VZW: voortaan kan je publicatie voortaan electronisch neerleggen

De vereniging zonder winstoogmerk (VZW) biedt voor zijn oprichting de keuze tussen twee wegen: notarieel of onderhands.

Door de onderhandse weg te kiezen kunnen een aantal aanzienlijke (o.a. notariële) kosten worden vermeden.Echter, daar waar de notaris normaal na oprichting de formaliteiten van neerlegging ter griffie verzorgt, staan de oprichters nu zelf voor deze opdracht.
Ook hier bestaat nu sinds kort een keuzemogelijkheid.

Enerzijds kan de oprichtingsakte in een aantal originelen effectief worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de VZW; anderzijds kan deze neerlegging nu ook via een meer up-to-dateinstrument: de e-griffie. Piece of cake ?

Om gebruik te maken van de e-griffie dient u:
– in te loggen op de website, via uw elektronische identiteitskaart;
– het dossier aan te maken op basis van een geldig e-mailadres (het ondernemingsnummer en het publicatienummer in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zullen namelijk per e-mail overgemaakt worden);
– de algemene ondernemingsgegevens in te vullen;
– een elektronisch uittreksel van de akte aan te maken, nodig voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
– een ondertekende oprichtingsakte te uploaden;
– het neergelegde dossier te handtekenen; en
– de dossiers- en publicatiekosten te betalen.

Bijkomend voordeel: het ondernemingsnummer is onmiddellijk gekend bij het beëindigen van de procedure. U hoeft dus niet meer te wachten op de berichtgeving van de griffie vooralleer u van start kan gaan met uw VZW.