Minder populaire belastingsverminderingen

De uitgaven die recht geven op een belastingvermindering vindt u in vak X van uw belastingaangifte. Daarin wordt een opdeling gemaakt tussen de gewestelijke en de federale belastingverminderingen.
Hou er rekening mee dat de federale overheid heeft beslist de plafonds van een aantal federale belastingverminderingen gedurende vier jaar te bevriezen. De bevriezing gebeurt de facto retroactief: hoewel begin vorig jaar de geïndexeerde bedragen voor inkomstenjaar 2020 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, gelden voor de belastingaangifte die nu invult heel wat fiscale plafonds van inkomstenjaar 2019.

De eerstvolgende jaarlijkse indexering zal pas vanaf inkomstenjaar 2024 opnieuw plaatsvinden.

1. GEWESTELIJKE BELASTINGVERMINDERINGEN

De gewestelijke belastingverminderingen verschillen van gewest tot gewest. Op uw belastingaangifte vindt u alleen de gewestelijke belastingvoordelen die relevant zijn voor u. Ze hangen af van uw woonplaats op 1 januari 2021.

Geklasseerde monumenten en landschappen

Alleen Vlaamse en Waalse eigenaars van geklasseerde monumenten en landschappen kunnen een belastingvermindering krijgen voor ‘behoud of herwaardering van beschermd onroerend goed’. In het Waals Gewest geeft de helft van de gemaakte kosten recht op een belastingvermindering van 30 procent. De kosten worden geplafonneerd op 41.390 euro, wat het maximale voordeel op 12.417 euro (exclusief gemeentebelasting) brengt.
In het Vlaams Gewest zijn de uitgaven die fiscaal kunnen worden ingebracht, geplafonneerd op 25.000 euro. Dat plafond geldt per onroerend goed en niet per belastingplichtige. Als er meerdere eigenaars zijn, moeten ze het maximum verdelen volgens hun eigendomsaandeel. De (geplafonneerde) uitgaven geven recht op een belastingvermindering van 40 procent. Een voorwaarde is dat de werken moeten zijn uitgevoerd én betaald binnen hetzelfde aanslagjaar. Voorschotten komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering als ze betaald zijn in een ander jaar dan dat waarin de werken zijn uitgevoerd. De belastingvermindering kan niet gecumuleerd worden met een premie, een verlaging van verkooprecht of een schenkbelasting voor dezelfde werken. U moet dus kiezen of u een premie aanvraagt of de belastingvermindering verkiest.
Bij de codes 3385/4385 geeft u het volledige bedrag aan dat niet door subsidies gedekt is.

Mama-en-papalening

Het Vlaamse belastingvoordeel voor een ‘renovatie-overeenkomst’ is sinds begin 2019 afgeschaft. Maar de belastingvermindering blijft wel bestaan voor wie al eerder geld uitleende aan familie en vrienden om een krot in het Vlaams Gewest te renoveren.
U krijgt elk jaar een belastingvermindering van 2,5 procent van het ontleende bedrag, met een maximum van 25.000 euro en dat zolang er uitstaand kapitaal is. Dat levert een maximumvoordeel op van 625 euro (exclusief gemeentebelasting). U kan het belastingvoordeel de eerste keer krijgen in het jaar dat een van de kredietnemers zijn hoofdverblijfplaats vestigt in de gerenoveerde woning. Die moet er minstens 8 jaar blijven wonen, anders zal de fiscus het genoten belastingvoordeel volledig terugvorderen.
U moet bij de code 3332/4332 het ontleende bedrag op 1 januari 2020 aangeven en bij de code 3333/4333 dat aan het einde van het jaar.

Dakisolatie

Alleen inwoners van het Waals Gewest kunnen nog een belastingvermindering krijgen voor dakisolatie. De voorwaarden zijn onder meer dat de woning minstens vijf jaar oud is, de isolatie voldoet aan de minimumnormen en ze wordt geplaatst door een aannemer. Het belastingvoordeel is er zowel voor verhuurders als voor huurders.
Bij de code 3317 mag u niet het totale factuurbedrag vermelden: u moet het beperken tot 30 procent, met een absoluut maximum van 3.310 euro.

Sociale huurwoningen

Het belastingvoordeel voor de renovatie van sociale huurwoningen bestaat vandaag alleen nog in het Waals Gewest. Sinds begin 2019 heeft het Vlaams Gewest het belastingvoordeel geschrapt. Ter compensatie kwam er een automatische verlaging van de onroerende voorheffing. Dat neemt niet weg dat Vlamingen die voor eind 2018 investeringen hebben gedaan wel nog een belastingvoordeel kunnen krijgen. Brusselaars moeten de investering vóór 1 januari 2016 gedaan hebben.
De voorwaarden in het Waals Gewest zijn dat er minstens 12.420 euro geïnvesteerd is in een woning, die voor minstens 9 jaar via een sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuurd wordt. Gedurende die negen jaar is er een belastingvermindering die oploopt tot in totaal 45 procent. Elk jaar is er een belastingvermindering van 5 procent van de werkelijke uitgaven, met een jaarlijks maximum van 1.240 euro per woning.
Bij de code 3395 mag u niet de betaalde uitgaven vermelden. U moet de belastingvermindering zelf berekenen en dat bedrag invullen.

