Registratierechten woning worden verlaagd

Wie in Vlaanderen een enige en eigen gezinswoning wil kopen, zal binnenkort slechts 3% in plaats van 6% registratierechten betalen. Ter compensatie zullen de registratierechten voor een tweede eigendom stijgen en wordt de meeneembaarheid van de registratierechten geschrapt.

Deze aanpassing van de registratierechten is een van de aangekondigde maatregelen uit de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jambon, waarin hij het verdere beleid van de Vlaamse regering uiteenzette.

Registratierechten enige en eigen woning

Om jonge kandidaat-kopers een duwtje in de rug te geven, heeft de Vlaamse regering aangekondigd dat de registratierechten op de enige en eigen woning dalen naar 3%. Op dit moment betaalt men in Vlaanderen 6% aan registratierechten op de aankoop van een eerste en enige gezinswoning. Als je na de aankoop nog aanzienlijke investeringen doet om het huis energiezuinig te maken, wordt dit zelfs verlaagd naar 1% (i.p.v. 5%). Deze verlaagde tarieven zullen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022. Hierbij zal de datum van de authentieke akte bepalend zijn.

Concreet: bij de aankoop van een enige woning van 300.000 EUR betaal je momenteel 18.000 EUR aan registratierechten. Onder de nieuwe regeling zal dit bedrag dalen naar 9.000 EUR.

Om van het gunsttarief van de enige en eigen woning te kunnen genieten, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. De aankoop van een bestaande woning (geen bouwgrond) gelegen in Vlaanderen.
  2. De zuivere aankoop van de volle eigendom van een woning. Een aankoop van een woning in vruchtgebruik of blote eigendom komt dus niet in aanmerking.
  3. De koper is een natuurlijke persoon.
  4. Inschrijving door de koper in het bevolkings- of vreemdelingenregister (vestiging hoofdverblijfplaats) op het adres van de nieuwe woning binnen de 3 jaar.
  5. De koper is geen (volle) eigenaar van een andere woning of bouwgrond. Hierop geldt echter wel een uitzondering wanneer de koper zich ertoe verbindt om uiterlijk binnen één jaar na de aankoopakte van de nieuwe woning, de vroegere woning of bouwgrond te vervreemden.

Registratierechten tweede woning

Voor wie echter geïnteresseerd is in het aankopen van een ander onroerend goed dan de gezinswoning, is er minder goed nieuws. De registratierechten voor een tweede verblijf of bouwgrond, zullen immers stijgen van 10% naar 12%.

Wij vermoeden dat dit verhoogde tarief van 12% ook van toepassing zal zijn voor de aankoop van eigendom door een vennootschap, de aankoop van een kantoor, winkel of magazijn en bij de aankoop van een eigendom onder vruchtgebruikconstructie. Hierover is er echter nog geen absolute zekerheid.

Meeneembaarheid verdwijnt

De halvering van de registratierechten voor de enige woning brengt evenwel een grote ‘maar’ met zich mee. De nieuwe regeling omvat immers eveneens een schrapping van de meeneembaarheid. Dit is de mogelijkheid om de registratiebelasting die je reeds betaald bebt op je vorige woning deels af te trekken van de registratierechten bij de aankoop van een volgende woning. Vanaf 1 januari 2024, het einde van de regeerperiode, zal dit niet meer mogelijk zijn.

Voor de periode tot 1 januari 2024 voorziet de regering in een overgangsregeling. Tot 1 januari 2024 zal je nog kunnen kiezen tussen het verlaagd tarief van 3% zonder toepassing van de meeneembaarheid of het regime van de meeneembaarheid in combinatie met 6% registratierechten. De meest voordelige keuze zal afhankelijk zijn van jouw specifieke situatie.

 

Tot slot wensen wij u erop te wijzen dat deze wijzigingen slechts een voorstel van de regering zijn, die ze nog moeten omzetten in wettelijke bepalingen. Het is bijgevolg mogelijk dat deze plannen nog worden aangepast.