Kan ik bij uitkeren van een dividend een aandeelhouder bevoordelen?

Anders dan in een NV kunnen in een BVBA geen ‘preferente’ aandelen gecreëerd worden. Bij preferente aandelen kunnen de houders ervan een bevoorrecht dividend opstrijken. Principe in een BVBA is dat het kapitaal in een gelijk aantal aandelen verdeeld is en dat elk aandeel recht heeft op gelijke verdeling in de winst.

Bestaat er dan geen mogelijkheid om vennoten binnen een BVBA te bevoordeligen ?

Toch wel. Op de jaarvergadering zelf kunnen de vennoten beslissen om de dividenden aan vb. één vennoot uit te keren. Dit vereist wel een unanieme beslissing. Wil men voorafgaandelijk wat zekerheid over dergelijke ongelijke dividenduitkering dan kunnen vennoten hierover stemafspraken maken. Dergelijke stemafspraken moeten nochtans in tijd beperkt zijn en steeds verantwoord op grond van het vennootschapsbelang. Stemafspraken die niet kaderen in het vennootschapsbelang zijn nietig en brengen ook de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering mee. Het kan in vraag gesteld worden of een overeenkomst waarbij afgesproken wordt om de winst gedurende een bepaalde termijn exclusief aan één vennoot toe te bedelen kadert in het vennootschapsbelang. Het is dan ook aangewezen dat in elk geval de vennoot die op de jaarvergadering instemt met de ongelijke dividenduitkering onmiddellijk afstand doet van zijn recht om de nietigheid in te roepen van de beslissing van de algemene vergadering.