Korte samenvatting van het regeerakkoord

 

 

 

Nieu­we be­las­tin­gen

 

 

De Zweed­se for­ma­tie haalt naar eigen zeg­gen 75 pro­cent van de in­span­nin­gen uit be­spa­rin­gen en 25 pro­cent uit in­kom­sten.
De bij­ko­men­de in­kom­sten wor­den onder meer ge­haald uit een ver­ho­ging van de beurs­taks op aan­de­len, voor on­ge­veer 80 mil­joen.
Er komt geen meer­waar­de­be­las­ting, maar wel een door­kijk­be­las­ting voor men­sen die hun for­tui­nen via ven­noot­schap­pen in be­las­ting­pa­ra­dij­zen heb­ben ge­plaatst.
Het gaat door­gaans om stich­tin­gen die om fis­ca­le re­de­nen in het bui­ten­land wor­den op­ge­zet.

Beurstaks

‘Ver­ho­ging beurs­taks is on­ge­luk­ki­ge maat­re­gel’

‘Het re­geer­ak­koord als ge­heel is even­wich­tig en moe­dig. Maar de ver­ho­ging van de beurs­taks is een on­ge­luk­ki­ge maat­re­gel, een ge­mak­ke­lijk­heids­op­los­sing.

Po­si­tief is dat er geen spe­cu­la­tie­taks of meer­waar­de­taks komt. Maar de ver­wach­te op­brengst van 80 mil­joen euro is niet ab­so­luut nood­za­ke­lijk om be­gro­tings­even­wicht te be­rei­ken.

Accijnzen op die­sel,tabak, sterke drank

Ver­der zul­len er nieu­we in­kom­sten komen uit de  ac­cijn­zen op die­sel.
Prijs­da­lin­gen van die­sel zul­len we aan de pomp niet voe­len omdat ze af­ge­roomd zul­len wor­den door de over­heid via een cli­quet-sys­teem.
De be­doe­ling is om de die­sel­prij­zen ge­spreid over drie jaar te laten stij­gen tot het ni­veau van Ne­der­land.
De ac­cijn­zen op tabak en ster­ke drank zou­den ook licht stij­gen. Die op bier niet. Ook de btw voor een aan­tal dien­sten wordt ver­hoogd. Het gaat bij­voor­beeld om es­the­ti­sche chi­rur­gie en bui­ten­land­se e-com­mer­ce.

 

HOGER LOON

De per­so­nen­be­las­tin­gen wor­den met bijna 1 mil­jard euro ver­laagd, onder meer door een ver­ho­ging van de for­fai­tai­re af­trek van be­roeps­kos­ten.
Dit zou per werk­ne­mer ge­mid­deld 250 euro netto per jaar extra op­le­ve­ren. Het pre­cie­ze be­drag zal voor elke werk­ne­mer ver­schil­len omdat de im­pact van de ho­ge­re af­trek af­han­ke­lijk is van het in­ko­men.

INDEXSPRONG

Keer­zij­de van de me­dail­le is dat er een een­ma­li­ge in­dex­sprong komt, maar wel met so­ci­a­le cor­rec­ties. Wan­neer de indexsprong  zal wor­den toe­ge­past is nog niet dui­de­lijk. Ook is het on­dui­de­lijk over welke so­ci­a­le com­pen­sa­ties het gaat. Ver­der komt er een wel­vaart­s­en­ve­lop­pe van 1,2 mil­jard euro om de laag­ste uit­ke­rin­gen en pen­si­oe­nen te ver­ho­gen.  

 

Lan­ger wer­ken

Dat we met zijn allen lan­ger moe­ten wer­ken is geen ver­ras­sing. De Zweed­se for­ma­tie zal de wet­te­lij­ke pen­si­oen­leef­tijd ver­ho­gen van 65 naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030. Er komen wel over­gangs­maat­re­ge­len. Con­creet be­te­kent de maat­re­gel dat wie van­daag 51 jaar is of jon­ger al moe­ten wer­ken tot 67 jaar. 

 

Ook wie ver­vroegd met pen­si­oen wil, zal lan­ger moe­ten wach­ten. In 2018 zou de ver­vroeg­de pen­si­oen­leef­tijd op­ge­trok­ken wor­den naar 63 jaar bij een loop­baan van 41 jaar. Van­daag moet men min­stens 61 jaar zijn en een loop­baan heb­ben van min­stens 39 jaar. De re­ge­ring Di Rupo be­slis­te al dat in 2016 de leef­tijds­voor­waar­de wordt op­ge­trok­ken tot 62 jaar en de mi­ni­ma­le loop­baan min­stens 40 jaar zal moe­ten zijn. Net zoals de re­ge­ring Di Rupo, wil ook de Zweed­se for­ma­tie over­gangs­maat­re­ge­len om de aan­pas­sing in 2018 door te voe­ren.

