Mag u een akkoord sluiten met een gefailleerde klant over zijn nog opstaande schuld?

U leverde goederen aan uw klant die u nog 1.000 EUR verschuldigd is voor deze levering maar de klant ging inmiddels failliet. U wil nu met hem in onderling akkoord een regeling treffen voor de betaling van deze schulden. Kan dit?

Helaas is dit niet mogelijk. Als schuldeiser dient u een aangifte te doen van uw schuldvordering op de griffie van de rechtbank van koophandel. Of u kunt contact opnemen met de curator. Op het moment dat uw klant failliet wordt verklaard, verliest uw klant het beheer over al zijn goederen en wordt deze curator aangesteld. Hij zal de goederen van de gefailleerde in beslag nemen, verkopen en verdelen onder de schuldeisers. Bij deze verdeling wordt een rangorde toegepast. Zo krijgen de banken, de fiscus en de belastingdienst bijvoorbeeld voorrang. Ook verhuurders zijn bevoorrechte schuldeisers en krijgen voorrang bij de uitbetaling. Tussen de gewone (lees: niet bevoorrechte) schuldeisers geldt een pondspondsgewijze verdeling. U moet er als gewone schuldeiser van uitgaan dat de kans groot is dat u niet al uw geld zal bekomen.

U kunt zich beschermen tegen de gevolgen van het faillissement van uw klant door een kredietverzekering aan te gaan. Daarnaast kunt u steeds gebruik maken van de diensten van Graydon die u kunnen informeren over de kredietwaardigheid van uw klant. Als klant van SBB kunt u ook bij ons terecht om na te gaan hoe uw klant er financieel voor staat. Uiteraard kunt u steeds een voorschot vragen of een contante betaling bij levering.