vzw : zijn de bestuurders aansprakelijk ?

In het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat verbinden de bestuurders de VZW. Bestuurders zijn dus niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de VZW. Dit geldt ook voor fouten en onrechtmatige daden die de bestuurders begaan in het kader van de uitoefening van hun mandaat. Deze worden toegerekend aan de VZW en het zal aan de derde zijn om desgevallend schadevergoeding te vorderen t.a.v. de VZW.

Evenwel zal een bestuurder door de VZW kunnen aansprakelijk gesteld worden wanneer blijkt dat hij zijn taak als bestuurder niet naar behoren uitoefent, meer bepaald wanneer er sprake is van ‘foutief’ of ‘wanbeleid’. Een bestuurder zal individueel aansprakelijk kunnen gesteld worden voor fouten begaan in de uitvoering van zijn opdracht. Indien meerdere bestuursleden een bestuursfout hebben begaan dan zullen zij gezamenlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. De VZW zal t.a.v. de betrokken bestuurder(s) moeten aantonen dat er een fout begaan werd waardoor zij schade heeft geleden.

Ook derden kunnen bestuurders aansprakelijk stellen wanneer zij kunnen aantonen dat bestuurders een onrechtmatige daad begaan hebben, d.i. een schending van een wettelijke norm of van het ‘algemeen zorgvuldigheidsprincipe’. Dit laatste veronderstelt dat een bestuurder zich niet gedragen heeft als een ‘normaal voorzichtig bestuurder geplaatst in dezelfde omstandigheden’. Ook hier zullen derden schade, fout en oorzakelijk verband moeten bewijzen.
Bij ontslag blijven bestuurders aansprakelijk voor fouten die zij tijdens de uitoefening van hun mandaat begaan hebben.