Starter fiscus helpt je om lening te bekomen

Steeds meer men­sen pro­be­ren hun droom waar te maken en star­ten een eigen zaak. Vorig jaar waren ze met 81.107 in ons land, of 4,7 pro­cent meer dan in 2013.Ge­noeg fi­nan­ciële mid­de­len bij el­kaar krij­gen om een eigen zaak te be­gin­nen is ech­ter vaak een strui­kel­blok. Voor star­ten­de on­der­ne­mers met be­perk­te mo­ge­lijk­he­den om ka­pi­taal aan te trek­ken, be­dacht de fe­de­ra­le re­ge­ring twee nieu­we maat­re­ge­len. 

lees meer