Rekening courant in je voordeel: hoeveel intresten?

Hoeveel interesten vragen op uw rc?

Hoeveel interest u kunt vragen op uw rekening-couranttegoed is vaak een punt van discussie. Volgens een recent arrest mag dat best veel zijn…

Herkwalificatie van ‘overdreven’ interest. De interest die uw vennootschap betaalt aan u op het tegoed dat u heeft op uw rekening-courant (rc) is voor haar in principe fiscaal aftrekbaar, en privé betaalt u er sinds 01.01.2016 ‘maar’ 27% roerende voorheffing (rv) op. Dat kost u in principe dus veel minder dan de belastingen en sociale bijdragen op uw loon. Die interest wordt echter geherkwalificeerd in een niet-aftrekbaar dividend wanneer uw rc-tegoed als een geldlening beschouwd wordt, en het tegoed en/of de interestvoet ‘overdreven’ is (art. 18, 4° WIB 92) . Uw interestvoet is ‘overdreven’ als hij hoger is dan de ‘marktrente’. Wat dat juist is, moet geval per geval beoordeeld worden (art. 55, lid 1 WIB 92) .

Interessant arrest. Een vennootschap had op het rc-tegoed van haar zaakvoerder voor 2004 en 2005 een interestvoet van 7,4% resp. 7,6% toegepast. Volgens de controleur bedroeg de marktrente echter slechts 3,37% resp. 3,94%, maar de rechter gaf hem ongelijk. Hij oordeelde dat een lening via de rc, dus zonder afgesproken terugbetalingstermijn, vergelijkbaar is met een kaskrediet. Vervolgens stelt hij op basis van gegevens van de Nationale Bank (NBB) en van Dexia vast dat de door de vennootschap gehanteerde interestvoet vergelijkbaar was met het gemiddelde tarief voor een kaskrediet in die periode.

Wat onthouden? Dit arrest bevestigt eerdere rechtspraak (o.a. rb. Hasselt, 17.06.2010; rb. Bergen, 22.05.2012; rb. Gent, 17.06.2013) dat een rc-tegoed in principe vergelijkbaar is met een kaskrediet, waarvoor sowieso hogere interestvoeten gelden dan voor een termijnlening. Verder blijkt uit dit arrest hoe u de interestvoet moet onderbouwen, nl. met concrete gegevens uit bv. een offerte van een bank of statistieken van de NBB.

Let op! Wijzigt het rc-saldo lange tijd niet of nauwelijks, dan lijkt het eerder op een investeringskrediet. De kans is dan groter dat u ongelijk krijgt van de rechter als u de interestvoet voor een kaskrediet toepast.

De rechter bevestigt eerdere rechtspraak dat een tegoed op uw rekening-courant in principe vergelijkbaar is met een kaskrediet. Baseer dus de interestvoet die u hanteert op statistieken en offertes voor zo’n krediet.