Veelgestelde vragen over de groene lening

  • De praktische regels rond de intrestbonificatie van 1,5% op leningen voor energiebesparende uitgaven zijn nu ongeveer een maand bekend. In deze periode werden blijkbaar heel wat vragen gesteld omtrent de concrete toepassing ervan, want de Federale Overheidsdienst Financiën stelde een lijst op van veelgestelde vragen over deze “groene leningen”…
  • Wat is een “groene lening”?

Een groene lening is een lening die uitsluitend dient voor het financieren van welbepaalde energiebesparende uitgaven. Een dergelijke lening kan onder bepaalde voorwaarden recht geven op de volgende voordelen die door de Staat worden verleend :

§          een intrestkorting (intrestbonificatie) van 1,5%

§          een belastingvermindering van 40% op de door de kredietnemer gedragen intresten, na aftrek van de intrestbonificatie

 

De groene lening is een tijdelijke maatregel die deel uitmaakt van de economische herstelwet van 27 maart 2009. De maatregel is enkel van toepassing op de vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 2011 gesloten leningovereenkomsten.

 

 

Waarvoor moet een lening dienen om recht te hebben op de voordelen van een groene lening of welke energiebesparende uitgaven kunnen het voorwerp uitmaken van de leningovereenkomst?

De lening moet uitsluitend dienen voor het financieren van de volgende energiebesparende uitgaven :

§          vervanging van oude stookketels

§          onderhoud van de stookketel

§          plaatsing van een systeem van waterverwarming door zonne-energie

§          plaatsing van zonnecelpanelen of alle andere uitrusting voor geothermische energieopwekking

§          plaatsing van dubbele beglazing

§          plaatsing van dak-, vloer-, en muurisolatie

§          plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdinschakeling

§          uitvoering van een energie-audit

 

Een lening die naast de bovenvermelde uitgaven nog andere uitgaven financiert (bijvoorbeeld het plaatsen van badkamermeubilair, een keuken,…) geeft geen recht (ook niet gedeeltelijk) op de voordelen van een groene lening.

 

 

Moet de groene lening gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving?

Neen, zolang ze voldoet aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden.

 

 

Moeten de werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer?

Ja.

Op de factuur of op haar bijlage moet onder meer de volgende vermelding staan : “Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 14524, §1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”.

De geregistreerde aannemer moet bovendien per soort energiebesparende maatregelen een aantal gegevens bevestigen (zie bijlage II bis van het KB/WIB 92).

Om te weten of een aannemer al dan niet geregistreerd is, kan u bellen naar het Contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 0257/257.57 (8 tot 17 uur).

 

 

Moet de kredietnemer eigenaar zijn van de woning waarin de energiebesparende uitgaven werden uitgevoerd?

Om recht te hebben op de voordelen van de groene lening moeten de energiebesparende uitgaven zijn uitgevoerd in een woning waarvan de kredietnemer eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is.

 

 

Hoeveel kan ik lenen?

Het ontleende bedrag moet minstens 1.250 euro bedragen, maar is begrensd tot 15.000 euro. Deze bedragen gelden per kalenderjaar, per woning en per kredietnemer.

 

Voorbeeld

Twee natuurlijke personen, beiden eigenaar van éénzelfde woning, kunnen in het jaar 2009 samen één lening van maximum 30.000 euro of afzonderlijk twee leningen van maximum 15.000 euro per lening sluiten die de energiebesparende uitgaven van hun woning financieren.

 

 

Wanneer moet ik de intrestbonificatie aanvragen?

Voor de leningovereenkomsten afgesloten vanaf 1 augustus 2009 : de kredietnemer moet, ten laatste op het ogenblik dat hij de leningovereenkomst voor energiebesparende uitgaven ondertekent, via zijn kredietgever de toekenning van de intrestbonificatie vragen.

Voor de leningovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2009 tot 31 juli 2009 : de kredietnemer moet ten laatste op 31 oktober 2009, verlengd tot 2 november 2009, aan de kredietgever de toekenning van de intrestbonificatie vragen.

