Managementvennootschap niet BTW plicht voorlopig

Dat be­stuur­ders voor­lo­pig geen btw moe­ten be­ta­len is ook goed nieuws voor zie­ken­hui­zen. Voor hen zou­den be­stuur­ders door de in­voe­ring van de btw-plicht 21 pro­cent duur­der wor­den.  

De aan­kon­dig­de btw-plicht voor wie zich via zijn ma­na­ge­ment­ven­noot­schap laat uit­be­ta­len als be­stuur­der of zaak­voer­der wordt met één jaar uit­ge­steld, tot 1 ja­nu­a­ri 2016.

Wie van­daag aan de slag is als be­stuur­der, zaak­voer­der of ver­ef­fe­naar van een ven­noot­schap hoeft geen btw aan te re­ke­nen aan de on­der­ne­ming waar hij een man­daat waar­neemt. De re­ge­ring-Mi­chel bracht daar met de be­slis­sing van 20 no­vem­ber 2014 ver­an­de­ring in en kon­dig­de een btw-plicht aan voor be­stuur­ders en be­drijfs­lei­ders die hun man­daat via een ven­noot­schap uit­oe­fe­nen. Tot nu toe kun­nen rechts­per­so­nen kie­zen of ze al dan niet btw aan­re­ke­nen.

De btw-plicht voor be­stuur­ders-ven­noot­schap­pen zou in­gaan vanaf 1 ja­nu­a­ri 2015, maar de in­wer­king­tre­ding is met één jaar uit­ge­steld tot 1 ja­nu­a­ri 2016. ‘De ad­mi­ni­stra­tie heeft ken­nis ge­no­men van het feit dat de toe­pas­sing van die btw-plicht in di­ver­se sec­to­ren aan­lei­ding zal geven tot prak­ti­sche moei­lijk­he­den en in­ter­pre­ta­tie­pro­ble­men. ‘In deze om­stan­dig­he­den is het voor de be­trok­ken be­las­ting­plich­ti­gen niet evi­dent om zich nog tij­dig in regel te stel­len en zich te or­ga­ni­se­ren.’

De btw-plicht zorgt niet al­leen voor extra ad­mi­ni­stra­tie­ve romp­slomp voor be­stuur­ders, zoals het aan­die­nen van btw-aan­gif­ten en het op­stel­len van fac­tu­ren. ‘Voor tal van on­der­ne­min­gen wor­den hun be­stuur­ders of zaak­voer­ders de facto 21 pro­cent duur­der, omdat ze de be­taal­de btw –om­wil­le van hun vrij­ge­stel­de ac­ti­vi­teit- niet of slechts ge­deel­te­lijk kun­nen af­trek­ken. 

Dat is onder meer het geval voor vast­goed­ven­noot­schap­pen, ver­ze­ke­rings­kan­to­ren, hol­dings, pri­va­te equi­ty ac­ti­vi­tei­ten en ban­ken. Maar ook zie­ken­hui­zen, rust­hui­zen en tal van vzw’s uit de non-pro­fit­sec­tor wor­den ge­trof­fen.’

Met de in­voe­ring van een btw-plicht voor ma­na­ge­ment­ven­noot­schap­pen zegt de re­ge­ring-Mi­chel ge­hoor te geven aan een Eu­ro­pe­se eis. ‘Het aan­stel­len van een bui­ten­land­se ven­noot­schap-be­stuur­der in een Bel­gi­sche ven­noot­schap le­vert op van­daag in­der­daad wel wat ad­mi­ni­stra­tie­ve be­slom­me­rin­gen op.

De ge­plan­de btw-maat­re­gel ver­an­dert niets voor wie zon­der ma­na­ge­ment­ven­noot­schap werkt en als na­tuur­lij­ke per­soon in de raad van be­stuur ze­telt. Die be­stuur­ders­man­da­ten blij­ven so­wie­so vrij­ge­steld van btw.