Wat als je uw aangifte personenbelasting te laat indient

De fiscus toont begrip voor wie al eens een keertje te laat zijn belastingaangifte indient. Idem voor wie zich vergist. Maar voor hardleerse belastingweigeraars en fraudeurs dreigen zware sancties.

 

Wat als u te laat bent met indienen van de personenbelasting ?. 1

1. Aanslag van ambtswege. 1

2. Belastingverhoging. 1

3. Verlenging aanslagtermijn. 1

Onjuiste aangifte kan zware gevolgen hebben. 2

Situatie:2

Wat als uw aangifte onjuist is?. 2

1. Belastingverhoging. 2

2. Boete. 2

3. Verlenging aanslagtermijn. 2

 

 

 

Eerbiedigt u die termijn niet, dan zal u van de FOD Financiën een herinneringsbrief ontvangen waarin staat dat u een belastingverhoging krijgt opgelegd. Zo verstuurde de fiscus in november nog een herinneringsbrief naar 24.075 zelfstandigen en 218.120 werknemers en bedrijfsleiders.

 

Wat als u te laat bent met indienen van de personenbelasting ?

Terwijl u in het verleden nog een verwittiging kreeg – wellicht zelfs zonder boete – kondigde de fiscus aan dat voortaan iedereen die zijn belastingaangifte te laat indient een administratieve boete zal krijgen van 50 euro. Maar die boete kan ook oplopen tot 1.250 euro.

Wie blijft volharden in de boosheid en na de herinneringsbrieven nog altijd zijn inkomsten niet wil aangeven, mag zich aan andere maatregelen verwachten:

 

1. Aanslag van ambtswege

De administratie bepaalt dan zelf wat uw belastbaar inkomen is en wat de daarop verschuldigde belasting is. Om uw belastbare inkomsten te berekenen, kan de fiscus verschillende methoden toepassen. Zo kan hij uw inkomsten ramen op basis van uw uitgavenpatroon of levensstijl. De belastingambtenaren kunnen ook uw winsten als ondernemer schatten door uw activiteit te vergelijken met sectorgenoten of uw winst forfaitair bepalen. Bent u werknemer, dan beschikt de fiscus natuurlijk ook over uw loonfiches.

Een aanslag van ambtswege is niet onschuldig. De aanslag keert de bewijslast om en maakt het voor de fiscus gemakkelijker bij een controle. Het is dan aan u om te bewijzen dat de gegevens waarop de fiscus zich baseert niet juist zijn.

2. Belastingverhoging

Behalve die aanslag van ambtswege riskeert u ook belastingverhogingen. Het  percentage varieert in functie van het aantal jaren van niet-aangifte (1 jaar: 10 procent, 2 jaar: 20 procent , 3 jaar: 30 procent, 4 jaar: 50 procent, 5 jaar: 100 procent, 6 jaar en meer: 200 procent). De belastingverhogingen worden toegepast op de belasting die u verschuldigd bent op de niet aangegeven inkomsten.

De fiscus zal bij de berekening van de belasting geen rekening houden met al ingehouden voorheffingen, mogelijke belastingkredieten of eventuele voorafbetalingen. U ontsnapt aan een belastingverhoging als het niet aangegeven inkomen lager is dan 2.500 euro.

3. Verlenging aanslagtermijn

Tot slot verlengt de aanslagtermijn bij een laattijdige aangifte tot 3 jaar. Voor uw inkomsten van 2013 kan de fiscus dan nog een aanslag vestigen tot 31 december 2016.

 

Onjuiste aangifte kan zware gevolgen hebben

Situatie: 
Jan, heeft een inkomen aangegeven van 100.000 euro, terwijl het in werkelijkheid 200.000 euro was. 
Na belastingcontrole: 

De fiscus komt het verborgen inkomen op het spoor en past Jans belastingaangifte aan: 200.000 euro wordt het aan te geven inkomen.
Belastingverhoging:

·                                 De belasting op de aanvankelijk aangegeven 100.000 euro bedraagt 50 procent: met andere woorden, 50.000 euro in dit voorbeeld.

