Vennootschapsregels die sinds 01.01.2020 verplicht gelden!

Sinds 01.01.2020 zijn de zgn. dwingende regels van het nieuwe wetboek vennootschapsrecht (WVV) van kracht. Welke van die dwingende regels zijn praktisch van belang voor uw BV(BA)? Wat moet u ter zake doen en wat als u dat niet doet?

Dwingende regels vennootschapsrecht

WVV vervangt W.Venn. Zoals u weet is verleden jaar het vennootschapsrecht hervormd. Het bestaande Wetboek van Vennootschappen (W. Venn.) werd vervangen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Dwingende regels? De dwingende regels van het WVV zijn kortweg regels waarvan u niet kunt afwijken in uw statuten. Ze gelden sinds 01.01.2020 voor alle vennootschappen. Even kijken welke er voor u in de praktijk het meest van belang zijn.

BV in plaats van BVBA

Wat? Uw besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) is sinds 01.01.2020 een besloten vennootschap (BV). U privé bent geen zaakvoerder meer, maar bestuurder en de vennoten heten nu aandeelhouders.

Wat moet u doen? U mag sinds 01.01.2020 in principe enkel nog de nieuwe naam en afkorting gebruiken. Dit geldt voor alle aktes, facturen, brieven, bestelbonnen, e-mails, de website, …

Wat als u het niet doet? Dat is eigenlijk geen probleem. Het WVV bepaalt geen sanctie als u de volgende maanden uw voorraad BVBA-briefpapier of -visitekaartjes opgebruikt.

B&A Advies zal nodige stappen zetten om je vennootschap om te zetten naar een BV.

DIVIDEND UITKEREN ? Uitkering en alarmbelprocedure

Wat? Wilt u een dividend of tantième uit uw vennootschap halen, of een inbreng laten terugbetalen, dan moet u in een BV(BA) eerst een dubbele test doen, de zgn. balanstest en de liquiditeitstest. Ook de zgn. alarmbelprocedure is voortaan aan die dubbele test gekoppeld.

Wat moet u doen? U mag uw BV slechts uitkeringen laten doen die toegelaten zijn binnen de dubbele test. Is de alarmbelprocedure toepasselijk, dan moet u een algemene vergadering samenroepen die over de eventuele ontbinding van de vennootschap moet beslissen.

Wat als u het niet doet? Leeft u de uitkeringsbeperking niet na, of roept u de algemene vergadering niet samen in een alarmbelsituatie, dan kunt u door zowel de vennootschap als derden aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke schade die daarvan het gevolg is.

De belangrijkste dwingende regels die bij niet-naleving ervan uw aansprakelijkheid in het gedrang kunnen brengen, zijn die inzake belangenconflicten, de beperking van (winst)uitkeringen en de alarmbelprocedure. Bekijk die kwesties met B&A Advies