Kan ik registratierechten terugkrijgen na verkoop woning?

Heeft u nog niet zo lang geleden een woning gekocht? Wil u die woning om één of andere reden alweer verkopen? Als u binnen de twee jaar een gekocht onroerend goed terug verkoopt, kan u een deel van de registratierechten terugkrijgen. We bekijken kort de voorwaarden die u moet naleven.

Teruggaaf van een deel van de betaalde registratierechten

Als u aan de hieronder opgesomde voorwaarden voldoet, kan u een deel van de op de originele aankoop betaalde registratierechten terugkrijgen. In het Vlaams en Waals Gewest bedraagt dit  3/5 van de eerder betaalde rechten, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 36 %.

Aankoop en wederverkoop van hetzelfde goed

Het recht op teruggaaf geldt enkel als u het goed dat u zelf heeft gekocht, daarna wederverkoopt. Een ruil wordt hier niet gelijkgesteld met een verkoop. Als u het aangekochte goed ruilt voor een ander onroerend goed, heeft u dus geen recht op de teruggave.

Uiteraard moet het gaan om hetzelfde goed dat u terug verkoopt.

Als u een deel van het onroerend goed wederverkoopt, hebt u slechts in die mate recht op de teruggaaf van de registratierechten.

Aankoop belast aan gewoon tarief

Het regime kan enkel worden toegepast, als u het oorspronkelijk onroerend goed heeft aangekocht met voldoening van registratierechten aan het gewoon tarief: 10 % (Vlaams Gewest) of 12,5 % (Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Het tarief waaraan de wederverkoop plaatsvindt, heeft geen belang.

Aankoop en wederverkoop bij authentieke akte

Het onroerend goed moet worden gekocht, en later weer verkocht bij authentieke akte. Meestal betekent dit dat u de verkoop regelt via een notaris.

Wederverkoop binnen de twee jaar

De wederverkoop moet binnen de twee jaar na de eerste aankoop bij authentieke akte worden vastgesteld. Deze termijn gaat in op de datum van de authentieke akte van de aankoop. Dat is als de akte bij de notaris wordt verleden. De termijn start dus nog niet bij het tekenen van een compromis of een onderhandse akte.

Als de laatste dag op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag valt, wordt de termijn niet verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De tweejarige termijn kan evenmin wegens overmacht verlengd worden. Dus geen verlenging als het onroerend goed omwille van overmacht niet binnen de twee jaar kan worden verkocht.

Bedrag van teruggaaf

De basis van het voor teruggaaf vatbaar recht, wordt bepaald door de grondslag (in feite de prijs) waarop de registratierechten van de eerste aankoop zijn berekend, maar mag nooit hoger zijn dan de prijs waaraan de wederverkoop plaatsvindt. Een eventueel abattement waarop de koper bij wederverkoop recht heeft, wordt daarbij niet in rekening gebracht.

Voorbeeld

U heeft een huis gekocht voor 250.000 EUR. U heeft het wederverkocht voor 220.000 EUR. Het bedrag dat u kan terugkrijgen, wordt berekend op 220.000 EUR. Stel dat de koper (bij de wederverkoop) recht heeft (in Vlaanderen) op het abattement van 12.500 EUR: zijn registratierechten worden dan berekend op 207.500 EUR. Uw recht op teruggaaf als wederverkoper wordt echter nog altijd berekend op de 220.000 EUR.

Uiteindelijk heeft u dus recht op teruggaaf van 3/5 van 10 % van 220.000 EUR = 13.200 EUR.

Aanvragen

De teruggaaf van de registratierechten gebeurt niet automatisch, maar moet u aanvragen. U kan dat doen via de notaris die de akte verlijdt.