Verhuur van wagen aan Caramigo;Hoe belast?

el­gen die hun wagen ver­hu­ren via het au­to­deel­plat­form Ca­ra­mi­go, krij­gen meer ze­ker­heid over de fis­ca­le be­han­de­ling van die in­kom­sten. Vol­gens het be­drijf is het de eer­ste keer dat een be­drijf uit de deeleco­no­mie een fis­ca­le ru­ling ver­krijgt.

Ca­ra­mi­go is een Bel­gisch au­to­deel­plat­form dat sinds af­ge­lo­pen mei ope­ra­ti­o­neel is. Wa­gen­be­zit­ters kun­nen hun voer­tuig via het plat­form ver­hu­ren aan men­sen die tij­de­lijk een auto nodig heb­ben. Het sys­teem werkt zoals klas­sie­ke ver­huur­maat­schap­pij­en, met dat ver­schil dat de ver­huur­ders par­ti­cu­lie­ren zijn.

‘Van bij het begin kre­gen we van onze ver­huur­ders veel vra­gen over de fis­ca­le be­han­de­ling van die in­kom­sten.

Met de fis­cus werd nu af­ge­spro­ken dat huur­in­kom­sten die onder be­paal­de li­mie­ten blij­ven, fis­caal zul­len wor­den be­han­deld als roe­rend in­ko­men. Er zal al­leen 25% roe­ren­de voor­hef­fing op wor­den in­ge­hou­den. De ver­huur­ders moe­ten die in­kom­sten aan­ge­ven in hun jaar­lijk­se be­las­ting­aan­gif­te, en ze kun­nen ook de kos­ten af­trek­ken die ze ge­maakt heb­ben om de in­kom­sten te ver­krij­gen.

Om onder die re­ge­ling te val­len, mag er maxi­maal één wagen ver­huurd wor­den, voor een be­drag van maxi­maal 2400 euro per jaar en ge­du­ren­de maxi­maal 60 dagen per jaar. Boven die gren­zen wor­den de in­kom­sten be­schouwd als be­roeps­in­kom­sten en over­een­kom­stig be­last.

Wie zijn auto via Ca­ra­mi­go ver­huurt, spreekt zelf een prijs af met de huur­der – al han­teert de web­si­te zelf wel richt­prij­zen. ‘Ty­pisch spre­ken we over 20 à 25 euro per dag voor klei­ne­re wa­gens en 35 à 40 euro voor gro­te­re mo­del­len.

Ca­ra­mi­go sloot met een doch­ter­maat­schap­pij van Axa en met de pech­ver­hel­per Tou­ring een con­tract om huur­ders om­ni­um ver­ze­ke­ring en bij­stand te ga­ran­de­ren. Het plat­form is mo­men­teel nog voor­al ac­tief in Brus­sel en Frans­ta­lig België. Het telt vol­gens Baeke al zo’n 320 voer­tui­gen en ‘en­ke­le dui­zen­den’ ge­brui­kers.

De fis­ca­le ru­ling is een pri­meur voor ons land en kan mo­ge­lijk een pre­ce­dent schep­pen voor ru­lings van ge­lijk­aar­di­ge dien­sten, zoals het ka­mer­ver­huur­plat­form AirB­n­nb. ‘Voor zover we weten, zijn we we­reld­wijd zelfs het eer­ste be­drijf uit de deeleco­no­mie dat een fis­ca­le ru­ling heeft af­ge­slo­ten.