2. FEDERALE BELASTINGVERMINDERINGEN

Na de belastingverminderingen die het gewest geeft, volgen op het aangifteformulier de federale belastingverminderingen. Dat belastingvoordeel is er voor alle belastingplichtigen, ongeacht het gewest.

Huispersoneel

Voor de helft van de bezoldiging betaald aan huispersoneel – met een maximum van 7.840 euro – krijgt u een belastingvermindering van 30 procent, wat het maximale belastingvoordeel op 2.352 euro (exclusief gemeentebelastingen) brengt. Dat plafond is gedurende vier jaar bevroren.
U neemt het volledige bedrag van de betaalde bezoldiging (inclusief socialezekerheidsbijdragen) op bij de code 1389.

POZ Aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Met de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) kunnen zelfstandigen zonder vennootschap (zoals sommige bakkers, slagers, vrije beroepers, meewerkende echtgenoten, zelfstandige helpers…) op een fiscaal aantrekkelijke manier een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen. De POZ is er voor zelfstandigen met winst (aangifte van inkomsten in deel 2 van de aangifte in vak XVII), zelfstandigen met baten (vak XVIII) en meewerkende echtgenoten (vak XX). Bedrijfsleiders zijn in principe uitgesloten.
30procentDe stortingen voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen worden fiscaal beloond met een federale belastingvermindering van 30 procent.
Bij een POZ stort de zelfstandige maandelijks of jaarlijks een premie voor een (levens)verzekeringscontract. Dat kan zowel een tak21-spaarverzekering met een gewaarborgd rendement en eventuele winstdeelname zijn als een tak23-spaarverzekering waarvan het rendement afhangt van de onderliggende beleggingen. Op de stortingen is een premietaks van 4,4 procent verschuldigd.
De stortingen worden fiscaal beloond met een federale belastingvermindering van 30 procent (exclusief gemeentebelasting). Van een storting van 1.000 euro kan dus 300 euro via de belastingaangifte gerecupereerd worden. Voorwaarde is dat de som van het wettelijk pensioen en het opgebouwde kapitaal via POZ of VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) – omgerekend naar een jaarlijkse rente – beperkt blijft tot 80 procent van het gemiddelde beroepsinkomen van de afgelopen drie jaar.
Het opgebouwde pensioenkapitaal kan pas worden uitgekeerd als de zelfstandige zijn wettelijk rustpensioen opneemt of als aan de voorwaarden voor het (vervroegd) wettelijk pensioen is voldaan maar de zelfstandige beslist om te blijven werken. Een vroegere uitkering van POZ-kapitaal kan niet. Wel kunt u op de opgebouwde reserves een voorschot vragen of het gebruiken als onderpand om er de aankoop of de renovatie van vastgoed mee te financieren.
U geeft de betaalde bijdragen en premies voor uw pensioenovereenkomst voor zelfstandigen aan bij de codes 1342/2342.

Startende ondernemingen (taxshelter start-up)

