Verlies fiscaal recupeerbaar bij controlewijziging?

Zoals geweten zijn overgedragen verliezen  niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting  zodra er zich een wijziging voordoet in de controle van de vennootschap die niet beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften (art. 207, al. 3 WIB 1992).

Is deze niet aftrekbaarheid van overgedragen verliezen beperkt tot het jaar van de controlewijziging zelf ?

Een recent arrest  van het Hof van Cassatie (*)  brengt duidelijkheid.

Een vennootschap (met overgedragen verliezen) onderging tijdens 2003 een controlewijziging. Volgens de Administratie beantwoordde de wijziging niet aan rechtmatige financiële of economische behoeften, zodat zij de aftrek van de overgedragen verliezen verwierp. Niet voor aanslagjaar 2004. Maar wel pas voor de twee volgende aanslagjaren : zij verwierp de vorige verliezen die nog voor de aanslagjaren 2005 en 2006 in rekening waren gebracht.

Volgens de vennootschap kon dat niet meer : de uitsluiting moet volgens haar worden toegepast voor het aanslagjaar dat verband houdt met het belastbaar tijdperk waarin de controlewijziging zich heeft voorgedaan (in casu : inkomstenjaar 2003, aanslagjaar 2004). Als voor dat jaar geen uitsluiting is toegepast, zou de Administratie geen uitsluiting (wegens controlewijziging) kunnen toepassen voor de daaropvolgende aanslagjaren.

De rechtbank te Gent kon zich wel terugvinden in die redenering. Maar het hof te Gent verwierp deze zienswijze en wordt daarin nu gevolgd door het Hof van Cassatie in niet mis te verstane bewoordingen.

Volgens het Hof geldt het aftrekverbod immers voor het geheel van de vorige beroepsverliezen van de vennootschap en voor enig later belastbaar tijdperk. Het is niet beperkt tot het aanslagjaar dat betrekking heeft op het belastbaar tijdperk waarin de wijziging of verwerving van de controle plaatsvond.

Wees dus gewaarschuwd !

(*) Arrest van het Hof van Cassatie dd. 19.09.2013 (rolnr : F.12.0111.N) – gepubliceerd 13.01.2014