Onbelast bijverdienen kan niet meer

Het onbelast bijverdienen, één van de maatregelen uit het zomerakkoord van de regering Michel, krijgt nu definitief het deksel op de neus. Vanaf 2021 zal u niet meer onder dezelfde voorwaarden onbelast kunnen bijverdienen. 

Situatie. Door twee wetten uit 2018 was het mogelijk om als zelfstandige in hoofdberoep, werknemer, ambtenaar of gepensioneerde ten belope van 6.340 euro onbelast bij te verdienen door diensten te verlenen aan erkende elektronische platforms, verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers.

Dit werd door verschillende sportclubs, verenigingen warm onthaald, gezien ze hun trainers/coaches zagen afhaken door en te lage vergoeding. Deze wetten maakten het mogelijk om een hogere, onbelastbare vergoeding toe te kennen aan de deze personen. Op de toegekende vergoeding waren noch sociale bijdragen, noch belastingen verschuldigd.

Oneerlijke concurrentie. Nog voor de goedkeuring van de twee wetten gingen reeds stemmen op dat dit aanleiding zou geven tot oneerlijke concurrentie. Niet lang na de goedkeuring van de wetten, werd door verschillende beroepsorganisaties en vakbonden een verzoek tot nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof ingediend.

Oordeel GwH

Het Grondwettelijk Hof geeft gehoor aan het verzoek van de beroepsorganisaties en vakbonden en vernietigd de bovengenoemde wetten wegens discriminatie. Het GwH meent namelijk dat personen die dezelfde activiteiten uitoefenen in het kader van het onbelast bijverdienen, dan wel als werknemer of zelfstandige, zonder redelijke verantwoording verschillend worden behandeld wat betreft de arbeidswetgeving, de sociale zekerheid en de fiscaliteit.

Gevolgen. Het Hof oordeelde dat de wetten gehandhaafd mogen blijven tot 31 december 2020, wat veronderstelt dat er tot die tijd nog gebruik kan gemaakt worden van het statuut van onbelast bijverdienen.

Vanaf 2021 zal dit niet meer het geval zijn en er zal bijgevolg een nieuwe regeling moeten worden uitgewerkt voor het onbelast bijverdienen door het parlement/de regering. Minister De Croo opteert er alvast voor om het occasioneel bijverdienen te belasten aan een verlaagd tarief van 10%.