Korting onroerende voorheffing : energiezuinige woning

Vanaf vol­gend jaar wordt de eis op­nieuw stren­ger waar­aan een wo­ning qua ener­gie­zui­nig­heid moet vol­doen opdat men een kor­ting op de on­roe­ren­de voor­hef­fing kan krij­gen. Het E-peil mag dan nog ten hoog­ste E30 zijn.

Wie een ener­gie­zui­ni­ge wo­ning bouwt (nieuw­bouw, her­bouw na af­braak of zeer zware ver­bou­wing), kan een kor­ting krij­gen op de on­roe­ren­de voor­hef­fing. De norm waar­aan de wo­ning moet vol­doen, wordt ech­ter stel­sel­ma­tig stren­ger.

Voor wie vanaf 1 ja­nu­a­ri 2016 een bouw­ver­gun­ning in­dient, zal de be­las­ting­kor­ting pas wor­den toe­ge­past als de wo­ning hoog­stens een ener­gie­zui­nig­heids­peil E30 heeft. In dat geval be­loopt de kor­ting 50 pro­cent. Is de wo­ning nog ener­gie­zui­ni­ger en haalt ze de norm van E20 dan geldt zelfs een kor­ting van 100 pro­cent. Dit blijkt uit het Voor­ont­werp van de­creet tot wij­zi­ging van de Vlaam­se Codex Fis­ca­li­teit dat deze week in het Vlaams Par­le­ment neer­ge­legd werd.

De kor­ting wordt vijf ach­ter­een­vol­gen­de jaren toe­ge­kend. De ter­mijn be­gint te lopen nadat het E-peil is toe­ge­kend. Wordt bij­voor­beeld het E-peil toe­ge­kend in 2016, dan zal de kor­ting wor­den toe­ge­past vanaf het aan­slag­jaar 2017. De ver­re­ke­ning van de kor­ting ge­beurt au­to­ma­tisch.

Voor wo­nin­gen waar­voor de bouw­ver­gun­ning werd aan­ge­vraagd in 2014 of 2015 gold nog een kor­ting van 50 pro­cent bij E40 en van 100 pro­cent bij E30.

De on­roe­ren­de voor­hef­fing wordt be­re­kend op basis van het geïndexeer­de ka­das­traal in­ko­men (KI x 1,7). De ge­wes­ten be­pa­len de aan­slag­voet, hef­fings­grond­slag, ver­min­de­rin­gen of vrij­stel­lin­gen voor de on­roe­ren­de voor­hef­fing au­to­noom. In het Vlaams Ge­west is het ba­sis­ta­rief 2,5 pro­cent van dat geïndexeer­de KI (1,6 pro­cent bij ver­hu­ring via een so­ci­aal ver­huur­kan­toor). Op die ba­sis­hef­fing hef­fen de pro­vin­cies en ge­meen­ten nog (ho­ge­re) op­cen­tie­men.