Spa­ren bui­ten België le­vert huis­werk op

Als u een spaar­re­ke­ning aan­houdt bij een Spaan­se bank, omdat u er een twee­de ver­blijf hebt, zijn uw cen­ten be­schermd door het lo­ka­le ga­ran­tie­stel­sel tot 100.000 euro per bank en per per­soon. 

Een spaar­re­ke­ning ope­nen in het bui­ten­land? Door de ho­ge­re reële ren­de­men­ten lijkt dit aan­lok­ke­lijk. Maar het net­to­ren­de­ment kan te­gen­val­len. En zo’n re­ke­ning brengt ook fis­ca­le ver­plich­ten met zich.

Mis­schien hebt u al een zicht­re­ke­ning in het bui­ten­land ge­o­pend, bij­voor­beeld omdat u er een kre­diet af­sloot voor de aan­koop van een twee­de ver­blijf. De stap naar een spaar­re­ke­ning bij de­zelf­de bui­ten­land­se bank is dan snel gezet. Zeker nu blijkt dat uw spaar­cen­ten over de land­gren­zen niet zo ge­mak­ke­lijk ver­dam­pen als op een spaar­re­ke­ning in België  .

Ook voor de de­po­si­to’s aan­ge­hou­den bij bij­voor­beeld een Fran­se, Spaan­se of Mal­te­se bank, zijn de spaar­ders be­schermd tot 100.000 euro per per­soon en per bank. Bel­gi­sche klan­ten met spaar­te­goe­den bij een an­de­re Eu­ro­pe­se bank kun­nen bij een even­tu­eel kap­sei­zen van die fi­nan­ciële in­stel­ling, te­rug­val­len op de lo­ka­le de­po­si­to­ga­ran­tie­re­ge­ling.

Een spaar­boek­je ope­nen in een ander EU-land zou, gelet op de Eu­ro­pe­se een­heids­markt, geen pro­bleem mogen zijn. Maar de wer­ke­lijk­heid blijkt toch iets com­plexer. Zo is het voor een Belg niet mo­ge­lijk een spaar­re­ke­ning te ope­nen bij Ar­gen­ta Ne­der­land als hij daar niet woont. Soms is dat een kwes­tie van li­cen­ties.  ‘Ons Ne­der­lands bij­kan­toor heeft een bank­ver­gun­ning om enkel spaar­geld en de­po­si­to’s aan te trek­ken op de Ne­der­land­se markt. Daar­om kan het Ne­der­land­se bij­kan­toor een Bel­gi­sche klant niet be­die­nen’,. 

 Maar de mees­te ban­ken – groot of klein –  eisen niet dat de spaar­der er woont’.

Huis­werk

Een spaar­re­ke­ning bui­ten België brengt wat werk met zich. In de aan­gif­te in de per­so­nen­be­las­ting moet u aan­stip­pen dat u een spaar­re­ke­ning in het bui­ten­land aan­houdt.

Ver­der moet u de re­ke­ning-ge­ge­vens een keer per jaar mee­de­len aan het Cen­traal aan­spreek­punt (CAP), een meld­punt dat be­heerd wordt door de Na­ti­o­na­le Bank van België ( NBB). Dat kan elek­tro­nisch of via een pa­pie­ren stan­daard­for­mu­lier. Naast de naam van de re­ke­ning­hou­der(s) en het re­ke­ning­num­mer, dient u te ver­mel­den sinds wan­neer u die bui­ten­land­se re­ke­ning aan­houdt.

‘We lij­ken af te ste­ve­nen op een we­reld­wij­de trans­pa­ran­tie, ook van­uit lan­den waar het bank­ge­heim tra­di­ti­o­neel hei­lig was’.

