Wat is nieuw in uw belastingaangifte?

 

De inzet van de taxshift, die de re­ge­ring wil door­voe­ren, is een ver­schui­ving van de be­las­ting op het ar­beids­in­ko­men naar an­de­re vor­men van be­las­tin­gen. In het aan­gif­te­for­mu­lier dat u dit jaar krijgt en in de bij­be­ho­ren­de be­las­ting­be­re­ke­ning zijn voor het eerst de ef­fec­ten van die taxshift merk­baar. Te­ge­lijk laat de zesde staats­her­vor­ming – waar­door elk ge­west zijn eigen be­leid kan uit­stip­pe­len – veel meer spo­ren na dan vorig jaar, met de no­di­ge extra codes en voet­no­ten op het aan­gif­te­for­mu­lier tot ge­volg. Een over­zicht van de be­lang­rijk­ste wij­zi­gin­gen in de ver­schil­len­de vak­ken op uw aan­gif­te­for­mu­lier.

Voor het eerst kunt u het e-mail­adres ver­mel­den waar­op de fis­cus u kan be­rei­ken. U hoeft geen na­deel te vre­zen als u die con­tact­ge­ge­vens in­geeft. De enige be­doe­ling is een vlot­te sa­men­wer­king en com­mu­ni­ca­tie met de fis­cus.

Vak II

Ie­der­een heeft recht op een be­las­ting­vrije som. Dat is het deel van uw in­ko­men waar­op u geen be­las­tin­gen be­taalt. Om de koop­kracht te ver­ho­gen, werd in de taxshift be­slist om de be­las­ting­vrije som voor ie­der­een op te drij­ven. Maar voor een eer­ste stij­ging is het nog wach­ten tot het in­kom­sten­jaar 2018. Een twee­de maat­regel is de af­schaf­fing van het be­las­ting­ta­rief van 30 pro­cent. Daar­toe is er pas een eer­ste stap voor uw in­kom­sten van 2016.

Vak IV

Niet uw vol­le­di­ge be­roeps­in­ko­men wordt be­last. De kos­ten die u maakt om dat in­ko­men te ver­wer­ven of te be­hou­den, mag u in min­de­ring bren­gen. Werk­ne­mers, amb­te­na­ren, be­drijfs­lei­ders en vrije be­roe­pen kun­nen daar­bij kie­zen tus­sen for­fai­tai­re en wer­ke­lij­ke be­roeps­kos­ten. For­fai­tai­re be­roeps­kos­ten zijn – zoals de naam het zegt – een for­fai­tai­re ra­ming van de kos­ten. Dat kos­ten­for­fait is voor het eerst ver­hoogd. U houdt daar­door netto meer over van een­zelf­de bru­to-in­ko­men. Voorts is de spe­ci­fie­ke be­las­ting­ver­min­de­ring voor de lage lonen – de fis­ca­le werk­bo­nus – op­ge­trok­ken.

Vak IX

2015 is een schar­nier­jaar voor de woon­fis­ca­li­teit. Bel­gen die lenen voor hun ge­zins­wo­ning krij­gen niet lan­ger een zelf­de be­las­ting­voor­deel. Door de zesde staats­her­vor­ming kun­nen de drie ge­wes­ten een eigen be­leid uit­stip­pe­len en de ge­vol­gen daar­van zijn voor het eerst voel­baar in deze be­las­ting­aan­gif­te. Een Vlaam­se ont­le­ner krijgt voor een le­ning ge­slo­ten sinds begin 2015 een veel lager be­las­ting­voor­deel dan de in­wo­ners van de twee an­de­re ge­wes­ten. Om dat on­der­scheid te kun­nen maken, wer­den 15 nieu­we codes gecreëerd: bij de mees­te uit­ga­ven voor de ‘eigen wo­ning’ wordt een on­der­scheid ge­maakt tus­sen le­nin­gen aan­ge­gaan voor 2015 en le­nin­gen na 2015.

Een nieuw­ko­mer in het vak met de be­las­ting­ver­min­de­rin­gen is het fis­caal voor­deel voor steun aan star­ten­de klei­ne on­der­ne­min­gen. Maar ook de zesde staats­her­vor­ming laat haar spo­ren na. Het be­las­ting­voor­deel voor dien­sten­che­ques in het Waals Ge­west is dras­tisch in­ge­perkt en u krijgt al­leen nog in Brus­sel een be­las­ting­ver­min­de­ring voor in­braak- en brand­be­vei­li­ging.

Vak XIV

Al jaren moet u het be­staan van ju­ri­di­sche con­struc­ties mel­den. Met de Kaai­man­taks is het toe­pas­sings­ge­bied aan­zien­lijk uit­ge­breid, waar­door u in de nieu­we aan­gif­te meer in­for­ma­tie moet ver­strek­ken aan de fis­cus.