Taxshift en hervorming vennootschapsbelasting in 2019

 

 

 

Aan de vooravond van het nieuwe jaar, staan we even stil bij de verdere uitwerking van de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Laatste fase van de taxshift

In 2019 wordt de laatste fase van de tax shift uitgerold in de personenbelasting:

het verder optrekken van de fiscale werkbonus van 28,03% tot 33,14% van de effectief toegekende sociale werkbonus;

de verbreding van het tarief van 40% waarbij de bovengrens wordt opgetrokken van 13.940 euro tot 14.330 euro (niet-geïndexeerd);

het optrekken en uniformiseren van het duale belastingvrije minimum tot 4.785 euro (niet-geïndexeerd).

Ook binnen de sociale zekerheid worden de sociale werkgeversbijdragen verder afgebouwd, de sociale maribel wordt versterkt en verbreed, en de sociale werkbonus opgetrokken. Daar wordt de laatste fase uitgerold in 2020.

Hervorming vennootschapsbelasting

Net zoals de taxshift, wordt ook de hervorming van de vennootschapsbelasting gefaseerd uitgevoerd. Het nominaal tarief daalt in twee etappes van 33% tot 25% in 2020.

Voor kmo’s was er al vanaf 2018 een sterk verlaagd tarief van 20% voor de belastbare grondslag tot 100.000 euro. De crisisbijdrage verdwijnt nu ook voor de vennootschapsbelasting tegen 2020.

Belangrijkste tariefwijzigingen

Nominaal tarief oud: 33% (2018) en 33% (2020)

Nominaal tarief nieuw: 29% (2018) en 25% (2020)

Crisisbelasting oud: 3% (2018) en 3% (2020)

Crisisbelasting nieuw: 2% (2018) en 0% (2020)

Kmo-tarief (eerste 100.000 euro winst): 20% (2018) en 20% (2020)

In 2019 volgen nog enkele maatregelen.

Zo springt de fiscale consolidatie in het oog. Zo’n systemen bestaan al in de meeste EU-lidstaten. Om het fiscale stelsel van België voor groepen van vennootschappen aantrekkelijker te maken, wordt ook in ons land een systeem van fiscale consolidatie geïntroduceerd. Het gaat om een gedeeltelijke consolidatie waarbij het nog toegelaten is om binnen bepaalde grenzen verliezen door te geven binnen de vennootschap. De nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019.

In 2019 zal ook de ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) interestaftrekbeperking in werking treden (op basis van de EBITDA uit de ATAD-richtlijn).

In 2020 volgt dan de uitrol van de tweede fase van deze grote hervorming.

Het standaardtarief zakt tot 25%. De crisisbijdrage dooft eindelijk uit. Als extra fiscale stimulans voor innovatieve bedrijven wordt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek voor bachelor diploma’s verdubbeld tot 80%.

In die tweede fase worden verdere compenserende maatregelen ingevoerd, zoals:

  • disconto op schulden niet langer aftrekbaar;
  • mobiliseren vrijgestelde reserves aan verlaagd tarief (tijdelijke maatregel);
  • verstrenging van aftrek verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen;
  • opheffen degressief en pro-rata afschrijvingsregime;
  • aftrekbeperking voor een aantal bijzondere uitgaven;
  • afschaffing van bepaalde vrijstellingen.