Kan een bedrijfsleider ook een maaltijdcheque krijgen?

Een onderneming kan niet alleen maaltijdcheques toekennen aan zijn werknemers maar eveneens aan de zelfstandige bedrijfsleider.


In dit artikel overlopen we de voorwaarden waarmee u rekening moet houden wanneer u maaltijdcheques toekent aan bedrijfsleiders.

Vormen de maaltijdcheques toegekend aan bedrijfsleiders een belastbaar voordeel?

De maaltijdcheques worden als een vrijgesteld sociaal voordeel beschouwd wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan is. Deze voorwaarden zijn dezelfde als voor de werknemers, namelijk:


1. Er kunnen enkel maaltijdcheques aan de bedrijfsleider toegekend worden, wanneer er ook maaltijdcheques aan de werknemers toegekend worden.
2. De toekenning van de maaltijdcheques aan de bedrijfsleider moet geregeld zijn in een schriftelijke individuele overeenkomst.
3. Het bedrag van de maaltijdcheque mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag voorzien voor de werknemers.
4. Het aantal toe te kennen maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal effectief gewerkte dagen (één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag).
5. De maaltijdcheques moeten maandelijks toegekend worden i.f.v. het aantal dagen waarop de bedrijfsleider vermoedelijk arbeidsprestaties zal leveren. Uiterlijk de laatste dag van de 1ste maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal maaltijdcheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop de bedrijfsleider effectief gewerkt heeft.
6. De maaltijdcheques moeten op naam van de bedrijfsleider toegekend worden.
7. De geldigheidsduur van de maaltijdcheques is beperkt tot 3 maanden en de maaltijdcheque mag enkel gebruikt worden voor de betaling van verbruiksklare voeding.
8. De totale waarde van de maaltijdcheque bedraagt maximum 7 Euro (werkgeversbijdrage : max. 5,91 Euro en bijdrage bedrijfsleider : max. 1,09 Euro).

Kunnen er maaltijdcheques toegekend worden aan de bedrijfsleiders wanneer er geen werknemers in dienst zijn van de onderneming?

Zelfs indien er geen werknemers tewerkgesteld zijn in de onderneming, kunnen er maaltijdcheques toegekend worden aan de bedrijfsleider. Ook in dat geval zullen de maaltijdcheques geen belastbaar voordeel zijn wanneer alle andere voorwaarden vervuld zijn.

Hoe wordt het aantal effectief gewerkte dagen bepaald voor een bedrijfsleider?

De effectief gewerkte dagen zijn de dagen waarop de bedrijfsleider effectief arbeidsprestaties levert. Er kunnen bijgevolg geen maaltijdcheques toegekend worden voor vakantiedagen, ziektedagen…..

Bovendien geldt er een maximum aantal maaltijdcheques voor bedrijfsleiders:

 

1. Er zijn werknemers tewerkgesteld in de onderneming : Het maximum aantal maaltijdcheques voor bedrijfsleiders is gelijk aan het maximum aantal dagen dat door een voltijds tewerkgestelde werknemer tijdens het kwartaal in de onderneming gepresteerd kan worden (65 dagen/kwartaal in een 5-dagenweek en 78 dagen/kwartaal in een 6-dagenweek).
2. Er zijn geen werknemers tewerkgesteld in de onderneming : Er kunnen maximum 220 maaltijdcheques per jaar toegekend worden aan de bedrijfsleider.

Wat indien één van de voorwaarden niet vervuld is?

Indien één van de voorwaarden niet vervuld is, worden de maaltijdcheques als een belastbare bezoldiging beschouwd.

Vormen de maaltijdcheques een aftrekbare beroepskost in hoofde van de onderneming?

Wanneer de maaltijdcheques een vrijgesteld sociaal voordeel zijn, zijn ze niet aftrekbaar als beroepskost met uitzondering van 1 Euro van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque dat wel als beroepskost afgetrokken kan worden.