Kostendelende verenigingen

Voor iedereen die werkt met een kostendelende vereniging is er tegen uiterlijk 31.03.2017 een meldingsplicht. Aangezien alles nog relatief nieuw is bezorgen wij u bij deze een kleine uitleg.
Meldingplicht kostendelende verenigingen?
Een kostendelende vereniging is een groepering die in hoofdzaak wordt opgericht door natuurlijke personen en/of rechtspersonen met als doelstelling het efficiënter maken en rationaliseren van de beheers- en exploitatiekosten van leden die op een duurzame wijze samenwerken. Bijvoorbeeld een associatie van dokters, oogartsen, tandartsen, logopedisten, verzekeraars,…).
De doorrekening van de kosten door dergelijke verenigingen zou in principe onderhevig zijn aan BTW omdat het een belastbare dienst betreft. Echter, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan kan een kostendelende verenging vrijgesteld worden van BTW en bijgevolg dient er geen BTW te worden aangerekend op de diensten die zij voor haar leden verricht (BTW vrijstellingsregeling).
Recent heeft de Belgische wetgever de regels voor dergelijke BTW vrijstelling gewijzigd. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de nieuwe BTW wetgeving hieromtrent.
BTW vrijstellingsregeling
BTW vrijstelling wordt voor zelfstandige groeperingen afhankelijk gesteld van specifieke inhoudelijkeen
vormvoorwaarden. Wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan, moet de BTW vrijstelling
worden toegepast. Zodra niet alle voorwaarden zijn voldaan, zijn de levering van goederen en
diensten verricht voor de leden en/of voor derden onderworpen aan BTW en is de BTW vrijstelling
dus niet van toepassing.
Vrijstellingsvoorwaarden
Hieronder vindt u een aantal belangrijke vrijstellingsvoorwaarden die moeten voldaan zijn:
1) Eigen benaming als afzonderlijke vereniging of groepering tegenover haar leden
De zelfstandige groepering moet een vereniging zijn (met of zonder rechtspersoonlijkheid) die onder
een eigen benaming als afzonderlijke vereniging of groepering tegenover haar leden en tegenover
derden (niet-leden) optreedt. Het moet gaan over een autonome groepering die onderscheiden
wordt van haar leden.
2) De leden
Het bestaan van een groepering veronderstelt een duurzame samenwerking. De leden dienen op een geregelde en overwegende wijze een activiteit uit te oefenen die op grond van artikel 44 W. BTW wordt vrijgesteld van BTW of waarvoor zijn niet BTW belastingplichtig zijn.
3) De diensten
Enkel de diensten die direct nodig zijn voor de vrijgestelde activiteit van de leden of voor de activiteiten waarvoor de leden niet belastingplichtig zijn, kunnen van BTW worden vrijgesteld.
4) De niet-leden/derden
De groepering kan handelingen verrichtten aan niet-leden/derden , maar dan moeten de vrijgestelde handelingen verricht aan haar leden een overwegend deel van de activiteit van de groepering vertegenwoordigen. De diensten voor de niet-leden vallen onder de normale BTW regels.
5) Enkel terugbetaling van de kosten
De aan ieder lid aangerekende vergoeding vertegenwoordigt enkel de terugbetaling van zijn aandeel in de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven.
6) Geen concurrentieverstoring
De toepassing van de BTW vrijstelling mag niet leiden tot enige concurrentieverstoring.
7) Personeel
Wanneer de groepering rechtspersoonlijkheid heeft dient het personeel dat nodig is voor de werking van de groepering, rechtstreeks aangeworven te zijn door de groepering en op haar loonlijst te staan.
Wanneer de groepering geen personeel mag aanwerven (zoals bij groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid), dienen de handelingen die de groepering verricht ten behoeve van haar leden te worden verricht door gemeenschappelijk personeel wiens gemeenschappelijke inzet duidelijk moet blijken uit de samenwerkingsovereenkomst die door alle leden is ondertekend.
8) De boekhouding
Zelfstandige groeperingen die zowel diensten als leveringen van goederen verrichten moeten een nauwkeurige, gedetailleerde en transparante boekhouding voeren die toelaat na te gaan of voldaan is aan de vrijstellingsvoorwaarden voor wat de diensten aan leden betreft.
9) Aangifte- en informatieplicht
Elke groepering dient de start van haar activiteiten met vermelding van de aard van de activiteiten en haar ledenlijst te melden aan het bevoegde BTW kantoor. Deze melding kan worden gedaan aan de hand van een zelf opgemaakt document. Indien de groepering (ook) belaste handelingen zal verrichten, dient deze melding te gebeuren via het standaardformulier 604A.
Groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid dienen tevens een kopie mee te sturen van de samenwerkingsovereenkomst.
Elke wijziging van de ledenlijst of de activiteit van de groepering of van haar leden dient te worden meegedeeld aan het bevoegde BTW kantoor.
Tegen 31.03.2017

 

Ongeacht of men al dan niet onder de BTW vrijstellingsregeling valt dienen de bestaande groepering
zich vóór 31.03.2017 te melden aan het bevoegde BTW kantoor.
Het is in ieder geval aan te raden na te gaan of er in uw concrete dossier al dan niet sprake is van een
kostendelende vereniging die onder deze meldingsplicht valt.