Vennootschapsrecht Nieuwe regels met betrekking de BVBA

 

Zij dient tevens op grond van de nieuwe wetgeving voor de goedkeuring te toetsen of de BV in het geval van uitkering volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen in de opvolgende 12 maanden aan haar opeisbare verplichtingen zal kunnen blijven voldoen (liquiditeitstest)

Hoe conformeert u uw statuten aan de nieuwe wet?

Vanaf 01/05/2019 kan u zich vrijwillig conformeren aan de nieuwe wetgeving(de zogenaamde opt-in procedure)

Hiervoor zal u langsgaan bij een notaris die de statuten zal wijzigen cfr jouw wensen en de nieuwe wetgeving. Vanaf dan is uw vennootschap onderworpen aan de nieuwe wet.

U bent hiertoe niet verplicht!

Vanaf 01/01/2020 worden de dwingende bepalingen van rechtswege van toepassing op uw vennootschap, los van het feit of de vennootschap zich reeds geconformeerd heeft.

De dwingende bepalingen zijn (niet limitatief opgesomd):

  • Verandering van benaming : BV
  • Afschaffing kapitaal : kapitaal wordt statutair onbeschikbaar vermogen op de balans
  • Alarmbelprocedure wordt aangepast aan de afschaffing van kapitaal
  • De nieuwe belangenconflictregeling
  • Algemeen regime bestuurdersaansprakelijkheid
  • Nietigheid besluiten organen
  • Regels rond vereffening
  • Bepalingen omtrent uittreding lastens vennootschapsvermogen

Indien u vanaf 01/01/2020 een statutenwijziging doorvoert, zal u zich verplicht moeten conformeren aan de nieuwe wetgeving. Dit gebeurt opnieuw via notaris.

U heeft tijd om zich te conformeren aan de nieuwe wetgeving tot 01/01/2024. Tenzij u specifieke wensen hebt hoeft u zich dus niet te haasten. Er is in deze overgangsperiode wel een hogere juridische complexiteit gezien uw statuten en de nieuwe regelgeving niet volledig op mekaar zijn afgestemd. Het belang hiervan moet afgewogen worden.

  • Indien u tegen 01/01/2024 geen stappen hebt ondernomen, wordt de vennootschap van rechtswege omgezet, en moet u binnen de 6 maanden de statuten aanpassen aan de nieuwe rechtsvorm, zoniet bent u  aansprakelijk als bestuurder voor eventuele geleden schade.