Wat als je aannemer niet meer komt opdagen?

U hebt na wat aan­drin­gen een drie­tal of­fer­tes te pak­ken ge­kre­gen, u hebt er een uit­ge­ko­zen en on­der­te­kend en dan… ra­dio­stil­te.

Of nog: de aan­ne­mer is met­een be­gon­nen met de af­braak­wer­ken, maar daar­na hebt u hem niet meer ge­zien. Of de schrijn­wer­ker moet be­gin­nen, maar de vloer­der liet het af­we­ten…

Dring erop aan dat in de over­een­komst op pa­pier ex­pli­ciet wordt op­ge­no­men wan­neer de wer­ken ui­ter­lijk aan­van­gen en bin­nen welke ter­mijn ze moe­ten wor­den af­ge­rond. Voeg ook toe dat af­spra­ken over ‘meer­wer­ken’ – niet al­leen over de prijs maar ook over even­tu­e­le ver­schui­vin­gen in de ti­ming – op pa­pier moe­ten komen. ‘Als bouw­heer is het niet al­tijd van­zelf­spre­kend de uit­voe­rings­ter­mij­nen in het con­tract te krij­gen’, zegt ad­vo­caat Jo Dewez, die ge­spe­ci­a­li­seerd is in bouw­recht. ‘De ar­chi­tect moet daar zijn on­der­steu­nen­de rol op­ne­men.’

Zet niet al­leen een uit­voe­rings­ter­mijn in de aan­ne­mings­over­een­komst, maar ook een sanc­tie als die ter­mijn niet wordt na­ge­leefd. 

Om de ter­mij­nen ook te kun­nen af­dwin­gen, staat er het best een sanc­tie op wan­neer de aan­ne­mer zich niet aan de af­spraak houdt: een scha­de­ver­goe­ding per dag ver­tra­ging, of de af­spraak dat in zulk geval de over­een­komst kan wor­den ont­bon­den. Voeg erbij dat die sanc­tie ver­schul­digd is ‘van rechts­we­ge en zon­der in­ge­bre­ke­stel­ling’.

Staan er geen ter­mij­nen in de over­een­komst, dan nog moet de aan­ne­mer het werk bin­nen ‘een re­de­lij­ke ter­mijn’ uit­voe­ren. Die term is na­tuur­lijk vaag. Wat uit­stel voor be­paal­de wer­ken als bij­voor­beeld de win­ter ui­ter­ma­te slecht weer heeft ge­bracht, is al­licht re­de­lijk. ‘Oor­deelt u dat u vol­doen­de ge­duld heeft op­ge­bracht, dan is het een kwes­tie van com­mu­ni­ce­ren. U be­gint vrien­de­lijk per mail, maar wordt ge­lei­de­lijk stren­ger. Geef aan waar­om een tij­di­ge uit­voe­ring voor u van be­lang is. Uit­ein­de­lijk stelt u uw aan­ne­mer per aan­ge­te­ken­de brief in ge­bre­ke, mét een dead­line. U maakt mel­ding van de data waar­op u al eer­der hebt aan­ge­dron­gen, en geeft aan dat u aan de rech­ter zal vra­gen de over­een­komst te ont­bin­den als hij niet re­a­geert.’

Stel niet met­een een zeer strak­ke dead­line voor­op via aan­ge­te­ken­de brief, geef de aan­ne­mer nog een kans en bouw te­ge­lijk een dos­sier op.

Helpt het niet, dan kan u in­der­daad naar de recht­bank stap­pen. ‘Zelf be­slis­sen de over­een­komst als ont­bon­den te be­schou­wen en een an­de­re aan­ne­mer aan te spre­ken, houdt een ri­si­co in. De eer­ste aan­ne­mer kan dan van u een scha­de­ver­goe­ding pro­be­ren te vor­de­ren omdat hij het werk niet kan uit­voe­ren zoals over­een­ge­ko­men. De rech­ter moet dan a pos­te­ri­o­ri (ach­ter­af) oor­de­len. Maar als je het dos­sier hebt op­ge­bouwd en de aan­ne­mer een paar kan­sen hebt ge­ge­ven, met re­de­lij­ke ter­mij­nen, sta je vrij sterk. De rech­ter zal ook in over­we­ging nemen hoe drin­gend de wer­ken waren, of er scha­de is door­dat ze niet wer­den uit­ge­voerd en­zo­voort.’