Kan de eigenaar van een huis zomaar indexeren? Wat zijn de spelregels?

De huurprijs kan op geregelde tijdstippen aangepast worden aan de evolutie van de levensduurte, de zogenaamde indexering.


1. Welke zijn de regels terzake ?

1.1. Van handelshuurcontracten en huurcontracten van gemeen recht (zoals huurcontracten voor kantoren, loodsen, garages, ) kan de huurprijs enkel aan de evolutie van de levensduurte worden aangepast indien dit overeengekomen is door de huurder en de verhuurder.  Dit blijkt doorgaans uit het geschreven contract.  Als de huurovereenkomst geen indexering voorziet of indien de huur louter mondeling is afgesloten, is een aanpassing alleen mogelijk wanneer de huurder vroeger reeds de huuraanpassing heeft aanvaard.

1.2. Van woninghuurcontracten die schriftelijk zijn gesloten en op voorwaarde dat dit niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is uitgesloten, wordt de huurprijs jaarlijks aangepast aan de evolutie van de levensduurte .

Achterstallige indexeringen mag men tot een jaar nadien opvragen.


2. Hoe aanpassen ?

Voor contracten gesloten vanaf 1/1/1984 mag de aanpassing van de huurprijs slechts éénmaal per jaar gebeuren : namelijk op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De huurprijs mag worden aangepast volgens de in het contract overeengekomen berekeningsformule, maar hij mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat bekomen wordt door toepassing van de wettelijke formule.  Indien de overeengekomen aanpassingsformule het resultaat van de wettelijke formule overtreft, wordt deze laatste toegepast.

De wettelijke formule luidt:

basishuurprijs X nieuwe indexcijfer
_____________________________
         aanvangsindexcijfer


Voor het invullen van de termen van deze formule dient men een onderscheid te maken naargelang van de datum waarop de overeenkomst werd afgesloten:

2.1. Huurcontracten afgesloten tussen 1/1/1984 en 31/1/1994.

Basishuurprijs : de overeengekomen aanvankelijke huurprijs (exclusief eventueel forfaitair aangerekende kosten en lasten).

Nieuw indexcijfer : gezondheidsindexcijfer van de maand die de verjaardag van de inwerkingtreding voorafgaat.

Aanvangsindexcijfer : indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke de huurovereenkomst werd afgesloten.

2.2. Huurcontracten afgesloten vanaf 1/2/1994.

Dezelfde regeling als de voorgaande met dat verschil : als aanvangindexcijfer neemt men de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de huurovereenkomst werd afgesloten.


3. Waar kan u de indexcijfers vinden ?

Officieel wordt het indexcijfer op het eind van iedere maand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Daarnaast wordt dit cijfer ook gepubliceerd in Z.O.-magazine en in de Financieel Economische Tijd (dagelijks bij de beursberichten).

Het Ministerie van Economische Zaken heeft ook een uitstekende website met daarop de laatste indexcijfers: www.mineco.fgov.be, ga naar ‘barometers van de economie’, daarna ‘indexen’. In geval van twijfel, stuur een e-mail naar : ind@mineco.fgov.be.  Er is ten slotte ook een index-telefoonlijn op nummer: 02/206.56.40.