·                                 De belasting op het gewijzigd inkomen van 200.000 euro (ook tegen 50 procent) bedraagt 100.000 euro.

·                                 De belasting op het niet aangegeven inkomen is dus 50.000 euro. Indien de fiscus bij een eerste overtreding bijvoorbeeld een verhoging van 10 procent aanrekent, geeft dat een belastingsom van 50.000 euro x 10 procent, of 5.000 euro extra te betalen.

·                                 Beschouwt de fiscus Jans ‘vergetelheid’ als een ernstige overtreding, dan kan de verhoging oplopen tot 200 procent van de belasting, verschuldigd op het niet aangegeven inkomstengedeelte: 200 procent x 50.000 euro, of 100.000 euro.

 

In totaal betaalt Jan dan 100.000 euro belastingen + 100.000 euro verhogingen.

Wat als uw aangifte onjuist is?

Elke belastingplichtige moet zijn aangifte volledig en correct invullen. Wie dat niet doet, riskeert eveneens een rist straffen.

1. Belastingverhoging

Die kunnen, afhankelijk van de ernst van de overtreding, variëren van 10 tot 200 procentvan de belasting verschuldigd op het niet aangegeven inkomstengedeelte (zie voorbeeld: Onjuiste aangifte kan zware gevolgen hebben).

2. Boete

Ook bij verkeerde aangiftes riskeert de belastingplichtige administratieve boetes van 50 tot 1.250 euro. Wie werkelijk fraudeert, riskeert zelfs strafsancties, concreet: geldboetes van 250 tot 125.000 euro en gevangenisstraffen van 8 dagen tot 2 jaar.

3. Verlenging aanslagtermijn

Bij fraude kan de aanslagtermijn worden verlengd tot 7 jaar (voor inkomsten van 2013 dus tot 31 december 2020).

Zo zet u uw vergissing recht

Vergissen is menselijk. Nadat uw aangifte al is ingediend stelt u misschien vast dat u vergeten bent een inkomen aan te geven of een belastingvermindering te vragen.

 

·                                 Als u de fout ontdekt vóór de uiterste datum van indiening (dus voor 26 juni als u een papieren aangifte deed, voor 16 juli als u gebruik maakte van Tax-on-Web), kunt u het lokale belastingkantoor telefonisch of schriftelijk contacteren om de fout recht te zetten. Toch is het beter die rechtzetting met een aangetekende brief te doen. Zo hebt u het bewijs dat uw verzoek om rechtzetting tijdig is ingediend en vermijdt u latere discussies.

·                                 Is de termijn voor het indienen van de aangifte verstreken, dan zal het plaatselijke belastingkantoor vaak nog rechtzettingen aanvaarden als de aanslag nog niet is gevestigd. U vraagt die rechtzetting uiteraard best zo spoedig mogelijk.

·                                 Als u nog gegevens wilt wijzigen nadat u uw aanslagbiljet al hebt ontvangen, zult u bezwaar moeten indienen tegen die aanslag. Dat moet u verplicht doen binnen de zes maanden na ontvangst van het aanslagbiljet. Als u die termijn laat verstrijken, hebt u geen voet meer om op te staan. ‘In de praktijk echter moet u niet altijd de formele bezwaarprocedure volgen. Vaak aanvaarden de belastingdiensten die de aanslag hebben gevestigd, nog rechtzettingen. Maar die diensten kunnen wel vrij beslissen of ze de rechtzetting nog toepassen of niet.’

Ook de fiscus kan fouten of ontbrekende gegevens in uw aangifte ontdekken. Maar als de fiscus uw aangifte wil wijzigen, moet hij u daarvan wel op de hoogte brengen. Dat gebeurt door ‘een bericht van wijziging van aangifte’. Ontvangt u een bericht van wijziging, dan hebt u één maand de tijd om uw opmerkingen of uw akkoord aan de belastingadministratie mee te delen. Pas als die periode van één maand is verstreken, kan de fiscus de aanslag definitief wijzigen.