Het heeft geen zin om te doen alsof u “ver­gat” dit door te geven. Sinds begin dit jaar moe­ten bui­ten­land­se over­he­den, meer dan ooit te­vo­ren,  alle nut­ti­ge ge­ge­vens over uw bui­ten­land­se spaar­re­ke­ning – niet al­leen uw iden­ti­teit, maar ook het saldo op die re­ke­ning en de ver­kre­gen in­tres­ten –  over­ma­ken aan de Bel­gi­sche fis­cus.

We­reld­wij­de trans­pa­ran­tie

Die ver­plich­ting rust sinds begin 2017 al op 57 lan­den, waar­on­der de mees­te lid­sta­ten van de Eu­ro­pe­se Unie. Luxem­burg, Ne­der­land, Frank­rijk en Duits­land maken de ge­ge­vens over uw spaar­re­ke­ning die u daar in 2016 aan­hield in de loop van dit jaar aan de Bel­gi­sche be­las­ting­dien­sten over. Dat geldt ook voor exo­ti­sche be­las­ting­pa­ra­dij­zen zoals Ber­mu­da, de Maag­den­ei­lan­den of Gu­er­sney.

Vanaf begin 2018 gaan nog eens 43 lan­den dit doen voor de spaar­ge­ge­vens van dit jaar.  Onder die lan­den ook Zwit­ser­land, Oos­ten­rijk, Mo­na­co of Singapo­re. ‘De in­for­ma­tie over bui­ten­land­se spaar­re­ke­nin­gen zal de Bel­gi­sche fis­cus van­uit alle wind­stre­ken te­ge­moet komen’, ver­volgt San­sen. ‘We lij­ken af te ste­ve­nen op een we­reld­wij­de trans­pa­ran­tie, ook van­uit lan­den waar het bank­ge­heim eer­der hei­lig was. Lan­den die hier­aan niet mee­wer­ken, zijn ook lan­den waar je als spaar­der niet met­een warm voor loopt zoals Gu­a­te­ma­la’.

In­tres­ten

‘Als u niet kunt be­wij­zen dat het spaar­boek­je bij een bui­ten­land­se bank vol­doet aan de voor­waar­den van een Bel­gisch ge­re­gle­men­teerd spaar­boek­je, be­taalt u op de in­tres­ten 30 pro­cent be­las­ting.’

Gert­jan Ver­ach­tert Ad­vo­caat ge­spe­ci­a­li­seerd in in­ter­na­ti­o­na­le spaar­fis­ca­li­teit

En er is nog een be­lang­rij­ke kant­te­ke­ning:In­tres­ten die u in het bui­ten­land ver­krijgt, moet u in uw in uw aan­gif­te in de per­so­nen­be­las­ting op­ne­men. Daar­op moet u 30 pro­cent be­las­ting be­ta­len.

Voor spaar­boek­jes in België geldt dat de in­tres­ten tot 1.880 per jaar niet on­der­wor­pen zijn aan de roe­ren­de voor­hef­fing. Het be­drag daar­bo­ven wordt slechts be­last aan 15 pro­cent. U kunt deze voor­de­len ook ge­nie­ten op de in­tres­ten van een spaar­re­ke­ning in het bui­ten­land. Maar dan moet u wel be­wij­zen dat het spaar­boek­je bij een bui­ten­land­se bank vol­doet aan de voor­waar­den van een Bel­gisch ge­re­gle­men­teerd spaar­boek­je. ‘Een be­wijs dat moei­lijk is te le­ve­ren ter­wijl de be­wijs­last vol­gens de Bel­gi­sche fis­cus he­le­maal bij de be­las­ting­plich­ti­ge rust’, aldus nog Ver­ach­tert.

Hoe­wel dit voor­al geldt voor be­leg­gin­gen in bui­ten­land­se ef­fec­ten, dient u toch na te vra­gen of er geen bron­hef­fing ver­schul­digd is. ‘De mees­te van de ons om­rin­gen­de lan­den, hef­fen geen bron­hef­fing ten aan­zien van niet-in­wo­ners op in­tres­ten op een spaar­re­ke­ning. Maar in an­de­re lan­den kijkt u dit toch best even na’.