Nieuw regeerakkoord : wat zijn de gevolgen voor jou als particulier ?

Het nieuwe regeerakkoord heeft de komende jaren gevolgen voor uw werk, belastingen, pensioen, auto, vastgoed en bankzaken.

Een overzicht.

Uw werk en uitkeringen

Geboorteverlof

Het geboorteverlof voor vaders wordt stapsgewijs uitgebreid van 10 naar 20 dagen. Dat geldt voor alle types werknemers, dus ook voor interims en korte tijdelijke contracten.

Extra feestdag

De deelstaten krijgen de mogelijkheid om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken. Voor Vlaanderen gaat het om 11 juli.

Uitkeringen

Personen met een beperking verliezen minder snel hun uitkering als ze gaan samenwonen. Daarnaast worden de laagste uitkeringen opgetrokken ‘richting’ de armoedegrens.

Zorgpersoneel

Voor de zorgsector worden hogere lonen, meer personeel in het vooruitzicht gesteld.

Arbeidsmarkt

De regering plant een reeks arbeidsmarkthervormingen. Die slaan op een flexibele arbeidsorganisatie, het omzetten van een deel van de ontslagvergoedingen in een opleidingsbudget, en het vergemakkelijken van de combinatie van werken en een uitkering.
Er komt ook een ‘individuele opleidingsrekening’, die iemand zijn volledige loopbaan kan gebruiken. Het is de bedoeling dat elke voltijdse werknemer recht heeft op gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar.

Uw belastingen

Kinderopvang

Om de combinatie werk en gezin makkelijker te maken wordt de belastingvermindering voor kinderopvang uitgebreid.
Vandaag kunt u voor een kind tot 12 jaar (18 jaar voor kinderen met een zware handicap) tot 11,20 euro per dag aan opvangkosten fiscaal inbrengen. Het gaat om de opvangkosten voor de crèche, een onthaalouder, voor- en naschoolse opvang en een zomerkamp met de jeugdbeweging.
De belastingvermindering hangt nu nog af van het inkomen van de ouders en bedraagt minstens 45 procent.

(Groot)ouders ten laste

Jongvolwassenen die een job hebben en nog bij hun ouders wonen, kunnen hun ouders fiscaal ten laste nemen. Ook voor inwonende grootouders, broers en zussen kan er een fiscaal voordeel zijn. Dat neemt de vorm aan van een toeslag op de belastingvrije som, waardoor een groter deel van het inkomen ontsnapt aan belasting. Die toeslag wordt opgetrokken voor (groot)ouders en broers en zussen ten laste ouder dan 65 jaar.

Vermogensbelasting

Een meerwaardebelasting of een nieuwe effectentaks komt er niet. Wel zal de regering ‘streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die het grootste vermogen hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap’.

Fiscale regularisatie

De fiscale regularisaties , waarmee zwart geld kan worden gewit na het betalen van een heffing, stopt op 31 december 2023.

Uw pensioen

Minimumpensioen

Het minimumpensioen wordt geleidelijk opgetrokken naar 1500 euro netto per maand . Dat zal er alleen zijn voor wie een volledige loopbaan van 45 jaar heeft. Wie daar niet aan komt, krijgt een minimumpensioen dat in verhouding is met het aantal loopbaanjaren.
Wie 30 loopbaanjaren heeft, heeft recht op minstens 1.000 euro.

Pensioenbonus

De pensioenbonus wordt opnieuw ingevoerd. Daardoor zullen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die langer werken meer pensioenrechten opbouwen.
Vanaf het moment waarop u voldoet aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen, begint u de pensioenbonus op te bouwen.

Zelfstandigenpensioen

Zelfstandigen zullen meer pensioenrechten opbouwen. De correctiecoëfficiënt, die gebruikt wordt voor de berekening van het pensioen, verdwijnt. Daardoor zullen zelfstandigen op dezelfde manier een pensioen opbouwen als werknemers.

Aanvullend pensioen en pensioensparen

Het blijft een doelstelling om het aanvullend pensioen via de werkgever – de tweede pensioenpijler – verder te veralgemenen. In een eerste stap moet de harmonisering tussen arbeiders en bedienden tot een goed einde worden gebracht.
Tegelijk worden de sociale partners uitgenodigd om te bekijken hoe elke werknemer zo snel mogelijk gedekt kan worden door een aanvullend pensioenplan dat een bijdrage van minstens 3 procent van het brutoloon omvat.

De kosten (instapkosten, beheerskosten,…) die financiële instellingen aanrekenen voor het aanvullend pensioen en het individueel pensioensparen (de derde pensioenpijler) worden in kaart gebracht, geanalyseerd en indien nodig worden maatregelen genomen.

Uw auto

Rijbewijs

Er komt een rijbewijs met punten voor wie herhaaldelijk zware verkeersovertredingen heeft begaan.

Bedrijfswagen

Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 emissievrij zijn.

Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget geeft werknemers met een bedrijfswagen de optie om die in te ruilen voor duurzame vervoersalternatieven. De regering zal een kader uitwerken waarbij ook werknemers die geen aanspraak maken op een bedrijfswagen een mobiliteitsbudget kunnen krijgen van hun werkgever. Dat moet een duurzame mobiliteit (openbaar vervoer, de fiets, milieuvriendelijke wagens, …) en dicht bij het werk wonen stimuleren.

Uw budget

Cash

Een afschaffing van contant geld staat niet in de steigers, maar de regering wil wel het aantal met cash betaalde transacties ‘drastisch terugbrengen tegen het eind van de legislatuur’.
De plafonds voor contactloos betalen worden verder uitgebreid.

Bankproducten

Het moet eenvoudiger worden financiële producten te vergelijken. De overheid moet online tariefsimulatoren en vergelijkingsmodules ontwikkelen voor de belangrijkste bank- en verzekeringsproducten.

Met de banken zal ze onderzoeken hoe de bankkosten verbonden aan een hypotheeklening en voor de herfinanciering van een woonkrediet kunnen worden teruggedrongen.

De bestaande wetgeving rond slapende rekeningen wordt geëvalueerd en er wordt een uitbreiding naar pensioenspaarrekeningen onderzocht.

Tenslotte moet het voor chronisch zieken makkelijker worden om gezondheidsverzekeringen tegen aanvaardbare premies af te sluiten. Het ‘recht om vergeten te worden’ wordt verbeterd en een uitbreiding van de lijst met chronische ziekten wordt onderzocht.

Energiefactuur

Om de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven onder controle te houden zal de regering erop toezien dat het federale deel van de elektriciteitsfactuur daalt.

Uw vastgoed

Nieuwe woonvormen

Er wordt onderzocht of de sociale en fiscale regelgevingen nog aansluiten bij de moderne samenlevingsvormen, zoals cohousing en kangoeroewonen.

Btw op afbraak en heropbouw

In het kader van sociaal woningbeleid zal het btw-tarief op de afbraak en renovatie van gebouwen overal 6 procent worden. Wat dat precies wil zeggen is nog onduidelijk. Tot nu geldt het verlaagde btw-tarief alleen in 32 Belgische steden en gemeenten. Elders moet u het gebruikelijke btw-tarief van 21 procent betalen