge­west be­draagt het nor­ma­le re­gi­stra­tie­recht 12,5 pro­cent.  Het sys­teem van de mee­neem­baar­heid van re­gi­stra­tie­rech­ten be­staat niet in Brus­sel, maar er geldt wel een abat­te­ment op de on­der­ste aan­koop­schijf van 60.000 euro. In be­paal­de ge­val­len wordt dat abat­te­ment zelfs op­ge­trok­ken tot 75.000 euro.

Op de kre­die­tak­te wordt een recht op hy­po­theek­ves­ti­ging ge­he­ven van 1 pro­cent op het be­drag waar­voor u een hy­po­theek neemt. Op het deel van het leen­be­drag in hy­po­the­cair man­daat hoeft u die be­las­ting niet te be­ta­len. Daar­bo­ven­op komt 100 euro voor de bij­la­gen aan uw kre­die­tak­te, zoals de af­los­sings­ta­bel.

Ere­loon no­ta­ris

Dat is de enige ver­goe­ding die de no­ta­ris voor zich­zelf in­houdt. Daar­mee moet hij de kos­ten van zijn kan­toor en per­so­neel dek­ken en be­taalt hij zijn loon.

In een een­vou­di­ge vast­goed­ak­te kruipt ge­mak­ke­lijk 10 uur werk. Het ere­loon is even­wel geen uur­loon voor de tijd die de no­ta­ris en zijn me­de­wer­kers be­ste­den aan uw con­cre­te dos­sier. Het is een wet­te­lijk vast­ge­legd de­gres­sief ta­rief, wat be­te­kent dat het per­cen­ta­ge daalt naar­ma­te de aan­koop­prijs of het leen­be­drag in de kre­die­tak­te hoger wordt. ‘Onze de­on­to­lo­gie en de wet ver­bie­den ons kor­tin­gen toe te ken­nen’, geeft Bohyn aan. Sinds 2012 moet de no­ta­ris op dat ere­loon 21 pro­cent btw in­hou­den, die hij moet door­stor­ten naar de fe­de­ra­le over­heid.

Som­mi­ge men­sen heb­ben recht op een so­ci­a­le le­ning. Dan wordt het ere­loon op de kre­die­tak­te met de helft ver­min­derd.

Zo be­re­kent u het ere­loon van uw no­ta­ris

Schijf

Ta­rief vast­goed­ak­te

Ta­rief kre­die­tak­te

Tot 7.500 euro

4,56%

1,71%

Van 7.500 euro tot 17.500 euro

2,85%

1,368%

Van 17.500 euro tot 30.000 euro

2,28%

0,921%

Van 30.000 euro tot 45.495 euro

1,71%

0,684%

Van 45.495 euro tot 64.095 euro

1,14%

0,456%

Van 64.095 euro tot 250.095 euro

0,57%

0,228%

Boven 250.095 euro

0,057%

0,0456%

Di­ver­se ak­te­kos­ten

Dat zijn de kos­ten die de no­ta­ris maakt om een was­lijst do­cu­men­ten, at­tes­ten en ge­tuig­schrif­ten op te vra­gen en in­for­ma­tie te ver­za­me­len. Denk aan het bo­de­mat­test, de ka­das­tra­le uit­trek­sels, het hy­po­the­cair ge­tuig­schrift, de fis­ca­le op­zoe­kin­gen,… Ook daar komt nog eens 21 pro­cent btw bo­ven­op.

‘Som­mi­ge no­ta­ris­sen re­ke­nen die kos­ten lijn per lijn door’, zegt Bohyn. ‘An­de­ren wer­ken om­wil­le van de ad­mi­ni­stra­tie­ve een­voud met een ge­mid­del­de voor alle dos­siers.’ Daar­door kan het be­drag van de ak­te­kos­ten bij no­ta­ris A af­wij­ken van dat bij no­ta­ris B. Bo­ven­dien zijn de ak­te­kos­ten sterk af­han­ke­lijk van de com­plexi­teit van het dos­sier. Som­mi­ge kos­ten kun­nen ook per ge­meen­te en regio ver­schil­len. Ste­den­bouw­kun­di­ge uit­trek­sels op­vra­gen is bij­voor­beeld bij de ene ge­meen­te duur­der dan bij de an­de­re. Bij de ak­te­kos­ten is even­eens het recht op ge­schrif­ten (be­las­ting op akten) van 50 euro in­be­gre­pen.

Kos­ten over­schrij­ving

Zodra de aan­koop- en de kre­die­tak­te zijn ver­le­den, moe­ten ze wor­den in­ge­schre­ven op het hy­po­theek­kan­toor. Pas dan zijn ze of­fi­ci­eel.

De in­schrij­ving van de aan­koop­ak­te kost zo’n 15 euro per pa­gi­na. Vol­gens de be­re­ke­nings­mo­du­le van de no­ta­ris­fe­de­ra­tie variëren die kos­ten tus­sen 177 en 531 euro. De kost­prijs van het hy­po­theek­kan­toor be­draagt voor een ge­mid­deld hy­po­theek­be­drag zo’n 500 euro tot 1.000 euro.