Pensioensparen : let op de kosten die worden gerekend!

 

Bijna 3 mil­joen Bel­gen doen jaar­lijks aan pen­si­oen­spa­ren. Van de stor­ting van maxi­maal 940 euro die u in 2014 kunt doen, re­cu­pe­reert u via de be­las­ting­aan­gif­te 30 pro­cent of maxi­maal 282 euro. An­ders ge­zegd, voor een be­leg­ging van 940 euro be­taalt u in wer­ke­lijk­heid 658 euro. Hoe­veel die jaar­lijk­se spaar­in­span­ning op pen­si­oen­leef­tijd zal op­le­ve­ren, valt moei­lijk te voor­spel­len. Dat hangt onder meer af van het ren­de­ment van uw spaar­cen­ten. En dat ren­de­ment is sterk af­han­ke­lijk van het type pro­duct waar­voor u kiest.

Fonds of ver­ze­ke­ring?

On­ge­veer de helft van de Bel­gen stort in een fonds, de an­de­re helft in een ver­ze­ke­ring. Het ver­schil is dat een ver­ze­ke­ring een ge­ga­ran­deerd ren­de­ment biedt, ter­wijl die be­scher­ming er niet is bij een fonds. Voor­deel van een fonds dan weer is dat het door te be­leg­gen in aan­de­len een hoger ren­de­ment op lange ter­mijn op­le­vert. Bij een ver­ze­ke­ring ge­niet u een ge­ga­ran­deerd ren­de­ment, even­tu­eel ver­hoogd met een winst­deel­na­me.

MIS­VAT­TING

Het op­ge­bouw­de pen­si­oens­paar­pot­je in een fonds of ver­ze­ke­ring kunt u pro­bleem­loos over­zet­ten naar een ander fonds of een an­de­re ver­ze­ke­ring. Voor­waar­de is dat u bin­nen het­zelf­de pro­duct blijft. U moet dus over­schrij­ven van fonds naar fonds of van ver­ze­ke­ring naar ver­ze­ke­ring. In­for­meer op voor­hand of er trans­fer­kos­ten wor­den aan­ge­re­kend en of die mis­schien door de nieu­we bank wor­den ge­dra­gen.

Welke stra­te­gie?

Ook tus­sen de fond­sen en ver­ze­ke­rin­gen on­der­ling kun­nen grote ren­de­ments­ver­schil­len be­staan. Het valt ech­ter on­mo­ge­lijk te voor­spel­len met welk fonds of met welke ver­ze­ke­ring u het groot­ste pen­si­oens­paar­pot­je zult op­bou­wen. Uw keuze ba­se­ren op pres­ta­ties uit het ver­le­den al­leen biedt dus geen ga­ran­tie. Een be­te­re stra­te­gie is daar­om om te fo­cus­sen op de zaken waar­over u wel ze­ker­heid hebt: de in­stap­kos­ten die u bij elke stor­ting aan­ge­re­kend krijgt.

Hoe­veel in­stap­kos­ten?

Bij de fond­sen variëren de in­stap­kos­ten tus­sen 0 en 3 pro­cent. Voor de fond­sen van Ar­gen­ta bij­voor­beeld be­taalt u geen in­stap­kos­ten. Rabobank.be re­kent even­min in­stap­kos­ten aan voor de fond­sen van BNP Pa­ri­bas For­tis die het aan­biedt.
Voorts zijn het fonds van Die­rickx Leys (In­ter-Beurs-Her­mes) en een van de fond­sen van Bel­fi­us (Bel­fi­us Pen­si­on Fund Ba­lan­ced Plus) vrij van in­stap­kos­ten. Let wel, dat be­te­kent niet dat u he­le­maal geen kos­ten be­taalt voor die fond­sen. In de da­ge­lijk­se koer­sen wor­den be­heers- en ad­mi­ni­stra­tie­kos­ten ver­re­kend. Die kos­ten ver­schil­len per fonds en per jaar, maar ge­mid­deld lig­gen ze voor de mees­te fond­sen rond 1,5 pro­cent per jaar.

MO­GE­LIJ­KE BE­SPA­RING?

U stort 940 euro in een pen­si­oens­paar­ver­ze­ke­ring.

·                         Duur­ste: U be­taalt 56,4 euro in­stap­kos­ten, waar­door er netto 883,6 euro naar uw pen­si­oens­paar­pot stroomt.

·                         Goed­koop­ste: U be­taalt 4,7 euro in­stap­kos­ten, waar­door er netto 935,3 euro naar uw pen­si­oens­paar­ver­ze­ke­ring stroomt.

 

Het ver­schil: 52 euro

Ook pen­si­oens­paar­ver­ze­ke­rin­gen re­ke­nen in­stap­kos­ten aan. De kos­ten zul­len sterk variëren, af­han­ke­lijk van de ma­ke­laar of agent bij wie u de ver­ze­ke­ring koopt.

Voor de pen­si­oens­paar­ver­ze­ke­rin­gen van AG In­su­ran­ce variëren de in­stap­kos­ten bij­voor­beeld tus­sen 0,5 en 6,5 pro­cent. Ook bij ver­schil­len­de an­de­re pen­si­oens­paar­ver­ze­ke­rin­gen is er spra­ke van maxi­ma­le in­stap­kos­ten van 6 pro­cent.

Wie dus een beet­je uit­kijkt, kan meer dan 50 euro per stor­ting voor­deel doen door voor een goed­ko­per pro­duct te kie­zen. Want door la­ge­re in­stap­kos­ten af te dwin­gen, komt er netto meer in uw pen­si­oens­paar­pro­duct te­recht en bouwt u dus een gro­te­re pen­si­oens­paar­pot op.

CHECK­LIST

·                         Vraag naar de in­stap­kos­ten die u be­taalt voor elke stor­ting in een pen­si­oens­paar­fonds of -ver­ze­ke­ring.

·                         Pro­beer te on­der­han­de­len over de in­stap­kos­ten en ze tot een mi­ni­mum te be­per­ken.

: Netto