Hoeveel interesten mag u in 2022 vragen op een rekening-courant tegoed?

 

Heeft u een rekening-couranttegoed (rc-tegoed), dan mag u zich daarvoor een marktconforme interest toekennen. Wat is marktconform? En wat zijn de spelregels?

Rekening-couranttegoed mag niet te groot zijn

Thin-cap-regel. Wanneer u een rc-tegoed heeft t.a.v. uw vennootschap, dan mag u zich interesten toekennen. Die interesten worden immers, zoals u weet, slechts tegen 30% roerende voorheffing (rv) belast en zijn tegelijkertijd, mits een aantal spelregels nageleefd worden, aftrekbaar voor de vennootschap. De wet voorziet dat het rc-tegoed niet te groot mag zijn in verhouding tot de balans, de zgn. thin-cap-regel. Zo mag het rc-tegoed aan het einde van het boekjaar niet hoger zijn dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar (art. 18, lid 1, 4° WIB 92) .

Herkwalificatie in dividenden. Indien uw rc-tegoed toch die grens zou overschrijden, worden de interesten die betrekking hebben op het gedeelte dat die grens overschrijdt, geherkwalificeerd in dividenden, waarop steeds het tarief van 30% rv van toepassing is. Dit is ook zo indien u normaal gezien bij een dividenduitkering de VVPR-bis-regeling kunt toepassen (15% rv). Bovendien zijn dividenden niet aftrekbaar voor uw vennootschap, interesten daarentegen wel.

Interesten moeten marktconform zijn

Zomerakkoord. Als gevolg van het zomerakkoord moet u voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd sinds 2020 rekening houden met de door de NBB bekendgemaakte MFI-rentevoet voor leningen van minder dan € 1.000.000 met variabel tarief en initiële rentebepaling tot één jaar aan niet-financiële instellingen . Om de rente te bepalen, neemt u het tarief van november van het voorgaande jaar, verhoogd met 2,50%. Volgens de nieuwe regelgeving bedraagt de marktconforme interest voor 2022, net als voor 2021, 4,07% (2,50% + 1,57%), voor 2020 was dat 4,06% (2,50% + 1,56%).

Let op!  Voor leningen met een bepaalde looptijd moet u echter nog steeds de marktrente bepalen volgens de oude regelgeving.

Herkwalificatie in dividenden. Kent u zich interesten toe die groter zijn dan die marktrente, dan wordt het overdreven deel geherkwalificeerd in niet-aftrekbare dividenden (art. 18, lid 1, 4° WIB 92) .

Beperk de interest voor 2022 en 2021 tot 4,07%, want dat is nog marktconform. Interesten die betrekking hebben op het deel dat de herkwalificatiegrens te boven gaat, of die meer bedragen dan de marktconforme interest, worden geherkwalificeerd in een niet-aftrekbaar dividend.