 

Meer wer­ken on­be­perkt kun­nen bij­ver­die­nen

Voort­aan zul­len meer ge­pen­si­o­neer­den on­be­perkt kun­nen bij­ver­die­nen. Van­daag is die mo­ge­lijk­heid er enkel voor ge­pen­si­o­neer­de 65-plus­sers met een loop­baan van 42 jaar. De Zweed­se for­ma­tie wil die mo­ge­lijk­heid voort­aan aan alle 65-plus­sers geven. Ook wie vroe­ger dan 65 jaar met ver­vroegd pen­si­oen gaat, en een loop­baan heeft van min­stens 45 jaar, zal voort­aan on­be­perkt kun­nen bij­ver­die­nen.

 

Horeca en overuren

 

Een ander maat­re­gel is de ver­ho­ging van het aan­tal mo­ge­lij­ke over­uren in de ho­re­ca. De Zweed­se for­ma­tie zal dat aan­tal ver­dub­be­len van 180 tot 360 uren.

Studenten mogen meer werken

 

Ver­der zul­len stu­den­ten voort­aan 400 uren mogen wer­ken in plaats van 50 dagen. Die uit­brei­ding is voor­al goed nieuws voor stu­den­ten die maar een paar uur per dag wer­ken. In het hui­di­ge sys­teem telt een dag van bij­voor­beeld 3 uren mee voor een vol­le­di­ge dag. Door voort­aan in uren te re­ke­nen kun­nen som­mi­ge stu­den­ten dus meer dan 50 dagen wer­ken ter­wijl ze het voor­de­li­ge sta­tuut blij­ven ge­nie­ten.

 

Meer tijd voor zorg : tijds­kre­diet

De re­ge­ring wil ook de ter­mij­nen voor ge­mo­ti­veerd tijds­kre­diet ver­len­gen. Wie tijds­kre­diet neemt om voor een zwaar zieke ouder te zor­gen zal voort­aan 48 maan­den tijds­kre­diet krij­gen in plaats van 36 maan­den. Ook voor pal­li­a­tie­ve zor­gen of voor de zorg van een kind (jon­ger dan 8 jaar) zult u 12 maan­den extra, of in to­taal 48 maan­den, krij­gen. Min­der goed nieuws is dat u niet lan­ger pen­si­oen­rech­ten zal op­bou­wen bij niet-ge­mo­ti­veerd tijds­kre­diet. Deze vorm van tijds­kre­diet, dat vaak ge­bruikt wordt voor sab­ba­ti­cals, kan van­daag nog voor een pe­ri­o­de van maxi­maal 12 maan­den.

 

Min­der pest­be­las­tin­gen : Liquidatebonus en 309 procent monsterboete

En­ke­le ‘pest­be­las­tin­gen’ wor­den te­rug­ge­schroefd. Dat geldt voor de li­qui­da­tie­bo­nus, waar de ver­hoog­de taks van 25 pro­cent door kmo’s er niet komt. De over­gangs­maat­re­gel die van­daag geldt wordt ‘voor eeu­wig’ door­ge­trok­ken. Ook de mon­ster­boe­tes van 309 pro­cent voor wie on­te­recht be­roeps­kos­ten af­trok zijn ver­le­den tijd. Nu komt er een aan­slag van 50 tot 100 pro­cent.

 

Op­los­sing voor Ar­co-ven­noot

 

Er is ook een op­los­sing voor de Ar­co-ven­no­ten. U krijgt als coöpe­rant van Arco een deel van uw geld terug. Er zal 600 mil­joen euro be­schik­baar zijn. Daar­mee kun­nen we 80 pro­cent van de oor­spron­ke­lij­ke inleg ver­goe­den en ruim 40 pro­cent van het uit­staan­de ka­pi­taal. De mid­de­len komen van de Bel­gi­sche staat, de staats­bank Bel­fi­us en de chris­te­lij­ke ar­bei­ders­be­we­ging Beweging.net (het vroe­ge­re ACW). Wie hoe­veel be­taalt, is nog niet dui­de­lijk. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie moet het voor­stel van de nieu­we fe­de­ra­le re­ge­ring nog goed­keu­ren. Ze heeft eer­der al de staats­waar­borg ver­nie­tigd, omdat het over on­ge­oor­loof­de staats­steun ging.