Wanneer moeten vennootschappen een “vennootschapsbijdrage” betalen?

De vennootschappen die zijn onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-inwoners in België moeten sinds 1992 aansluiten bij een socialeverzekeringskas en jaarlijks een sociale bijdrage betalen die bestemd is voor het sociaal statuut der zelfstandigen.

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage moet betaald worden:

§                          voor 1 juli van ieder bijdragejaar of

§                          uiterlijk op de laatste dag van de 3de maand die volgt op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwierf of haar onderwerpt aan het belastingstelsel van niet-inwoners

Tijdens het jaar van oprichting moet de bijdrage worden betaald voor 1 juli wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid kreeg in januari, februari of maart; of uiterlijk op de laatste dag van de 3de maand die volgt op de maand waarin rechtspersoonlijkheid werd verworven als de vennootschap rechtspersoonlijkheid kreeg vanaf 1 april.

De werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de bijdragen, verhogingen en kosten.

Bij laattijdige betaling volgt per maand een verhoging van 1% op het verschuldigd gedeelte van de bijdrage.

Het bedrag van de bijdrage wordt elk jaar geïndexeerd en is afhankelijk van de omvang van de vennootschap.

Er gelden twee tarieven: een algemeen tarief en een bijzonder tarief voor “grote” vennootschappen