Monsterboete sterk afgezwakt

Het voor­ne­men van de re­ge­ring Mi­chel om de aan­slag op ge­hei­me com­mis­sie­lo­nen in­grij­pend te ver­soe­pe­len heeft con­cre­te vor­men ge­kre­gen in de pro­gram­ma­wet.

Zoals be­kend lokte de BIJZONDERE AANSLAG VAN 309 PROCENT OP GEHEIME COMMISSIELONEN flink wat com­mo­tie uit. Het be­treft een boete die de fis­cus kon op­leg­gen als een ven­noot­schap voor­de­len toe­kent aan een be­drijfs­lei­der, een werk­ne­mer of een an­de­re per­soon, daar­toe be­paal­de kos­ten in min­de­ring brengt en na­laat om voor die kos­ten een in­di­vi­du­e­le fiche en een sa­men­vat­ten­de op­ga­ve op te stel­len. Met die be­pa­ling wilde de fis­cus ver­mij­den dat de ge­nie­ter van het voor­deel dat niet zou aan­ge­ven. Denk aan voor­de­len zoals een be­drijfs­wa­gen of een gsm.

In een in­struc­tie van de fis­ca­le ad­mi­ni­stra­tie van juli 2011 werd aan­ge­kon­digd dat de be­las­ting­con­tro­leur de ven­noot­schap een boete kon op­leg­gen van 309 pro­cent van de in min­de­ring ge­brach­te kos­ten als die fi­ches ont­bre­ken. Pre­cies door de ophef die deze ‘mon­ster­boe­te’ ver­oor­zaak­te, werd de maat­re­gel al ver­soe­peld door de re­ge­ring-Di Rupo. De hui­di­ge re­ge­ring heeft het stel­sel nu in­grij­pend her­vormd.

In eer­ste in­stan­tie gaan de ta­rie­ven flink om­laag. 
In plaats van een boete van 309 pro­cent, wordt die be­perkt tot 103 pro­cent als een be­drijf de ver­goe­ding of het voor­deel toe­kent aan een na­tuur­lij­ke per­soon zoals een werk­ne­mer. Wordt het voor­deel toe­ge­kend aan een rechts­per­soon, bij­voor­beeld aan de vennoot­schap van de be­drijfs­lei­der, dan be­draagt de boete 51,5 pro­cent. 
Dat zijn de ta­rie­ven in­clu­sief cri­sis­bij­dra­ge. ‘De boete heeft geen re­pres­sief ka­rak­ter meer. Het is de be­doe­ling dat de aan­slag ge­hei­me com­mis­sie­lo­nen voort­aan al­leen nog de scha­de her­stelt die de staat heeft ge­le­den omdat de ver­krij­ger geen be­las­ting be­taald heeft op het ge­kre­gen voor­deel. Omdat de ta­rie­ven in de ven­noot­schaps­be­las­ting lager zijn dan in de per­so­nen­be­las­ting, is ook de boete lager als ook het voor­deel werd toe­ge­kend aan een ven­noot­schap. De boete van 103 of 51,5 pro­cent is niet ver­schul­digd als het be­drijf dat de ver­goe­ding toe­kent de naam van de ver­krij­ger op­biecht aan de fis­cus. Tot nu ont­snap­te een on­der­ne­ming aan de extra aan­slag als de ver­krij­ger van het voor­deel nog bin­nen de ter­mijn be­last kon wor­den. ‘Daar­door zal de boete in de prak­tijk min­der vaak toe­ge­past wor­den.
 
Res­pijt

De ven­noot­schap krijgt twee jaar en zes maan­den de tijd om de naam van de ge­nie­ter aan de fis­cus door te geven als ze na­liet een af­zon­der­lij­ke fiche op te maken. Die ter­mijn be­gint te lopen op 1 ja­nu­a­ri van het aan­slag­jaar. Als de ven­noot­schap in 2015 een voor­deel toe­kent en als het boek­jaar sa­men­valt met het ka­len­der­jaar, dan heeft ze tot mid­den 2018 de tijd om de ge­nie­ter te­gen­over de fis­cus te iden­ti­fi­ce­ren. Geeft het be­drijf de naam van de ge­nie­ter bin­nen die ter­mijn door, dan kan er nooit een aan­slag ge­hei­me com­mis­sie­lo­nen ver­schul­digd zijn.

No­teer tot slot dat de aan­slag ge­hei­me com­mis­sie­lo­nen nooit van toe­pas­sing is op res­tau­rant­kos­ten. Als de ven­noot­schap de res­tau­ran­t­re­ke­ning van de be­drijfs­lei­der be­taalt en dat eten­tje een puur privéka­rak­ter heeft, dan is dat een voor­deel van alle aard in hoof­de van de be­drijfs­lei­der. De ven­noot­schap zal daar­voor geen ge­hei­me­com­mis­sie­lo­nen­aan­slag moe­ten be­ta­len, ook niet als ze geen fiche heeft op­ge­steld en de be­drijfs­lei­der niet meer kan be­last wor­den. Wel zal de ven­noot­schap die res­tau­rant­kos­ten niet mogen af­trek­ken. De kos­ten zul­len op­ge­no­men wor­den in de ver­wor­pen uit­ga­ven.