Renoveren aan 6%? Vergeet uw melding niet uiterlijk 11 februari 2016

De btw-administratie had al geruime tijd aangekondigd dat het verlaagd btw-tarief voor de renovatie slechts kan worden toegepast bij woningen die minstens 10 jaar oud zijn (in plaats van 5 jaar). Oorspronkelijk moest deze nieuwe maatregel van start gaan op 1 januari 2016.

De Minister van Financiën had bovendien op de valreep voorzien in overgangsmaatregelen die toelaat om ook na 31 december 2015 het btw-tarief van 6% te kunnen genieten bij woningen die ouder zijn dan 5 jaar en jonger dan 10 jaar en waarbij de werken pas na 1 januari 2016 worden voltooid.

De maatregel werd echter niet op tijd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor de wetgeving juridisch gezien niet is aangepast. De nieuwe maatregel gaat pas van start vanaf de 10e dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het was wachten tot 2 februari 2016 op de officiële publicatie. De voorwaarden voor het verlaagd btw-tarief van 6% op renovatiewerken zijn dan ook definitief aangepast vanaf 12 februari 2016.

Hierdoor zag de btw-administratie zich genoodzaakt haar initiële overgangsmaatregelen te verlengen, zodanig dat men nog even langer de kans krijgt om mogelijks van het verlaagd btw-tarief te kunnen genieten. Wil men hier nog van gebruik maken, zal men zich echter moeten reppen.

Samenvattend kan, onder de volgende voorwaarden, van het verlaagd btw-tarief van 6% btw worden genoten:

1° de woning moet tussen 1 januari 2007 en 31 december 2011 (voorheen was dit 2010) voor het eerst in gebruik zijn genomen;

2° op 11 februari 2016 (de dag van de inwerkingtreding) moet zijn voldaan aan alle toepassingsvoorwaarden om van het verlaagd btw-tarief voor renovatie van privéwoningen te kunnen genieten (bv. het moet gaan om een verbouwing en geen nieuwbouw, de woning moet hoofdzakelijk privé worden gebruik, enz.);

3° afhankelijk van de aard van de werken moet:

  • de overeenkomst over de concrete werken gesloten zijn uiterlijk 11 februari 2016. De vaste datum van de overeenkomst moet bovendien kunnen worden aangetoond. Dit kan wanneer de overeenkomst vaste dagtekening heeft (bv. bij een notariële akte), maar kan ook doordat de aannemer een kopie van de overeenkomst bezorgt aan het btw-controlekantoor uiterlijk op 11 februari; ofwel
  • de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot de concrete werken ingediend zijn uiterlijk op 11 februari 2016. Het door de gemeente afgeleverde ontvangstbewijs kan deze datum bewijzen alsook het bewijs van de aangetekende verzending of bewijs van digitale indiening; ofwel
  • de stedenbouwkundige meldingsplicht met betrekking tot de concrete werken ingediend zijn uiterlijk op 11 februari 2016. Het door de gemeente afgeleverde ontvangstbewijs kan deze datum bewijzen alsook het bewijs van de aangetekende verzending of bewijs van digitale indiening.

4° de factuur voor de uitvoering van de werken moet uiterlijk op 31 december 2017 worden uitgereikt.

Zowel de dienstverrichter als de ontvanger moet bij een eventuele btw-controle kunnen aantonen dat aan de vier voorwaarden is voldaan. Het is hierbij van belang dat de overeenkomst voldoende gedetailleerd en gespecificeerd moet zijn. Een algemene overeenkomst over de toekomstige uitvoering van onbepaalde werken is niet voldoende, evenmin als een offerte.

Voor alle duidelijkheid: voor werken die vanaf 2016 aan een privéwoning worden verricht, is de nieuwe ouderdomsvereiste van 10 jaar vervuld, wanneer de woning voor het eerst in gebruik is genomen in de loop van 2006. Hiervoor geldt sowieso het verlaagd btw-tarief van 6%.