De taxshelter voor jonge ondernemingen (minder dan 4 jaar oud) is er zowel voor wie rechtstreeks in een bedrijf investeert als voor wie kapitaal verschaft via een erkend crowdfundingplatform of een startersfonds (niet via beleggingsfondsen). De erkende platformen vindt u op de website van de financieel-toezichthouder FSMA. De platformen die een site aanbieden en zich richten op allerlei projecten zijn Bolero Crowdfunding, Spreds en LITA.co.
Als investeerder kan u jaarlijks tot 100.000 euro aan investeringen in starters en groeibedrijven aangeven, op voorwaarde dat u hoogstens 30 procent van het maatschappelijk kapitaal koopt en zelf geen bedrijfsleider bent van de betreffende onderneming. Ook familieleden van de oprichters en werknemers van de onderneming mogen investeren. Elk bedrijf krijgt een ‘fiscale rugzak’ van 500.000 euro voor de taxshelter voor starters en groeibedrijven, waarbij in de startersfase (eerste vier jaar) maximaal 250.000 euro kan worden opgehaald. Het belastingvoordeel hangt af van de omvang van de onderneming op het moment dat u investeert:
  • Micro-onderneming
Een micro-onderneming is een kleine vennootschap die zelf geen dochter- of moedervennootschap is en bij het afsluiten van het boekjaar wordt niet meer dan één van de volgende criteria overschreden: een balanstotaal van 350.000 euro, 700.000 euro jaaromzet (exclusief btw) en gemiddeld 10 werknemers. De belastingvermindering bedraagt 45 procent. Gebeurt de investering via een openbaar startersfonds of via een private startersprivak, dan is dat 30 procent.
  • Kleine startende onderneming
Een investering in een kleine onderneming geeft recht op een eenmalige belastingvermindering van 30 procent. Een ‘kleine’ onderneming heeft een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro, een jaaromzet van hoogstens 9 miljoen euro en tot 50 werknemers.
Een voorwaarde voor de belastingvermindering is dat u de aandelen minstens vier jaar (48 maanden) bijhoudt. Bij een eerdere verkoop moet u het deel van de belastingvermindering pro rata teruggeven, tenzij de vervroegde verkoop het gevolg is van het faillissement van de betrokken onderneming.
U bent niet verplicht de attesten bij uw aangifte te voegen. Maar het is wenselijk dat wel te doen, omdat de fiscus de attesten niet automatisch doorgespeeld krijgt. De fiscus kan uiteraard bij u de attesten opvragen, maar uw belastingafrekening zal dan langer op zich laten wachten.
De investering in een kleine onderneming geeft u aan bij de code 1318/2318, die in een micro-onderneming bij de code 1320/2320. Hebt u binnen 48 maanden uw investering verkocht? Bij de code 1328/2328 geeft u het bedrag aan, berekend volgens de formule: 1/48ste van de belastingvermindering x het aantal volle maanden dat nog overblijft tot het einde van de 48 maanden.

Kleine groeibedrijven (taxshelter scale-up)

Wie investeert in nieuwe aandelen van groeibedrijven – rechtstreeks of via een crowdfundingplatform – kan een belastingvermindering van 25 procent genieten. Een groeibedrijf of scale-up is een kleine vennootschap die minstens 4 en hoogstens 10 jaar oud is, met minstens 10 voltijdse werknemers. Bovendien moet de vennootschap gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei van gemiddeld 10 procent per jaar hebben gerealiseerd in het aantal voltijds tewerkgestelden en/of de omzet.
Een kleine vennootschap kan via deze fiscale maatregel maximaal 500.000 euro ophalen. Dat bedrag moet wel worden verminderd met het bedrag dat eventueel werd opgehaald via de taxshelter voor start-ups. Investeerders kunnen maximaal 100.000 euro per persoon en per jaar via deze taxshelter én de taxshelter voor start-ups samen investeren. De overige voorwaarden zijn gelijkaardig aan die van de taxshelter voor start-ups (zie hoger).
Een voorwaarde voor de belastingvermindering is dat u de aandelen minstens 48 maanden bijhoudt. Bij een eerdere verkoop moet u het deel van de belastingvermindering pro rata teruggeven.
De investering in een groeiende onderneming geeft u aan bij de code 1334/2334. Hebt u binnen de 48 maanden uw investering verkocht? Bij de code 1343/2343 geeft u het bedrag aan, berekend volgens de formule: 1/48ste van de belastingvermindering x het aantal volle maanden dat nog overblijft tot het einde van de 48 maanden.

Rechtsbijstandsverzekering

U kunt een belastingvermindering vragen voor een premie betaald voor een rechtsbijstandsverzekering. Zo’n verzekering neemt de kosten van allerhande juridische geschillen op zich: onder meer bouwgeschillen, echtscheidingen, geschillen met de fiscus of een werkgever. Het gaat onder meer over de kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, bemiddelaars, kosten van (buiten)gerechtelijke procedures… Premies tot 310 euro geven recht op een belastingvermindering van 40 procent, wat het maximale jaarvoordeel op 124 euro brengt. Dat plafond is gedurende vier jaar bevroren.
Maar het belastingvoordeel is er niet voor eender welke premie van een rechtsbijstandsverzekering. Zo komt het luikje rechtsbijstand dat u betaalt in uw brand-, auto- of gezinspolis niet in aanmerking. Het moet gaan om een aparte polis voor een rechtsbijstandsverzekering die u individueel hebt afgesloten bij een verzekeraar gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Het belastingvoordeel is er alleen voor polissen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. De minimumvoorwaarden hebben onder andere te maken met de gedekte risico’s, de minimale dekking, de wachttijden en de waarborgen. De franchise of vrijstelling mag maximaal 250 euro per schadegeval bedragen.
U hoeft de belastingvermindering niet zelf te berekenen: het volstaat dat u de betaalde premies in de aangifte vermeldt bij de code 1344/2344.

