Pro deo advocaat ook voortaan BTW op prestaties

 

 

Het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie oor­deel­de ech­ter dat België met dat uit­zon­de­rings­ta­rief niet in over­een­stem­ming is met de Eu­ro­pe­se btw-richt­lijn.

 

Rem­geld

 

De fis­ca­le ad­mi­ni­stra­tie zegt ech­ter niet op welk deel van de pro Deo-ver­goe­ding die btw toe­ge­past moet wor­den en wie dat moet re­ge­len. Wie een pro Deoad­vo­caat toe­ge­we­zen krijgt, be­taalt al­leen een soort ‘rem­geld’. De ad­vo­caat wordt ver­goed door de fe­de­ra­le over­heids­dienst Jus­ti­tie. Als die voort­aan op die ver­goe­ding ook btw ver­schul­digd is, moet Jus­ti­tie – dat al zo krap bij kas zit – extra bud­get uit­trek­ken.

 

Het ka­bi­net van mi­nis­ter van Jus­ti­tie Koen Geens (CD&V) zegt dat het wacht op een uit­spraak van het Grond­wet­te­lijk Hof over de kwes­tie.

 

 

De Orde van Vlaam­se Ba­lies waar­schuwt dat een hoger btw­ta­rief niet in­ge­hou­den mag wor­den op de ver­goe­ding die de pro Deoad­vo­ca­ten krij­gen van de over­heid, ‘want die is al on­der­maats’.