Koop eens een woning via email.

Wie een huis of een stuk bouwgrond koopt, denkt daarbij meestal aan het opstellen van een compromis en een bezoek aan de notaris vermits het akkoord van de betrokken partijen – verkoper en koper – moet vastgelegd worden. In principe moet dat immers schriftelijk gebeuren, maar een wet van eind vorig jaar laat ook toe de verkoop van vastgoed ook elektronisch, zoals via e-mail, kan geschieden.

Het akkoord van de partijen om het voorwerp van de overeenkomst – woning, bouwgrond, etc. – kan uiteraard mondeling gebeuren, maar om een aantal redenen moet dat akkoord schriftelijk vastgelegd worden. Naast het feit dat het Burgerlijk Wetboek voorschrijft dat de verkoop van vastgoed in een schriftelijk document moet gegoten worden, wordt de verkoop pas tegenstelbaar aan derden, nl. diegenen die niet bij de overeenkomst betrokken zijn, nadat de notariële akte is overgeschreven op het hypotheekkantoor. Concreet komt het erop neer dat de akkoord van de partijen moet blijken uit een geschrift om het als dusdanig te kunnen bewijzen. De vraag is dan of dit akkoord ook kan blijken uit een elektronisch bestand, zoals een e-mail.

In het verleden had de rechtspraak zich al meermaals, eerder negatief, uitgesproken over de vraag of de verkoop van vastgoed langs elektronische weg kan vastgelegd worden. Vaak wordt de verkoop van vastgoed als een plechtige overeenkomst beschouwd waardoor de verkoop via bv. e-mail uitgesloten was. Nochtans stelt het Wetboek van economisch recht een elektronisch bestand zoals een e-mail of fax gelijk met een geschrift. De wetgever is daaraan verder tegemoet gekomen door de wet van 20 oktober 2018 die handelt over de verkoop van vastgoed via een elektronische overeenkomst. Daarin wordt verder toegelicht wat eigenlijk vereist is om een akkoord elektronisch vast te leggen.

Geeft de koper per e-mail zijn akkoord over een (tegen)bod, aldus de wet, dan moet die e-mail voorzien zijn van een elektronische handtekening om rechtsgeldig te zijn. Een andere mogelijkheid is dat het bod wordt afgedrukt en de koper dit ondertekent om het vervolgens in te scannen en per e-mail door te sturen naar de verkoper. Dat wordt voortaan ook uitdrukkelijk gelijkgesteld met een elektronische handtekening. Het langs elektronisch weg vastgelegde akkoord kan dan enkel nog maar betwist worden als er praktische belemmeringen zijn die verhinderen dat er voldaan is aan wettelijke of reglementaire vormvereisten.