Verliezen op een privak

Leed u verlies of een minwaarde bij de volledige liquidatie van een private privak, die na 2017 werd opgericht? Via uw belastingaangifte kunt u 25 procent van een verlies tot 25.000 euro recupereren, of dus 6.250 euro.
U geeft de geleden minwaarde aan bij de code 1329/2329.

Energiezuinige woningen

Deze belastingvermindering is er alleen voor woningen die voor 28 februari 2012 gecertificeerd waren. Op voorwaarde dat u eigenaar blijft, krijgt u het belastingvoordeel gedurende tien jaar. Het bedraagt 470 euro voor een lage-energiewoning, 940 euro voor een passiefwoning en 1.880 euro voor een nulenergiewoning. Deze bedragen blijven gedurende vier jaar bevroren.
Voor een lage-energiewoning vult u de code 1347 in, voor een passiefwoning de code 1367 en voor een nulenergiewoning de code 1348.

Aandelen van ontwikkelingsfondsen

Ontwikkelingsfondsen verstrekken microkredieten en andere financiële diensten aan wie zeer kleine ondernemingen opricht of al exploiteert in ontwikkelingslanden en die geen toegang heeft tot de gangbare financiële circuits. Voorbeelden zijn Alterfin, Incofin en Oikocredit. Wie voor minstens 390 euro aandelen heeft gekocht, kan aanspraak maken op een belastingvermindering van 5 procent van het geïnvesteerde bedrag. De belastingvermindering is op 330 euro geplafonneerd, wat betekent dat u tot 6.600 euro kan investeren. Deze plafonds zijn gedurende vier jaar bevroren.
Een voorwaarde is dat u de aandelen minstens vijf jaar bijhoudt. Als u uw aandelen eerder verkoopt, moet u het belastingvoordeel voor de resterende periode teruggeven. Dat berekent u volgens de formule: 1/60 van de vermindering x het aantal maanden dat nog overblijft tot het einde van de 60 maanden.
De meeste ontwikkelingsfondsen keren jaarlijks een dividend uit. Dat is tot 800 euro vrijgesteld van roerende voorheffing.
Bij de code 1323/2323 geeft u 5 procent van het investeringsbedrag aan. Als u de aandelen geen vijf jaar bijhoudt, moet u het belastingvoordeel voor de resterende periode aangeven bij de code 1376/2376.

Elektrische voertuigen

Vergis u niet, voor de aankoop van een elektrische auto of fiets krijgt u geen belastingvermindering.
De belastingvermindering voor elektrische voertuigen is er alleen voor de aankoop van een elektrische motorfiets of een elektrische drie- of vierwieler.
Die bedraagt 15 procent van de aankoopwaarde (inclusief btw), met een maximum van 3.140 euro voor een motorfiets of driewieler en tot 5.150 euro voor vierwielers.
Deze bedragen zijn gedurende vier jaar bevroren.
Het bedrag van de belastingvermindering voor een motorfiets of driewieler vult u in bij de code 1325 en voor vierwielers bij de code 1326.

Adoptie

Adoptieouders kunnen de kosten die ze maken voor een adoptie deels recupereren via hun belastingaangifte. De voorwaarde is dat de procedure verliep via een (in België) erkende adoptiedienst.
De belastingvermindering bedraagt 20 procent van de adoptiekosten, met een maximum van 6.280 euro per adoptieprocedure. Daarmee kunnen tot 31.400 euro adoptiekosten aangegeven worden. Het plafond is gedurende vier jaar bevroren en geldt per adoptieprocedure, niet per belastingplichtige. Als een koppel de procedure heeft ingezet en niet samen een belastingaangifte indient, mogen ze elk de helft van dat maximumbedrag inbrengen.
Het gaat zowel over de kosten voor de geschiktheidsprocedure als voor deze die de adoptiedienst aanrekent. Bij een buitenlandse adoptie kunnen – als de adoptie in België wordt erkend of wordt uitgesproken bij vonnis – ook de dossierkosten in het land van herkomst, de kosten voor één heen- en terugreis door de adoptieouder(s) naar het land van herkomst van het adoptiekind, de verblijfskosten ter plaatse en de vervoerskosten om het adoptiekind naar België te brengen fiscaal worden ingebracht.
Let wel, deze belastingvermindering kan u in deze belastingaangifte alleen vragen als de adoptieprocedure in 2020 beëindigd werd. Het maakt niets uit of de procedure is afgerond dan wel vroegtijdig stopgezet. U mag niet alleen de betalingen van 2020, maar ook die van de vijf voorafgaande jaren inbrengen.
U moet het bedrag van de belastingvermindering zelf berekenen. U telt alle kosten gemaakt sinds 1 januari 2015 op en vermenigvuldigt deze met 20 procent. Het resultaat – met een maximum van 6.280 euro – vult u in bij de code 1341.