Nieuw regeerakkoord: wat is effect op je bedrijf?

Van een minimumbelasting voor multinationals tot een deontologische eed voor bankiers: een overzicht van wat de Vivaldi-regering op het menu zet voor de bedrijven.
Coronamaatregelen

Om de economische coronapijn te verzachten krijgen bedrijven

 • in de inkomstenjaren 2021, 2022 en 2023 de mogelijkheid geen vennootschapsbelasting te betalen op een deel van hun winsten. Ze moeten daarmee wel een ‘wederopbouwreserve’ aanleggen om hun eigen vermogen te versterken.
 • Ook mogen de bedrijven niet te fors schrappen in hun personeelsbestand.
 • Ondernemingen die via belastingparadijzen werken, komen niet in aanmerking voor de gunstmaatregel.
 • De verhoogde investeringsaftrek voor kmo’s die al gold van maart tot december dit jaar – waarbij 25 procent van het investeringsbedrag in afschrijfbare activa kan worden afgetrokken van de belastbare winst – wordt met twee jaar verlengd.

Arbeidsmarkt

 • De regering zal fiscale voordelen uitwerken voor bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan waartoe ze verplicht zijn.
 • Het kaderakkoord dat Europese werkgeversorganisaties en vakbonden hebben doorgesproken over telewerk wordt in ons land uitgerold. Daarin is het recht op onbereikbaarheid voor de werknemers – ze hoeven hun mails dan niet buiten de werkuren te checken – vastgelegd.

Fiscaliteit

 • De regering wil een voortrekkersrol spelen om tot internationale afspraken te komen over een minimumbelasting voor multinationals die in België actief zijn.
 • Ook voor een digitale taks op tech- en e-commercebedrijven geeft de regering de voorkeur aan een internationaal initiatief. Maar als zo’n akkoord op zich laat wachten, voert de regering in 2023 zelf zo’n digitaks in.

Banken en verzekeraars

 • Pensioenverzekeraars en pensioenfondsen die actief zijn in bedrijfspensioenen zullen ertoe aangemoedigd worden hun reserves niet meer te beleggen in sectoren die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu, en meer te investeren in bedrijven en sectoren die zich toeleggen op de energietransitie.
 • De regering zal de kosten (instapkosten, beheerskosten, ….) van bedrijfs- en individuele pensioenverzekeringen analyseren en eventueel maatregelen nemen om die terug te dringen.
 • De regering zal met de banken bekijken hoe de bankkosten verbonden aan een hypotheeklening en voor het herfinanciering van een woonkrediet kunnen worden teruggedrongen.
 • De bankierseed, een deontologische eed af te leggen door alle bankmedewerkers, wordt ingevoerd.

Bouwsector

 • Het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor de afbraak en vervolgens bouw van een nieuwe privéwoning wordt uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied. Tot nu toe gold dat enkel voor gebouwen in een beperkt aantal steden.

Overheidsbedrijven

 • In de schoot van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), een overheidsvehikel, wordt een Transformatiefonds opgericht dat tot doel heeft ‘cruciale’ bedrijven te ondersteunen bij de digitale en klimaatuitdagingen. Private en institutionele investeerders en de regionale publieke investeringsmaatschappijen worden uitgenodigd daar mee hun schouders onder te zetten.
 • Om de FPIM in staat te stellen beter zijn rol te spelen in de verankering van bedrijven die voor ons land van strategisch belang zijn, zullen alle participaties van de federale overheid in principe bij de FPIM worden ondergebracht.
 • Een verdere privatisering van de (beursgenoteerde) overheidsbedrijven Bpost en Proximus staat niet op de agenda. Het luidt dat ze bijzondere aandacht moeten hebben voor het creëren van duurzame werkgelegenheid en kennisopbouw in ons land.
 • Over de staatsbank Belfius wordt in het regeerakkoord met geen woord gerept.