Schenking via nederland is binnenkort duurder!

Op 7 juli werd in de Kamercommissie Financiën het wetsvoorstel aangenomen om het “belastingvrij” schenken van roerende goederen voor een buitenlandse notaris aan banden te leggen, hetgeen al langer een doorn in het oog van de Vlaamse Belastingdienst was. Het wetsvoorstel moet nog door de plenaire zitting van de Kamer worden goedgekeurd, maar men verwacht ook daar een ruime meerderheid.

Bestaand systeem

Bij registratie van een document dat een schenking bewijst is er schenkbelasting verschuldigd. Schenkbelasting is een gewestelijke materie en de tarieven verschillen naar gelang het gewest:

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

In rechte lijn en tussen partners: 3%

In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden: 3,3%

In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden: 3%

Tussen alle andere personen: 7%

Tussen alle andere personen: 5,5%

Tussen alle andere personen: 7%

Men kan een document vrijwillig registreren (bvb bij een bankgift) maar in bepaalde gevallen is de registratie verplicht. Op heden is dit zo voor elke notariële akte verleden voor een Belgische notaris, inclusief een schenkingsakte.

Buitenlandse notariële akten met betrekking tot roerende goederen vallen niet onder deze bepaling waardoor er doorgaans geen schenkbelasting in België wordt geheven. Men kan ook opteren om de buitenlandse akte toch vrijwillig te registreren (en dus schenkbelasting te betalen). Dit kan het geval zijn wanneer men vreest dat de schenker niet meer lang te leven heeft. Bij gebrek aan vrijwillige registratie is er immers erfbelasting verschuldigd (waarvan de tarieven al snel hoger liggen dan de schenkbelasting) in geval van overlijden van de schenker binnen de drie jaar (binnenkort verlengd naar 4 jaar) na de schenking

Gezien in Nederland enkel schenkbelasting verschuldigd is bij een schenking gedaan door een Nederlandse rijksinwoner vonden de Belgen goed de weg naar de Nederlandse notaris (ook wel eens de “Kaasroute” genoemd).

Bij een schenking van een familiale onderneming/vennootschap voor Belgisch notaris is het tarief reeds enige jaren 0%.  Hiervoor was de schenking in Nederland feitelijk al niet meer in gebruik.  

Het wetsvoorstel

Voor de schenkingen van privaat roerend vermogen wordt met het wetsvoorstel van 17 juni 2020 en goedgekeurd door de Kamercommissie Financiën op 7 juli 2020 een zeer belangrijke  verandering geïntroduceerd.  Het doel van dit wetsvoorstel is om de registratie van alle buitenlandse notariële schenkingsakten in België verplicht te maken.

Deze wijziging zou in werking treden op 1 december 2020. Indien u nog schenkingsplannen heeft voor (een deel van uw) beleggingsportefeuille, is het belangrijk om hiermee zeer snel verder te gaan. Aarzel niet om ons te contacteren in dit verband !