De zorgvolmacht voor je vennootschap: aandachtspunten

Steeds meer mensen stellen een zorgvolmacht op. In de eerste negen maanden van 2023 waren dat er in ons land 76.208, een toename van 26,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022, aldus de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).
Met een zorgvolmacht kunt u een of meerdere personen aanwijzen om beslissingen te nemen over uw vermogen wanneer u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door ziekte, dementie of coma na een ongeval.

Een zorgvolmacht kan eenvoudige taken omvatten zoals het betalen van facturen, beheren van bankrekeningen of innen van pensioenen. Het kan ook gaan om grotere beslissingen zoals de verkoop van vastgoed of schenkingen. Een zorgvolmacht voorkomt de aanstelling van een bewindvoerder door een vrederechter.

Veel zorgvolmachten bevatten ook regelingen voor wilsonbekwame ondernemers. Dit is belangrijk omdat een aanzienlijk deel van uw vermogen vaak in een vennootschap zit. Echter, een zorgvolmacht biedt alleen een vangnet voor aandeelhouders en niet voor bestuurders, aldus Miek Vandecasteele, partner estate planning bij Baker Tilly. Wat kunt u regelen met een zorgvolmacht voor uw vennootschap en welke alternatieven zijn er?

U bent aandeelhouder

Een aandeelhouder kan zijn stemrecht uitoefenen tijdens de algemene vergadering van een vennootschap, waar beslissingen worden genomen over onder andere de goedkeuring van de jaarrekening, statutenwijzigingen, kapitaalverhogingen en de benoeming of het ontslag van een bestuurder.

  • Type vennootschap is bepalend: Een zorgvolmacht kan controle bieden over een besloten vennootschap (bv), maar niet over een naamloze vennootschap (nv). Bij een nv kan een volmacht alleen worden gegeven voor specifieke vergaderingen of voor een bepaalde periode. Bij een bv is er geen tijdsbeperking.
  • Maatschap als uitweg: Het inbrengen van aandelen in een maatschap kan een oplossing zijn. Dit biedt de mogelijkheid om als zaakvoerder op te treden en de stemrechten van de aandelen uit te oefenen zonder tussenkomst van een notaris. Dit kan ook geregeld worden via een zorgvolmacht voor het geval van wilsonbekwaamheid.
  • Regeling bij gehuwden: Als de aandeelhouder-ondernemer gehuwd is onder het wettelijke stelsel en beide echtgenoten werken in de vennootschap, kan de andere partner de stemrechten van de gemeenschappelijke aandelen alleen uitoefenen. Anders kunnen gehuwden zich tot de familierechtbank wenden.

U bent bestuurder

Een bestuurder heeft de dagelijkse leiding van de vennootschap en wordt benoemd omwille van zijn persoonlijke kwaliteiten.

  • Alleen andere bestuurder is een optie: Een wilsonbekwame bestuurder kan zich niet door om het even wie laten vertegenwoordigen op een bestuursvergadering. Alleen een andere bestuurder kan, mits voorzien in de statuten, een volmacht krijgen.
  • Mogelijke oplossingen: Een opvolgend statutair bestuurder kan in de statuten worden opgenomen. Dit vereist echter een statutenwijziging en een notariële akte. Indien geen opvolger is opgenomen, kan de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemen. Het is cruciaal om vooraf te bepalen wie stemrecht heeft en of zij de belangen van alle aandeelhouders zullen behartigen. Een maatschap kan ook hier een oplossing bieden.

Aandachtspunten in kolomvorm

Aandachtspunt Details
Toename zorgvolmacht 76.208 zorgvolmachten in de eerste negen maanden van 2023, 26,2% meer dan in 2022
Voordelen zorgvolmacht Voorkomt aanstelling bewindvoerder, beslissingen over vermogen en grotere beslissingen zoals vastgoedverkoop en schenkingen
Type vennootschap bepalend Zorgvolmacht biedt controle over een bv, niet over een nv
Maatschap als oplossing Aandelen inbrengen in maatschap, mogelijk ook via zorgvolmacht bij wilsonbekwaamheid
Regeling bij gehuwden Stemrechten gemeenschappelijke aandelen door partner, familierechtbank voor gehuwden
Beperkingen voor bestuurders Alleen andere bestuurder kan volmacht krijgen, opvolgend statutair bestuurder in statuten opnemen, algemene vergadering benoemt nieuwe bestuurder