Moet een vzw een ledenlijst neerleggen ?

Tot voor kort moesten vzw’s niet alleen een ledenlijst opmaken, maar deze ook jaarlijks neerleggen op de rechtbank. De wetgever heeft deze regeling onlangs versoepeld.

Iedere Belgische vzw heeft een dossier bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Dat dossier bevat o.m. de statuten van de vzw, de jaarrekeningen, een kopie van het ledenregister ten tijde van de oprichting, en een jaarlijkse bijgewerkte ledenlijst. Sinds 29 mei 2009 zijn het ledenregister en de ledenlijsten niet meer nodig.
Wat nog wel verplicht is, is het bijhouden van een ledenregister op de zetel van de vzw. De raad van bestuur van een vereniging is hiertoe nog altijd verplicht. Dat register is bestemd voor intern gebruik: alle leden mogen op de zetel van de vzw het ledenregister raadplegen.