Uw banrekeningnummer: wat weet de fiscus daarvan?

In het verleden kon de belastingadministratie slechts uitzonderlijk toegang krijgen tot uw bankgegevens. Maar sinds een tweetal jaren stelt het bankgeheim in België nog maar weinig voor. Waar gaat dat naartoe?

Sinds 1 juli 2011 kan de fiscus inlichtingen vragen aan de bank als er aanwijzingen van fraude zijn of indien de fiscus van plan is een belastingaanslag te vestigen op basis van tekenen en indiciën.

Het afbrokkelen van het bankgeheim betekent niet dat de fiscus probleemloos aan elke informatie geraakt. De fiscus stuit vaak op het praktische probleem dat hij niet altijd weet bij welke bank een belastingplichtige een rekening heeft. Uiteraard is het onbegonnen werk om alle banken aan te schrijven.

Om dit probleem op te lossen werd met het KB van 17 juli 2013 het ‘Centraal Aanspreekpunt’ (afgekort tot CAP) in de schoot van de Nationale bank in het leven geroepen. Dit aanspreekpunt mag niet verward worden met het meldpunt in het kader van de Rijkentaks waarvan ruim een jaar geleden sprake was. Dit meldpunt, waar alle roerende inkomsten moesten worden gemeld, werd uiteindelijk nooit opgericht.

Bankgegevens vanaf 2010
Wie hoopt dat het CAP hetzelfde lot als het meldpunt inzake Rijkentaks zal ondergaan komt bedrogen uit. De banken krijgen nog wat tijd om alle gegevens te verzamelen en door te geven aan het CAP, maar vanaf mei 2014 moet de fiscus opvragingen kunnen doen bij het CAP. Belangrijk is dat de fiscus zal kunnen teruggaan in het verleden. De banken moeten immers alle gegevens vanaf 2010 doorgeven.

Iedere bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling is verplicht om de identiteit van zijn cliënten en de nummers van hun rekeningen en contracten mee te delen aan het CAP. Het gaat om ‘alle financiële instellingen die zich kunnen beroepen op het bankgeheim in hun relatie met de Belgische fiscus’. Het zijn dus niet enkel banken die moeten melden, maar ook leasingondernemingen en beleggingsvennootschappen vallen onder de meldingsplicht. In samenspraak met de beroepsorganisaties zal een actuele lijst van de betrokken instellingen worden opgesteld. Die lijst zal regelmatig worden bijgewerkt en zal beschikbaar zijn op de website ‘Fisconetplus’ van de FOD Financiën.

Rekeningen, contracten, kredieten en meer
De meldingsplicht geldt voor zover het gaat om rekeningen en contracten die relevant zijn voor de belastingheffing. De rekeningen die moeten gemeld worden betreffen hoofdzakelijk zichtrekeningen en spaarrekeningen. Maar banken moeten ook het bestaan van bepaalde contracten doorgeven. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om alle mogelijke kredieten (hypothecaire leningen, kredietopeningen, consumentenkrediet) van boven € 200, om leasingcontracten en ook overeenkomsten in verband met beleggingsactiviteiten.

Ook buitenlandse rekeningen
Ook filialen van buitenlandse financiële instellingen ontsnappen niet aan de meldingsplicht. Buitenlandse banken zonder Belgische vestiging kunnen uiteraard niet opgelegd worden om meldingen te doen bij het CAP. Maar ook uitwijken naar buitenlandse banken biedt geen oplossing. Uiteraard was het nu al zo dat het bestaan van een buitenlandse rekening (en de erop genoten inkomsten) moest worden opgenomen in de aangifte personenbelasting. Vanaf nu zal de belastingplichtige met een buitenlandse bankrekening deze bankrekening ook nog eens zelf moeten melden aan het CAP. Concrete procedure is tot op heden niet bekend.

Onbeperkt bankgegevens inkijken? 
Het CAP bewaart alle gegevens gedurende 8 jaar vanaf de afsluitingsdatum van het laatste kalenderjaar waarvan de gegevens werden meegedeeld. Verder zijn alle regels van de privacywetgeving van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de banken hun cliënten moeten melden dat zij de gegevens hebben doorgegeven. De belastingplichtigen hebben het recht van inzage bij het CAP en zij kunnen eventuele fouten via de bank laten corrigeren.

Dit alles betekent gelukkig nog niet dat de fiscus onbeperkt bankgegevens kan inkijken. Het Centraal Aanspreekpunt zal immers enkel namen en rekeningnummers van belastingplichtigen bevatten. Saldo’s of bedragen zullen in deze databank (nog?) niet opgenomen worden.