Student zijn en toch al werken als zelfstandige : wat moet je weten

 

Per definitie ben je zelfstandige in “hoofdberoep” en betaal je een voorlopige sociale bijdrage van 647,45 EUR per kwartaal gedurende het eerste volledige kalenderjaar van je zelfstandige activiteit.
Maar als student kan je vragen te worden gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep op voorwaarde dat je jonger bent dan 25 jaar, een cursus volgt, stage loopt om benoemd te kunnen worden in een openbaar ambt of een verhandeling voorbereidt bij het einde van hogere studies in de zin van de wetgeving betreffende kinderbijslag (de kinderbijslag hoeft niet effectief uitbetaald te worden) en niet meer verdient dan 6.354,06 EUR per jaar.

Als je op basis van objectieve elementen in 2011 verwacht minder te verdienen dan 1.341,96 EUR op jaarbasis, en je begon je zelfstandige activiteit na 1 april 2008, dan betaal je geen bijdragen. Liggen je inkomsten tussen 1.341,96 en 6.354,05 EUR, dan betaal je gedurende het eerste volledige kalenderjaar van de activiteit voorlopig 339,16 EUR per kwartaal, tijdens het twee jaar bedraagt de kwartaalbijdrage 347,43 EUR en in het derde jaar van je zelfstandige activiteit betaal je 355,70 EUR per kwartaal. Later worden de definitieve bijdragen berekend op wat je effectief verdiende, de bijdragen worden geregulariseerd.

De bovenvermelde loongrenzen gelden indien je een volledig burgerlijk jaar werkt (4 kwartalen). Zal je geen volledig jaar als zelfstandige werken, is het belangrijk hiervan je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte te brengen. De bedragen worden dan immers omgerekend op basis van het aantal kwartalen activiteit.

Voorbeeld: als je slechts twee kwartalen werkt als zelfstandige, mag je niet meer dan 670,98 EUR verdienen om geen bijdragen te moeten betalen.

Je moet dan in afwachting dat de controle der belastingen het definitief inkomen meedeelt en bij afwezigheid van objectieve elementen die het beperkte inkomsten bewijzen, het minimumbedrag voor een zelfstandige in hoofdberoep (647,45 EUR) betalen. Na de kennisname van je definitieve inkomsten en indien deze het maximumbedrag niet overschrijden, de sociale bijdragen zullen automatisch terugbetaald worden door het sociaal verzekeringsfonds.

Andere verplichtingen

Naast de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds dien je eveneens in te schrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Deze verplichting geldt voor iedereen die handel drijft in België. De inschrijving in de KBO verloopt via een erkend Ondernemingsloket. Je krijgt een ondernemingsnummer toegekend, na de inschrijving, dat je op alle handelsdocumenten dient te vermelden.

Wie goederen levert of diensten verricht is in principe BTW-plichtig ook al betreft het een beperkte activiteit, de BTW-plicht wordt immers bepaald door de aard van de activiteit. Als BTW-plichtige dien je een BTW-nummer aan te vragen, dit verloopt eveneens via een Ondernemingsloket.
Er kan een vrijstelling aangevraagd worden voor de BTW-bijdrage indien de totale omzet op jaarbasis het bedrag van 5.580 EUR niet overschrijdt. Indien een activiteit aanvang neemt in de loop van het jaar dan moet het bedrag van 5.580 EUR omgerekend wordt pro rata naar de duur van de activiteit tijdens het jaar.
Bepaalde activiteiten leiden niet tot een onderwerping, hierover win je best inlichtingen in bij het Ondernemingsloket of de BTW-diensten.

En hoe zit het met je kinderbijslag ?

Als je zelfstandige bent, blijf je eventueel nog het recht op kinderbijslag behouden indien je maximaal 240 uur per kwartaal werkt. Het derde kwartaal (1 juli tot 30 september) mag je onbeperkt werken zolang je maar terug de lessen hervat in het daaropvolgende schooljaar.

Persoon ten laste ?

Of je fiscaal ten laste blijft van je ouders is afhankelijk van de hoogte van je beroepsinkomen. Zolang je netto-bestaansmiddelen voor 2009 niet meer bedragen dan 2.830 EUR blijf je fiscaal ten laste. Voor kinderen van een alleenstaande ouder geldt de grens van 4.080 EUR.