 

 

Hoe wordt de intrestbonificatie verleend?

De intrestbonificatie wordt onmiddellijk in mindering gebracht door de kredietgever bij de berekening van de aflossingen. De kredietgever wordt hiervoor door de Staat vergoed.

 

 

Hoe wordt de belastingvermindering op de betaalde intresten verleend?

U vraagt de belastingvermindering aan door in uw belastingaangifte de passende codes in te vullen. De kredietgever zal u de nodige attesten bezorgen om aanspraak te kunnen maken op de belastingvermindering. Deze attesten moet u gedurende 7 jaar ter beschikking houden van de belastingadministratie.

 

 

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

De belastingvermindering bedraagt 40% van de intresten die u tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk heeft betaald, na aftrek van de intrestbonificatie.

 

De belastingvermindering is niet van toepassing op de intresten :

§          die als werkelijke beroepskosten werden afgetrokken

§          waarvoor de intrestaftrek, de aftrek voor enige en eigen woning of de bijkomende intrestaftrek werd gevraagd

 

De belastingvermindering voor intresten kan worden verleend bovenop de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven en/of de belastingvermindering voor passiefhuizen en is niet onderworpen aan een maximumbedrag. Het gaat hier dus om een afzonderlijke maatregel.

 

Voorbeeld

Een natuurlijke persoon betaalt in 2009 een factuur die door een geregistreerde aannemer is opgesteld voor de plaatsing van zonnecelpanelen aan zijn woning (totaal factuurbedrag : 20.000 euro).

De natuurlijke persoon gaat in 2009 een lening van 15.000 euro aan om deze factuur te financieren. De in 2009 betaalde intresten (na aftrek van de intrestbonificatie) bedragen 450 euro.

De belastingplichtige kan, voor zover aan alle voorwaarden is voldaan, voor inkomstenjaar 2009 in zijn belastingaangifte aanspraak maken op :

§          de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven : 20.000 euro x 40% = 8.000 euro, te beperken tot 3.600 euro

§          de belastingvermindering voor intresten van een groene lening : 450 euro x 40% = 180 euro

 

 

Kan ik een groene lening sluiten voor energiebesparende werken in een woning die deels als privéwoning en deels voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt?

De intrestbonificatie en de belastingvermindering worden enkel toegekend voor een lening voor energiebesparende uitgaven die bestemd zijn voor privé-doeleinden. Op het moment van ondertekening van de leningovereenkomst moet u aangeven welk gedeelte van de uitgaven bestemd is voor privé-doeleinden. Enkel voor dit gedeelte kunt u een groene lening sluiten, die recht geeft op een intrestkorting én een belastingvermindering voor de resterende betaalde intresten.

 

 

Kan ik mijn lening die ik tussen 1 januari 2009 en 31 juli 2009 heb gesloten, regulariseren?

U kunt uw leningovereenkomst omzetten naar een groene lening indien van bij het begin duidelijk was dat het om een lening ging die uitsluitend bestemd was voor energiebesparende investeringen in uw woning en indien u de intrestbonificatie tijdig vraagt.

 

Bijvoorbeeld een lening die bestemd was voor de plaatsing van dakisolatie en een nieuwe keuken kan niet in aanmerking komen voor regularisatie.

 

 

Ik heb in februari 2009 als enige kredietnemer een lening van 24.000 euro gesloten die uitsluitend heeft gediend voor het financieren van energiebesparende uitgaven. Ik wil mijn lening graag regulariseren, zodat zij recht geeft op de voordelen van een groene lening. Kan dat nog?

Indien u méér heeft geleend dan 15.000 euro kunt u uw lening laten opsplitsen in een groene lening met een maximumbedrag van 15.000 euro waarvoor u de specifieke voordelen van de groene lening kan krijgen en een andere, niet-groene lening waarvoor u de specifieke voordelen voor de groene lening niet kan krijgen.

U moet uiterlijk tegen 31 oktober 2009 via uw kredietgever de intrestbonificatie vragen. Aangezien dit een zaterdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag, maandag 2 november 2009.