Met welke geschenkcheques kan u uw werknemer belastingvrij belonen?

Veel werkgevers wensen hun werknemers op tijd en stond te belonen voor hun harde werk of naar aanleiding van een speciale gebeurtenis. Door de hoge loonkost, zijn de diverse vormen van geschenkcheques een vaak gebruikt alternatief. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

1. Algemeen fiscaal regime van geschenkcheques:

De geschenkcheques (geschenk-, surprise-, film-, boekencheques enzovoort) worden in hoofde van de werknemers die ze ontvangen in principe belastbare voordelen alle aard beschouwd. Bijgevolg zijn deze dan ook aftrekbaar als beroepskost bij de werkgever.

Maar de administratie behandelt de cheques als niet- belastbaar sociaal voordeel in hoofde van de werknemer wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

1] de cheque heeft een geringe waarde. Voor het begrip “gering” hanteert de administratie een maximum bedrag van € 50,00;
2] de cheque wordt toegekend met een duidelijk sociaal doel.

Het voldoen aan deze voorwaarden heeft twee gevolgen: ten eerste zijn de cheques, zoals hierboven reeds vermeld, niet belastbaar als loon in hoofde van de werknemer. Ten tweede zijn deze uitgaven voor deze geschenkcheques in principe dan ook niet aftrekbaar als kost bij de werkgever. Er kunnen meerdere van deze geschenken van geringe waarde per jaar worden toegekend aan dezelfde werknemer, maar er moet steeds een sociaal doel (gelegenheid) zijn voor de toekenning.

De administratie heeft nog enkele specifieke geschenkcheque -regimes voorzien waarbij een hoger bedrag kan worden uitgekeerd, maar deze regimes zijn telkens onderworpen aan (strikte) voorwaarden.

2. Specifieke geschenkcheque – regimes

– Sport- en cultuurcheques

Voorwaarden voor de sport- en cultuurcheques om als niet- belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer te worden aangemerkt:

 • De cheques worden niet toegekend ter vervanging van de bezoldiging;
 • Ze worden toegekend op basis van een CAO;
 • De cheques zijn op naam;
 • Ze hebben een beperkte geldigheidsduur van 15 maanden;
 • Maximumbedrag van € 100,00 per jaar per werknemer;
 • De cheques mogen niet omgeruild worden in geld.

Wanneer de sport- en cultuurcheques aan bovenvermelde voorwaarden voldoen en geen belastbaar loon vormen voor de werknemer, zijn de kosten fiscaal niet aftrekbaar voor de werkgever.

– Cheques ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, of van een ander in een beroep gebruikelijk patroonfeest

Deze cheques of geschenken vormen in hoofde van de werknemer een niet- belastbaar sociaal voordeel indien:

 • Het bedrag niet hoger is dan € 35,00 per werknemer;
 • Alle personeelsleden hetzelfde voordeel krijgen;
 • Er kan een bijkomend bedrag van € 35,00 per jaar per kind ten laste van de werknemer worden toegekend en dit ter gelegenheid van Sinterklaas, Sint-Maarten, Kerstmis, Nieuwjaar,…

Indien er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal de kost daarenboven ook nog aftrekbaar zijn in hoofde van de werkgever.

– Huwelijk (en verklaring van wettelijke samenwoning)

Hier geldt een belastingvrijstelling tot € 200,00 per werknemer die gaat trouwen of een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt. Het deel van de premie/cheque dat deze grens overschrijdt, wordt wel aangemerkt als belastbaar loon in hoofde van de werknemer.

De vrijgestelde huwelijkspremie kan wel worden gecombineerd met de toekenning van andere vrijgestelde cadeaucheques die worden toegekend in datzelfde jaar.

Het vrijgestelde bedrag van € 200,00 is voor de werkgever ook nog een aftrekbare kost.

– Geschenk(cheques) voor eervolle onderscheiding of pensionering

Deze cheques worden als niet- belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer aangemerkt indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • Eervolle onderscheiding: cheques naar aanleiding van eervolle onderscheiding zijn niet belastbaar voor de werknemer wanneer ze niet meer bedragen van €105,00 per personeelslid.
 • Pensionering of toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: deze cheques zijn niet belastbaar indien ze niet meer bedragen van € 35,00 per volledig dienstjaar van het personeelslid, met een minimum van € 105,00.
 • Overlijden van een werknemer: cheques die worden uitgereikt aan de gezinsleden van de overleden werknemer zijn niet belastbaar voor bedragen van € 35,00 per volledig dienstjaar van het personeelslid.

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, zorgt dit niet enkel voor vrijgesteld sociaal voordeel bij de werknemer, maar is dit ook nog een aftrekbare kost voor de werkgever.

– Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve manifestaties

Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve manifestaties zoals een concert, opera, toneel, voetbal, enz. die worden afgestaan tegen gunstprijzen of gratis uitgedeeld aan het personeel worden beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel in hoofde van het personeel. Hierop staat, in tegenstelling tot de andere geschenkcheques, geen maximaal bedrag.

Voor de werkgever geldt hier de algemene regel van de sociale voordelen, namelijk dat dit een niet- aftrekbare kost is.