Voorafbetaling : nog interessant?

De voorafbetalingen belastingen zijn vandaag niet uit de actualiteit te slaan. Wat is er gaande ? Naar verluidt zouden de voorafbetalingen belastingen (venb) van de ondernemingen vandaag de grote oorzaak zijn van een begrotingstekort van circa 2 miljard euro ! De bedrijven doen blijkbaar geen voorafbetalingen meer …

Waar komt dit vandaan ?

Eerst even de werkwijze van de voorafbetalingen duiden …

De data en de tarieven van de voorafbetalingen zijn voor aanslagjaar 2016 (inkomstenjaar 2015) de volgende (de cijfers voor aanslagjaar 2017 zijn nog niet bekend gemaakt).

Kwartaal Uiterste betalingsdatum Belastingvoordeel
1 10 april 2015 1,5%
2 10 juli 2015 1,25%
3 12 oktober 2015 1,00%
4 21 december 2015 0,75%
Het gemiddelde percentage wat de penalisatie betreft bedraagt ook voor dit jaar 1,125%.

Wie bij de eerste voorafbetaling 75% van de te verwachten belasting heeft vooraf betaald, hoeft zich verder geen zorgen meer te maken wat de belastingvermeerdering betreft (75% van 1,5% is immers 1,125%). Geen belastingvermeerdering is verschuldigd wanneer het bedrag van de vermeerdering lager is dan ofwel 30 euro, ofwel 1% van de grondslag waarop de belastingvermeerdering berekend wordt.

De volgende mogelijkheden zijn er zoal om de vermeerdering te vermijden :
10 april 10 juli 12 oktober 21 december
25 % 25 % 25 % 25 %
75 % – – –
50 % – – 50 %
50 % 10 % 10 % 20 %

Wie teveel voorafbetaalt om de vermeerdering te vermijden (m.a.w. 10 april wordt geen 75% voorafbetaald, maar wel 100% van de verwachte belasting) geniet een bonificatie. Deze bonificatie is de helft van die percentages die ervoor moeten zorgen dat de vermeerdering vermindert.

Let wel op : de bonificatie is enkel van toepassing in de personenbelasting en niet in de vennootschapsbelasting. Ook geniet men in de personenbelasting maar bonificatie op het verschil tussen de uiteindelijk te betalen belasting en de belasting die men vooraf betaald heeft om de penalisatie te vermijden. Ook kan de bestemming van een voorafbetaling gewijzigd worden zolang er nog geen verrekening met de belasting heeft plaats gevonden. Ook de vermindering tot 90% is niet van toepassing in vennootschappen. Kortom vennootschappen doen er goed aan zeker niet teveel vooraf te betalen.

Verder bekijken we enkel de vennootschapsbelasting …

Ook een vennootschap moet dus voorafbetalen, zoniet wordt ook zij gepenaliseerd.
Wel bestaat er hier een vrijstelling voor vennootschappen. Vennootschappen genieten van de vrijstelling van de belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen tijdens de eerste drie boekjaren van de oprichting van de vennootschap, wanneer zij een zogenaamde KMO-vennootschap is (art 15 W.Venn).

Vennootschappen echter kennen een boekjaar dat al wel eens afwijkt van het kalenderjaar. Is het een boekjaar van 12 maanden, maar het verloopt anders dan het kalenderjaar, dan moeten de voorafbetalingen gebeuren uiterlijk de tiende dag van de vierde, zevende, en de tiende maand en op de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar. Is het boekjaar langer dan 12 maanden dan zijn de voorafbetalingsdata diegene alsof de vennootschapswinst werd behaald tijdens de laatste twaalf maanden van het boekjaar.

Maar waar zit nu het ‘probleem’ ?

Een vennootschap zal zeker niet teveel willen voorafbetalen omdat ze toch geen bonificatie kan genieten. Maar opgelet hier is de eerder vermelde 1%-regel (zie boven) van belang.
Het tarief van 1,125% ligt zeer dicht tegen het tarief van de 1%. Geen belastingvermeerdering is verschuldigd wanneer oa het bedrag van de vermeerdering lager is dan 1% van de grondslag waarop de belastingvermeerdering berekend wordt.

Voorbeeld
Vennootschap X (boekjaar conform kalenderjaar) maakte in 2015 een winst van 100.000 euro. Hierop dient zij 33,99% vennootschapsbelasting te betalen.
Stel de vennootschap betaalt NIETS vooraf
Winst 100.000
Venb 33.990
Penalisatie (1,125%) 382,39
Vermits geen voorafbetalingen dient het bedrag van 382,39 euro extra betaald te worden.

Stel nu dat deze vennootschap X 75% van de VENB (75.000) bij de eerste voorafbetalingsdatum (april 2015) zou betaald hebben
Winst 100.000
Venb 33.990
VAB 1 75.000 x 1,5% (korting op de penalisatie) = 1.125 euro
Penalisatie (1,125%) 382,39 – 1.125 = 0 euro
Vermits hier wel een voorafbetaling heeft plaats gevonden dient er geen penalisatie betaald te worden.

En hier zit nu net de angel.

Vennootschap X dient helemaal niet zoveel vooraf te betalen om de penalisatie te vermijden.
Zij dient er enkel voor te zorgen dat de finale penalisatie (in ons voorbeeld 382,39 euro min de korting) niet hoger is dan 1% van de venb (= 1% x 33.990 = 340 euro afgerond). Dat is voldoende.
M.a.w. een voorafbetaling uitvoeren die ervoor zorgt dat het verschil tussen 340 euro en 382,39 euro ofwel 42,40 euro dekt , is voldoende.

Terug naar ons voorbeeld.

In ons voorbeeld bedraagt de eerste voorafbetaling afgerond 3.000 euro ( noot : 2.828 euro is reeds voldoende 42,40 / 1,5%).
Winst 100.000
Venb 33.990
VAB 1 3.000 x 1,5% (korting op de penalisatie) = 45 euro
Penalisatie (1,125%) 382,39 – 45 (korting) = 337,39 euro
Toch dient er geen penalisatie betaald te worden omdat de finale vermeerding van 337,39 euro minder bedraagt dan 339,90 euro (dit is 1% van de VenB ofwel 1% x 33.990 euro).
Kortom nog geen 10% voorafbetalen is meer dan voldoende om geen penalisatie te moeten betalen.

Besluit
Vermits vandaag het tarief aan penalisatie zo dicht ligt tegen de 1%-regel dienen vennootschappen nog geen 10% van de uiteindelijke vennootschapsbelasting vooraf te betalen om een zelfde effect te hebben dan wanneer zij 75% zoude voorafbetaald hebben. En dit wordt nu pijnlijk duidelijk bij de opmaak van de begroting …